Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Direktoriaus metinė ataskaita 2019

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLA

 

IVANAS PROSNIAKOVAS

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

_____________________ Nr. ________

(data)

Vilnius

 

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

Vykdydamas mokyklos 2018-2022 m. m. strateginio plano ir 2019 m. veiklos plano numatytus uždavinius savo, kaip mokyklos direktoriaus, pagrindinį dėmesį skyriau šioms veiklos sritims: 1) pamokos vadybos tobulinimui; 2) mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistemos tobulinimui; 3) mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimui; 4) mokyklos neformaliojo ugdymo sistemos plėtojimui; 5) palankios mokymuisi aplinkos kūrimui.

 

Mokyklos 2018-2022 m. strateginis tikslas – ugdymo kokybės gerinimas, tobulinant ugdymo (-si) procesą, kuriant ir modernizuojant mokymąsi skatinančią aplinką.

 

Vykdydamas strateginio ir metinio veiklos planų uždavinius:

 

- 2019 m. pirmame pusmetyje daug laiko skyriau palankios mokymosi aplinkos kūrimui ir atnaujinimui (strateginio plano 5 užduotis), kadangi ugdymo proceso metu vyko mokyklos pastato renovacija ir tai reikalavo papildomo dėmesio siekiant vaikų saugos kontrolės ir mokytojų darnaus darbo organizavimo. Nors renovacijos darbai ir trukdė ugdymo procesui, jis vyko pakankamai sklandžiai, mokymosi aplinka ir ugdymo sąlygos pagerėjo: vienu metu su išoriniais pastato remonto darbais pavyko suremontuoti du kabinetus, įrengti naktinį mokyklos pastato ir teritorijos apšvietimą, pakeisti aktų salės elektros instaliaciją, šviestuvus ir scenos užuolaidas. Buvo tęsiamas durų ir roletų keitimas klasėse. Daugiau kaip 8000 eurų buvo skirta naujų baldų, mokyklinių suolų, kėdžių, lentų pirkimui. Visiškai atnaujinta viena kompiuterių klasė (20 naujų kompiuterių). Įsigytos dvi interaktyvios lentos, visi kabinetai aprūpinti spausdintuvais, aktų salė – nauja garso aparatūra. Iš ES projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis“ lėšų mokyklai buvo skirtos gamtos pažinimo mokymo priemonės 5-8 klasėms. Įrengta šiuolaikinė išorinės mokyklos teritorijos stebėjimo sistema, mokykloje veikia Wi-Fi. Organizuotas maitinimo paslaugų viešasis pirkimas, kurį konkurso būdu laimėjo UAB „Sveikos mitybos partneris“. Tęsiamas vaisių ir pieno teikimo vaikams projektas.

 

- Vykdydamas strateginio plano 1, 2, 3 užduotis, nuosekliai nukreipdavau mokyklos administracijos ir mokytojų veiklą į pamokų vadybos tobulinimą, mokinių individualios pažangos stebėjimą ir analizę, mokomųjų dalykų integraciją, pedagogų kvalifikacijos kėlimą. Buvo numatytas bendras visų specialybių mokytojams metodinės veiklos tikslas – plačiai naudoti mokinių veiklos aktyvinimo metodus pamokose. Kryptingas darbas baigėsi 2019 m. pavasarį, kada dalis mokytojų pristatė savo metodinę patirtį atvirose pamokose, o kita dalis (15 pedagogų) – mokyklinės metodinės praktinės konferencijos metu 2019 m. balandžio 23 d. Siekiant dar daugiau įsigilinti į mokinių aktyvinimo problemas vasario mėnesį organizuotas mokytojams Švietimo akademijos mokymo centro seminaras „Mokymo proceso stiprybė – modernieji mokymo (-si) metodai“ (lektorė Vilma Leonavičienė). Sudarytos sąlygos mokytojams kelti anglų kalbos mokėjimo kompetencijas, tam buvo skirta lėšų.

 

- Siekdamas kelti ugdymo kokybę ypatingą dėmesį skyriau mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendradarbiavimui, metodinių grupių veiklai, nustatant vienodus reikalavimus vertinimui, namų darbų krūvių optimizavimui, gabių vaikų užimtumui pamokose ir neformalioje veikloje, mokymo diferencijavimui ir kt. Suaktyvėjo vaiko gerovės komisijos ir pagalbos mokiniui specialistų darbas. Statistika rodo, kad pagerėjo pamokų lankomumas. Pavaduotojų ugdymui ir metodinių grupių pirmininkų dėmesį nukreipdavau į mokinių dalyvavimą mokyklos ir miesto dalykų olimpiadose, projektuose, akcijose. Dalyvavome tarptautiniuose konkursuose „Pangea-2019“, „Mini Euklidas“, „Kings“, Kengūra“, „Spelling Bee“.

