Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2021 - 2022 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

direktoriaus

įsakymu Nr. V-51

2022-05-31

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2022 M. BIRŽELIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

2021-2022 m. m. ugdymo proceso pabaiga: 1-4 kl. – 13 diena; 5-10 kl. – 28 d.

Birželio 6 d., 13 d. mokykloje vyksta VBE – ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu

METODINĖ VEIKLA

1.1. Projektas „Demokratinis ugdymas Lietuvoje“. Pradinės mokyklos demokratinis susirinkimas 1 d. 8.50-9.35 Mokyklos stadionas

V. Sadovskaja

A. Ranceva

J. Stručkienė
Dalyvauja 4c kl. mok., 2c kl. mok. ir po 2 mokinius iš kiekvienos klasės
1.2. Viešųjų pirkimų komisijos susirinkimas 1 d. 16.00 Direktoriaus kabinetas

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

S. Burim

V. Sadovskaja
 
1.3. Projekto „Kokybės krepšelis“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Mokymosi bendradarbiaujant strategijos diegimas mokykloje“ 2 d. 6.30-18.00 Šiaulių raj.

L. Kobrina

J. Stručkienė

V. Bacys

V. Verseckienė

Grupių nariai

Dalyvavimas būtinas
1.4.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžiai:

1 posėdis

2 posėdis

3 posėdis

4 posėdis

 

 

1 d.

7 d.

13 d.

21 d.

 

 

14.30

14.30

14.30

13.00
220

J. Stručkienė

L. Jankovskaja

A. Nijazova-Elsayed

T. Gvozdova

M. Stankevič
 
1.5.

Projektas „Kokybės krepšelis“. Mokyklos veiklos įsivertinimas pagal rizikos vertinimo rodiklius, galutinės projekto ataskaitos rengimas

6 d. 16.30 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė

Darbo grupė

 
1.6. Atestacijos komisijos posėdis 20 d. 11.25 Direktoriaus kabinetas

L. Kobrina

A. Lesauskienė

V. Antanavičiūtė

T. Mackelo

J. Tarakanovas

T. Zubova

Atestuojasi

I. Bačinskienė

Kuruojantis vadovas –

J. Stručkienė
1.7. Pedagogų tarybos posėdžiai
1.7.1. Pradinių klasių III trimestro ir metų mokinių pasiekimų ir lankomumo analizė, pažangos pokyčiai 13 d. 13.00 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė

A. Nijazova-Elsayed

A. Paragys
Mokymosi lygiai išvedami iki birželio 3 d. 16 val.
1.7.2. 5-10 klasių III trimestro ir metų mokinių pasiekimų ir lankomumo analizė, pažangos pokyčiai, PUPP rezultatų aptarimas 28 d. 14.00 Teams

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

A. Paragys
Pasiekimų įvertinimai išvedami iki birželio 20 d. 16 val.
1.8. Mokinių mokymosi namuose, mokinių, turinčių spec. poreikių, pritaikytų ir individualių programų ataskaitų parengimas Iki 16 d.    

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja
 
1.9. Mokinių, atvykusių iš užsienio, protokolų, ataskaitų parengimas Iki 16 d.     J. Stručkienė  
1.10.

Tėvų supažindinimas su e-NMPP rezultatais

4 klasėse

6, 8 klasėse

 

 

 

Iki 10 d.

Iki 23 d.
    Klasių vadovai  
1.11.

Direkciniai pasitarimai su mokytojais metodinėse grupėse.

Iškilusių 2021–2022 m. m. problemų išsiaiškinimas ir sprendimo būdai.

Preliminarus darbo krūvio paskirstymas mokytojams

16 d.

PUG-4 kl.
12.00 107

Administracija

Mokyklos tarybos pirmininkė

Darbo tarybos pirmininkas

A. Paragys
Pagal atskirą grafiką

29 d.

5-10 kl.
9.00 Direktoriaus kabinetas
1.12. Dalyvavimas mokymuose
1.12.1. Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 mokymai 17 d., 20 d., 21 d. 14.00-17.15 Teams

J. Stručkienė

T. Levina

Mokymų administratorė

A. Verkienė

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. Papildomas ICCS 2022 testavimas 1 d. 11.00-14.00 220

J. Stručkienė

O. Jankauskaitė

P. Purpurovič

M. Bilis

S. Foster-Dagys

M. Halenkova

V. Šakurova
2.2. Atviros pamokos
2.2.1. Pamoka-žaidimas „Kas? Kur? Kada?“ 8 d. 5 pam. 147

N. Kirilova

6b

2.3. Metiniai matematikos kontroliniai darbai 6-9 d. Pamokų metu  

D. Lisovskaja

 
2.4. Individualios mokinių pažangos pristatymai „Sėkmės istorijos“ 1 d. 13.40 225 A. Ranceva 2c
3 d. 3 pam. 106 I. Cizauskiene 1a
7 pam. 138 A. Koltan 8a
7 d. 8.00 108 T. Ustinovič 2b
11.45-12.30 114 T. Mackelo 1c
11.40 105 I. Šaranova 2a
8 d. 2-3 pam. 109 A. Jankovskaja 4b
5 pam. 1061 J. Semenovič 4a
6 pam. 115 S. Chizovec 1b
9 d. 1 pam. 107 M. Stankevič 3b
5 pam. 227 J. Pipirienė 3c
10 d. 8.00 148 O. Jankauskaitė 8b
15 d. 8.00 284 L. Jermolajeva 6a
2.5. Pakartotinis matematikos PUPP 14 d. 9.00-12.00 220

