Kraunasi...

Mokinių priėmimas į mokyklą

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS „ATEITIES“  MOKYKLOS 

 

PUG, 1 – 10 KLASES 2023-2024 M. M.

 

INFORMACIJA

 

 

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes:

 

Įsimintinos ir svarbios datos:

 

 

Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

 

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

 

2023 m. kovo 11 d. įsigaliojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488 

 

 

Informuojame, jog 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr) pakeitimai, kuriuose pažymimos nuostatos dėl priešmokyklinio ugdymo: nuo kokio amžiaus vaikai gali pradėti ugdytis priešmokyklinio ugdymo grupėse ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau - PPT) dėl vaiko įvertinimo.

 

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.  priešmokyklinis ugdymas pradedamas:

 

 1. 2017 m. gimusiems vaikams – privalomas priešmokyklinis ugdymas;
 2. 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimusiems vaikams – pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atsižvelgus į tėvų (globėjų) sprendimą;
 3. 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimusiems vaikams – gali būti pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT (ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d.) dėl vaiko įvertinimo pradėti priešmokyklinį ugdymą. Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo galutinį sprendimą priima tėvai (globėjai).

 

Primename, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr) įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tiems vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo būdami 5 metų. Jei vaikai pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jiems tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, priešmokyklinis ugdymas negali trukti dvejus metus ir jokios išimtys nėra numatytos.

 

LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123/asr) 3 punktas reglamentuoja „Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nevertinant gaunamų pajamų“. Pažymima, jog vaikų maitinimas apmokamas vienerius arba dvejus metus, kol vaikas lanko priešmokyklinio ugdymo grupę.

 

Priėmimas į 1-10 klases:

 

Skelbiamas atnaujintas priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

 

Priėmimo Į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas grafikas.

 

2023 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-1747, kuriuo atnaujinamas priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai. Susipažinti su mokyklų aptarnavimo teritorijomis galima interneto svetainėje https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/

 

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

 

Pateikti prašymą yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti svietimas.vilnius.lt, jungiantis per elektroninę bankininkystę ar kitą el. atpažinimo priemonę.

 

Prašymai per e. sistemą teikiami tais kalendoriniais metais, kuriais vaikas:

 • pradeda lankyti mokyklą;
 • keičia ugdymo programą (pereina iš 4 klasės į 5 klasę, iš 8 klasės į 9 (I gimn. klasę );
 • pereina mokytis į kitą mokyklą;
 • naujai atvykę mokiniai.

 

Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) klasę toje pačioje mokykloje, TEIKIA PRAŠYMĄ PER E.SISTEMĄ (jiems užtikrinamas priėmimas be eilės, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos).

 

PRAŠYMO PATEIKIMAS UŽSIENIEČIUI

 

Prašymų teikimas užsienio šalių piliečiams:

 • Bendrojo ugdymo specialistai padeda pateikti prašymą, tik tais atvejais, kai prašymo tiekėjas ar/ir vaikas neturi asmens kodo. Visais kitais atvejais prašymai nebus tenkinami ir bus grąžinami gyventojams.
 • Prie užpildytos formos reikalingos dokumentų kopijos (leidimo gyventi, pabėgėlio statuso patvirtinantys dokumentai ar pan., pasų (pagrindinis ir vizos puslapis) ir gimimo liudijimų kopijos;
 • Atnaujintą prašymo formą galima rasti tinklalapyje www.svietimas.vilnius.lt skiltyje „Aktuali informacija“ arba D.U.K.
 • Prašymo formą siųsti savivaldybe@vilnius.lt

 

Aktuali informacija dėl priėmimo e. sistemoje prieinama viešai visiems vilniečiams interneto svetainės www.svietimas.vilnius.lt skiltyje Bendrasis ugdymas.

 

 Aktuali informacija apie priėmimą į mokyklas

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJA

 

Pirmininkė – Jolanta Stručkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė – Lina Jankovskaja, spec. pedagogė metodininkė;
 
Nariai:
 Aneta Nijazova-Elsayed, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

– Teresa Gvozdova, psichologė;

Tereza Mackelo, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES IR MOKYTOJŲ SKYRIMO KLASĖMS TVARKOS APRAŠAS

 

Komisijos posėdžių GRAFIKAS

 

Įsakymas dėl mokinių priėmimo į mokyklą komisijos sudėties