 

- Daug dėmesio skyriau neformaliojo ugdymo vadybai (strateginio plano 4 uždavinys): mokyklos kultūros ir tradicijų palaikymui, palankaus mikroklimato mokykloje kūrimui, ryšiams su bendruomene ir socialiniais partneriais. Aktyviai dalyvavome SPPC psichotropinių medžiagų prevencijos programoje „Savu keliu“. Bendradarbiaudami su Britų Taryba organizavome vyresniųjų klasių mokinių dalyvavimą tarptautiniame projekte „Maži dideli ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“. Kartu su lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Urbeliene, dirbančia Airijoje, įtraukėme vaikus į tarptautinį projektą „Mus vienija draugystė, mus vienija lietuvių kalba“. Organizavome susitikimą su Petrozavodsko (Rusija) muzikinės mokyklos mokytojais ir organizavome šios mokyklos berniukų choro koncertą mokykloje. Sudarėme bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus kolegijos Menų fakultetu ir Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija. Tęsiama sutartis su Vilniaus statybininkų rengimo centru, kur jau kelerius metus vyksta technologijų pamokos mūsų mokyklos 9-10 klasių mokiniams. Mokykloje dirba Dienos centras vaikams iš rizikos šeimų. Tęsia darbą šeštadieninė mokykla būsimiems pirmokams „Šaltinėlis“. Mokyklos Skautų draugija „Gabija“ atšventė savo 20-metį. Nuolat organizuojami projekto „Kultūros pasas“ renginiai vaikams.

 

- Nuolat bendradarbiauju ir derinu savo veiksmus su Mokyklos ir Darbo Taryba, profesinės sąjungos komitetu, tėvų komiteto atstovais. 2019 m. buvo organizuoti trys bendri tėvų susirinkimai, administracija ir mokytojai bendrauja su tėvais susitikimuose klasėse, tėvai kviečiami į visus mokinių saviveiklos renginius mokykloje.

 

- Plečiant neformaliojo ugdymo sistemą (6 uždavinys), mokykloje buvo organizuota daug įdomių renginių bendruomenei – koncertų, spektaklių, parodų, teminių išvykų, susitikimų, švenčių minėjimų: respublikinis pradinių klasių mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių festivalis „Linksmoji dažnutė 2019“, Vilniaus miesto ir rajono mokyklų šokių kolektyvų festivalis-konkursas „Fantazijos akimirkos“, miesto futzal sporto čempionatas. Mokykla suteikė galimybę visiems mokiniams naudotis „Vyturio“ leidyklos elektronine biblioteka. Tapo nuolatine praktika organizuoti karjeros ugdymo renginius – mokinių ekskursijas į aukštąsias mokyklas, kolegijas, profesinio rengimo centrus, įmones. Kryptingai vykdomas mokinių pilietinis ugdymas: nuolat dalyvaujame Konstitucijos egzamine, organizuojame visų valstybinių švenčių iškilmingus minėjimus, dalyvaujame pilietinėje akcijoje „Darom“.

 

- 2019 metais per Valstybės tarnybos departamentą organizavome konkursą naujo direktoriaus pavaduotojo ugdymo vietai užimti, nes buvusi pavaduotoja Svetlana Butautienė buvo paskirta Vilniaus Levo Karsavino mokyklos direktore. Konkursą laimėjo mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Stručkienė, kuri pradėjo dirbti mokykloje 1991 metais, būdama studente.

 

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

  1.  

Organizuoti darnų ir turiningą mokyklos bendruomenės darbą tęsiamos pastato renovacijos metu, kartu su renovacijos darbais modernizuoti mokyklos ugdymo (-si) erdves.

Kartu su Vilniaus m. savivaldybe, Vilniaus vystymo kompanija, renovacijos darbų rangovu UAB „Eiresta“, kitomis įstaigomis deramai užbaigti mokyklos pastato atnaujinimą iki 2019-09-01. Įrengti naują etikos kabinetą, modernizuoti bibliotekos informacinį centrą, kompiuterių klasę mokytojams dalykininkams, gamtos ir technologijų mokslų laboratoriją. Įrengti vidinę vaizdo kamerų stebėjimo sistemą ir sutvarkyti išorinį mokyklos apšvietimą.