J. Stručkienė

D. Tučkovskij

E. Andron

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Antrų klasių projekto „Rusų liaudies pasakos“ pristatymas-kūrybinė paroda „Mes piešiame mylimiausias pasakas“ 1 d.   Mokyklos fojė prie 107 kab. I. Šaranova  
3.2. Edukacinė kelionė po Šiaurės Lietuvą 8.30  

N. Kirilova

J. Ignatovič
6b, 5c
3.3.

Išvyka į Markučius

2 d. 10.00-14.00   S. Chizovec 1b
3.4. Edukacinė kelione į Trakų „AJ Šokoladas“     J. Pipirienė 3c
3.5. Kino seansas klasei – išvyka į Multikino 6 d. 9.00-12.30   T. Mackelo 1c
3.6. Išvyka į Vaikų pramogų centrą ,,Future live“ 10.00   M. Stankevič 3b
3.7. Edukacinė-pažintinė išvyka į senamiestį, Katedros aikštę 10.00   R. Yakubova 3a
3.8. Integruotos pamokos gamtoje „Iškylaujame prie ežero“ 10.00   J. Pipirienė 3c
3.9. Ekskursija į Valdovų rūmus 10.00   J. Semenovič 4a
3.10. Išvyka į Pelėdų parką 10.00   A. Jankovskaja 4b
3.11. Ekskursija į Trijų Kryžių kalną 7 d. 9.00-13.00   I. Cizauskiene 1a
3.12. Apsilankymas Adventica pramogų parke (Ozas) 8 d. 10.00   I. Cizauskiene 2a
3.13. Pažintinė išvyka pagal projektą „Lietuva tokia graži“ į Trijų Kryžių kalną ir Bernardinų sodą 9 d. 9.00-14.00   I. Šaranova 2a
3.14. Projekto „Kokybės krepšelis“ 2.5 veiklos įgyvendinimas. 5-8 klasių mokinių išvykos į Dzūkiją ir Aukštaitiją (geriausi individualios mokinių pažangos pristatymai „Sėkmės istorijos“) 8 d. 9.00-16.00  

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

Klasių vadovai
 
9 d.
21 d.
3.15. Piešinių ant asfalto ,,Vasaros svajonės“ konkursas 10 d. 3 pam. Mokyklos kiemas M. Stankevič 3b
3.16. Edukacinė ekskursija į šokolado fabriką Trakuose 13 d. 9.00   R. Yakubova 3a
3.17. Apžvalginė ekskursija po Vilnių projekto "Vilnius 700" dalyviams  13 d.     I. Jerofejeva, O. Gric 6-7 kl.
3.18. Projekto „Spartakiada 2022 mokyklos mokytojams“ įgyvendinimas 17 d. 10.00 Mokyklos stadionas

B. Kozlov

A. Ranceva

I. Šaranova

I. Cizauskiene
Dalyvavimas būtinas
3.19. Pažintinė ekskursija „Pažink Kuršių neriją ir Palangą“ 22-23 d.    

A. Butnorienė

O. Jankauskaitė

O. Ulevičiūtė
7a, 8b, 6d
3.20. MOKSLO METŲ PABAIGOS / PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖS
3.20.1.

2 kl.

3 kl.
8 d.

9.30-10.30

10.45-11.30

Aktų salė

Administracija

N. Grudzinskienė

M. Presnova

B. Kozlov

Klasių vadovai

Būrelių vadovai
2 klasių projekto „Rusų liaudies pasakos“ pristatymas (I. Šaranova, T. Ustinovič, A. Ranceva)
3.20.2.

1 kl.

4 kl.
9 d.

9.30-10.10

10.30
3.20.3.

5 kl.

6 kl.
27 d.

10.00-10.45

11.30-12.15
3.20.4.

7 kl.

8-9 kl.
28 d.

10.00-10.45

11.30-12.15
3.20.5. 10 kl. 30 d. 12.00 Mokyklos kiemas

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1.

Prevencinė akcija „Būk saugus, mokiny“

8 d.

1 pam. – 4b

2 pam. – 4c

3 pam. – 4a

4 pam. – 5a

5 pam. –5b

6 pam. – 5c

109

229

1061

238

250

285

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

N. Leonavičienė

A. Nijazova-Elsayed

Klasių vadovai
 
4.2. VGK posėdis. VGK veiklos ataskaita. Vaiko pagalbos specialistų (logopedo, psichologo, soc. pedagogo, spec. pedagogo) ataskaitų aptarimas 16 d. 14.30 240

A. Nijazova-Elsayed

VGK nariai
 
4.3. 5-okų adaptacijos rezultatų pristatymas 16 d. 11.25-11.45 Aktų salė N. Serova Dalyvauja mokytojai, dirbantys 5-ose klasėse

Paruošė: J. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Birželis

 

Gegužė (papildymas)

 

Balandis (papildymas)

 

Kovas

 

Vasaris

 

Sausis

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

2020 – 2021 m.m.

 

2019 – 2020 m.m.