Vertinami šie rodikliai:

1. Ar nebuvo pažeisti mokyklos renovacijos užbaigimo terminai ?

2. Ar skirtos lėšos buvo laiku ir efektyviai įsisavintos?

3. Ar buvo mokykloje įrengtos naujos ugdymo (-si) erdvės?

5. Ar buvo atlikti darbų, paslaugų, ūkio ir mokymo priemonių pirkimai, siekiant modernizuoti ugdymo aplinkas ir pagerinti ugdymo (-si) sąlygas?

6. Ar ugdymo procesas mokykloje renovacijos metu vyko sklandžiai?

Ar pavyko mokyklos vadovui organizuoti darnų bendruomenės darbą apsunkintomis sąlygomis?

1. Mokyklos pastato renovacijos darbai buvo užbaigti 2019 m. rugpjūtį, mokslo metai prasidėjo laiku, atnaujintoje mokykloje.

2. Valstybės ir miesto savivaldybės lėšos, skirtos mokyklos renovacijai, buvo sėkmingai įsisavintos.

3. Per ataskaitinį laikotarpį mokykloje:

- įrengtas naujas dorinio ugdymo kabinetas;

- atnaujinta bibliotekos informacinio centro kompiuterių bazė;

- visiškai pakeista elektros instaliacija ir šviestuvai aktų salėje;

- užbaigti durų keitimo darbai, tęsiamas roletų įrengimas klasėse;

- įrengtas vaizdo ekranas choreografijos klasėje;

- pakeistas scenos dizainas, modernizuota techninė būklė (sofitai, užuolaidos, įgarsinimas);

- visiškai atnaujinta viena kompiuterių klasė (20 stacionarių kompiuterių);

- panaudos teise gauti 14 nešiojamų kompiuterių;

- gauta ir naudojama gamtos mokslų laboratorija 5-8 klasėms;

- visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais, multimedija projektoriais, spausdintuvais;

- mokytojų kambaryje naudojamas mokomosios medžiagos kopijavimo aparatas personalui;

- koridoriuose įrengti suoliukai ir kėdės interesantams ir mokinių poilsiui;

- įrengta pastato išorinio stebėjimo sistema;

- įrengtas išorinis mokyklos apšvietimas;

- atnaujinti baldai 14-oje klasių;

- buvo atliktas maitinimo paslaugos viešasis pirkimas ir sudaryta sutartis su kita mokinių maitinimo įmone, atnaujinta valgyklos ir virtuvės įranga.

4. Per ataskaitinį laikotarpį, nepaisant užsitęsusio remonto ir darbo organizavimo rizikos mokyklos administracijai pavyko tinkamai organizuoti ugdymo procesą, laikantis numatytų planų ir saugos reikalavimų.

  1.  

Organizuoti mokyklos bendruomenės dalyvavimą ŠMM projekte „Kokybės krepšelis“.

Kartu su ŠMM, projekto vykdytojais ir kuratoriais, bendradarbiaudamas su kitais projekto dalyviais, sudarysiu mokyklos veiklos pokyčių planą ir vykdysiu priimtus įsipareigojimus.

Vertinami šie rodikliai:

-Ar mokyklos bendruomenė buvo įtraukta į ŠMM projektą?

-Ar buvo sudarytas mokyklos tobulinimo planas?

-Kaip vyko bendradarbiavimas su ŠMM paskirtu projekto konsultantu?

-Kokie plano renginiai jau vykdomi ar įvykdyti?

 

Nuo 2019 m. mokykloje vyksta pasiruošimas dalyvauti projekte „Kokybės krepšelis“. Buvo atliktas vidinis mokyklos pažangos įsivertinimas. Jo rezultatai ir išvados tampa mokyklos veiklos tobulinimo plano pagrindu. 2019 m. lapkričio 14 d. mokyklos administracija žiūrėjo ir aptarė „Mokytojo TV“ tiesioginę laidą „Kokybės krepšelis – kaip ugdymo kokybės atotrūkio mažinimo priemonė“ (vedė Gražvydas Kazakevičius). 2019-11-22 dalyvavau LITEXPO parodos renginyje, skirtame projekte „Kokybės krepšelis“ vykdančioms mokykloms. 2020-01-03 buvo pranešta, kad projekto finansavimas vėluoja ir jis prasidės nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiuo metu dar vyksta konsultantų paslaugos viešieji pirkimai. Mokykloje, remiantis „Geros mokyklos koncepcija“, pradėtas darbas, kuriant veiklos tobulinimo planą.

1.3.

Įtraukti mokytojus į metodinį darbą ir kvalifikacijos kėlimą pagal kolegialiai patvirtintą metų prioritetą: „Aktyvaus mokymo (-si) metodai“.

Būdamas mokyklos metodinės tarybos pirmininku pasieksiu, kad 2019 m. visi mokytojai įsigilintų į aktyvaus mokymo ir mokymo (-si) metodų ir būdų taikymo metodiką, atliktų geros patirties analizę. Per metus bus organizuota ne mažiau kaip 2 bendri seminarai-praktikumai, įvyks mokyklinė mokytojų konferencija, mokytojai ekspertai ir metodininkai bus įpareigoti pravesti atviras pamokas su aktyvaus mokymo ir mokymosi pamokoje metodų taikymu žemesnių kvalifikacinių kategorijų mokytojams.

Miesto ir šalies mokytojų tobulinimo kursuose dalyvaus 70 proc. darbuotojų.

Vertinami šie rodikliai:

-Ar buvo pasiektas

kolegialiai priimtas metodinės veiklos mokslo metų tikslas?

 

-Kas buvo atlikta, keliant mokytojų metodinį lygį?

 

Kryptingai dirbdamas su mokytojų metodinių grupių pirmininkais, nuosekliai nukreipdavau jų veiklą į pamokos kokybę. Buvo nuosekliai vykdomas ugdymo proceso priežiūros planas. Siekiant plačiau naudoti aktyvaus mokymo metodus, 47 pedagogai pristatė savo metodinę patirtį atvirose pamokose, o kita dalis (15 pedagogų) pasisakė mokyklinės metodinės praktinės konferencijos metu (2019-04-23). Pats buvau konferencijos dalyvis, skaičiau pranešimą „Pamokos vadyba: geriausių JAV mokytojų patirtys. Pagal Doug Lemov. Teach like a Champion“.

Vasario mėn. buvo organizuotas Švietimo akademijos seminaras visų dalykų mokytojams „Mokymo proceso stiprybė – modernieji mokymo (-si) metodai“. Seminarus-praktikumus vedė mokyklos psichologai. Kvalifikacijos tobulinimo kursuose per metus dalyvavo 83 proc. darbuotojų. Dviem mokytojams buvo suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

 

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1. Dalyvavimas ŠMM projekte „Kokybės krepšelis“.

Dėl projekto vykdymo ir finansavimo perkėlimo į 2020-2022 m. m., šiuo metu dar vykdomų konsultantų paslaugų viešųjų pirkimų.

 

 

 

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Kartu su Valstybės tarnybos departamentu, Mokyklos Taryba organizuotas konkursas į laisvą direktoriaus pavaduotojo ugdymui vietą.

Atsinaujino mokyklos administracijos sudėtis. Perskirstytos administravimo funkcijos.

3.2. Taupus mokyklos biudžeto naudojimas, skirtų asignavimų valdymas.

Metų pabaigoje iš sukauptų biudžeto lėšų mokytojams ir techniniams darbuotojams išmokėtos premijos ir priemokos už papildomus darbus mokyklos pastato atnaujinimo ugdymo proceso metu sąlygomis.

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

 

5.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai +

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai ☐

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai ☐

 

6.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti

6.1. Švietimo įstaigos strateginio valdymo.

6.2. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos direktorius                               Ivanas Prosniakovas  2020-01-20

                                                                                           (parašas)                                                                     (data)

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                                            Viktorija Sadovskaja ________________________________________________________________________________

(mokykloje – mokyklos tarybos                      (parašas)                          (vardas ir pavardė)                      (data)

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

______________________                 __________                    _________________         __________

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data)

pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

pareigos)

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

 

IV SKYRIUS

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

9.  Kitų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1.Siekti aukštesnių ugdymo (-si) rezultatų, tobulinant individualios besimokančiųjų pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizės sistemą.

Aktyviau taikyti pamokose mokinio sėkmės ir pažangos matavimo procedūras, išmokimo matavimus, pačių mokinių įsivertinimą. Dažniau vesti integruotas, netradicines pamokas, taikant aktyvias mokymo formas.

Ypatinga dėmesį skirti mokytojų bendradarbiavimui metodinėse grupėse, jų susitarimams dėl vienodų reikalavimų mokinių pažangos stebėjimui ir fiksavimui.

Tęsti mokyklos individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemos aprobaciją, tvarkos aprašo atnaujinimus.

Mokslo metų pabaigoje organizuoti klasių valandėles tema: „Ką aš pasiekiau per mokslo metus?“ (dalyvaujant mokyklos direktoriui ir pavaduotojams ugdymui).

Sukurti darnią darbo su atsiliekančiais mokiniais sistemą, apmokėti mokytojams šiuos papildomus darbus.

Vertinama:

1) Kaip pasikeitė mokinių akademiniai rodikliai, palyginus su 2018-2019 m. m. rodikliais? Siekiamas rezultatas – 10 procentų aukštesni.

2) Kolegialiai aptarta, aprobuota ir veikia mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizės sistema. Vizituojant ir vertinant

pamoką nurodoma, kaip mokytojas naudoja šios sistemos reikalavimus.

Mokytojų veiklos vertinimo lapai kaupiami ir analizuojami administracijos pasitarimuose ir metodinių grupių susirinkimuose.

3) Kiekvienas mokytojas veda mokinių individualios pažangos aplankus, pildo nustatytas formas, informuoja mokinius ir mokinių tėvus. Mokiniai, padarę pastebimą pažangą, apdovanojami padėkos raštais, edukacinėmis kelionėmis po Lietuvą.

4). Mokyklos vadovai dalyvauja visose klasių valandėlėse mokinių pažangos analizės klausimais.

2.Tęsti saugios ir stimuliuojančios gerą mokymąsi ugdymo (-si) aplinkos kūrimą mokykloje.

Suaktyvinti bendradarbiavimą su kolegialiais mokyklos valdymo organais – Mokyklos Taryba, Darbo Taryba, profesinės sąjungos komitetu, mokinių komitetu, kuriant demokratinius valdymo santykius.

Aktyvizuoti vaiko gerovės komisijos darbą, klasių vadovų, tėvų komitetų darbą.

Siekti, kad visi mokyklos bendruomenės nariai žinotų savo pareigas ir galimus veiksmus, kovojant su patyčiomis.

Kurti estetišką mokytojų ir mokinių poilsio aplinką, organizuoti daugiau mokytojų, mokinių ir tėvų bendruomenei skirtų renginių, edukacinių išvykų.

Siekiant saugios aplinkos, įrengti mokykloje vaizdo stebėjimo sistemą koridoriuose ir vidiniame kieme.

Vertinama:

1) Ar visi pagrindiniai ugdymo organizacijos klausimai yra derinami su mokyklos kolegialiais valdymo organais.

2) Vaiko gerovės komisija renkasi ir svarsto mokinių ugdymo, lankomumo, drausmės, auklėjimo šeimose ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį (protokolai).

3) Įrengti 2 poilsio zonas mokiniams, vieną – relakso zoną mokytojams.

4) Organizuoti ne mažiau kaip 3 mokyklos bendruomenės

renginius (dalyviai -mokytojai, mokiniai ir tėvai), ne mažiau kaip 5 edukacines ekskursijas

po Lietuvą iš ugdymui skirtų lėšų.

5) Įrengta vaizdo stebėjimo sistema vidiniame mokyklos kiemelyje ir koridoriuose.

3.Dalyvauti ŠMM projekte „Kokybės krepšelis“.

Kartu su ŠMM konsultantu, miesto savivaldybės bendrojo ugdymo skyriumi sudaryti mokyklos tobulinimo planą 2020-2022 m. m. ir vykdyti projektą „Kokybės krepšelis“ mokykloje.

Vertinama:

1) Sudarytas mokyklos tobulinimo planas 2020-2022 m. m. planas.

2) Organizuota turininga mokyklos bendruomenės veikla, vykdant planą.

3) Apie plano vykdymą gerai atsiliepia projekto koordinatorius (ŠMM konsultantas).

4. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, atsižvelgiant į šiuolaikinio ugdymo iššūkius.

Metų metodinės veiklos tikslas mokykloje – vaikų psichologinių savybių pažinimas kaip pagrindas kelti individualią kiekvieno mokinio pažangą ir tobulinti pamokos vadybą.

Siekiant šio tikslo, tobulinti mokytojų, dirbančių su gabiais ir specialiųjų poreikių vaikais, kompetencijas. Tęsti užsienio kalbų mokymo grupių veiklą mokytojams.

Sudaryti sutartį su mokymo centrais dėl ilgalaikio seminaro-praktikumo organizavimo mokykloje.

Vertinama:

1) Organizuota ne mažiau kaip 3 bendri metodiniai seminarai

mokyklos bazėje.

2) Sudarytos 2 sutartys su mokytojų kvalifikacijos kėlimo centrais dėl ilgalaikio bendradarbiavimo.

3) Mokykloje tęsia darbą anglų kalbos mokymo grupė mokytojams.

4) Sukurta darbo su atsiliekančias mokiniais sistema, parengtas šio darbo tvarkos aprašas.

 

 

10.  Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

10.1.

10.2.

 

 

______________________                 __________                    _________________         __________

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data)

pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

pareigos)

 

Susipažinau.

____________________                 __________                    _________________         __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)