Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2020 - 2021 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

L. e. p. direktorės

įsakymu Nr. V-38

2021-03-31

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2021 M. BALANDŽIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

Mokinių Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 – 9 d.

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Mokytojų, dirbančių PUG, 1-4 klasėse, pasitarimai Trečiadieniais 12.20 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė

 
1.2. Mokytojų, dirbančių 5-10 klasėse, pasitarimai Penktadieniais
1.3.

Metodinių grupių pirmininkų susirinkimas

2 d. 11.15 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė

M/g pirmininkai
 
1.4.

Projektas „Kokybės krepšelis“. Kalbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, gilinant IT naudojimosi kompetencijas

7 d.

9 d.

11.00-15.00

10.00-14.00
 

L. Kobrina

J. Stručkienė
Dalyvauja kalbų mokytojai
1.5. Darbo Tarybos posėdžiai 13, 27 d.    

L. Kobrina

Darbo Tarybos nariai
 
1.6. Projektas „Kokybės krepšelis“. Mokinių, tėvų ir mokytojų įtraukimas į ugdymo turinio formavimą  per sprendimų priėmimą dėl mokymosi bendradarbiaujant strategijos taikymo 14-15 d. 13.00 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė
Dalyvauja 10 tėvų, 10 mokytojų (ne kalbų mokytojai)ir 10 mokinių
1.7. Metodinių grupių susirinkimai
1.7.1. Užsienio kalbos (anglų) mokytojų metodinės grupės susirinkimas 6 d. 12.00

Teams

I. Miler  
1.7.2. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas 7 d. 9.00 T. Mackelo  
1.7.3.

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas

7 d. 10.00 J. Ignatovič  
1.7.4. Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos mokslo metodinės grupės susirikimas 8 d. 10.00 T. Zubova  
1.7.5. Menų ir kūno k. metodinės grupės susirinkimas 8 d. 10.00 V. Antanavičiūtė  
1.7.6. Matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos metodinės grupės susirinkimas 8 d. 11.00 D. Lisovskaja  
1.7.7. Gimtosios kalbos (rusų) mokytojų metodinės grupės susirinkimas 8 d.  13.00 N. Kirilova  
1.7.8. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas 13 d. 14.30 I. Bačinskienė  
1.8. Seminaras „Rašinio vertinimo standartizavimas, tobulinant praktinius rašinių vertinimo įgūdžius“ 20 d. 12.30-14.00 Teams

A. Lesauskienė

Lietuvių k. mokytojai, dirbantys 5-10 kl.
 
1.9. Šalies, miesto olimpiados, konkursai
1.9.1. Dalyvavimas Vilniaus miesto fizikos olimpiadoje 2 d. 9.00-12.00 Google Meet T. Zubova T. Peršukevič, 8c
1.9.2. Šalies 2-4 klasių rusų (gimtosios) kalbos dailyraščio konkursas Data tikslinama    

T. Mackelo

Klasių vadovai
 
1.9.3. 2021 pavasario semestro olimpiados „Kings“ finalas Iki 18 d.     O. Ulevičiūtė  
1.9.4. Miesto raiškiojo skaitymo konkursas 5-10 kl. 21 d. 12.00  

N. Kirilova

I. Maslak

S. Tretjakova
 
1.10. Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, konferencijose, konsultacijose
1.10.1. Dalyvavimas Vilniaus m. projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ (Eduten Playground) konsultacijoje  „Pagrindinės matematikos mokymosi analitikos įžvalgos“ 1 d. 11.00   J. Stručkienė Dr. Einari Kurvinen (Suomija), prof. dr. V. Dagienė ir mokytojas ekspertas N. Airošius
1.10.2. Dalyvavimas respublikinėje mokytojų konferencijoje -praktikume (gerosios patirties pasidalijimas) „Pažintinės kompetencijos ugdymas tyrinėjant“ 2 d.     J. Ignatovič  
1.10.3. Seminaras „Bioetinių reikalavimų ir teisės aktų, reglamentuojančių tiriamosios veiklos atlikimą, taikymo moksleivių tiriamajai veiklai, apžvalga" 6 d. 15.00  

VU ir LBMA

S. Kanapickienė
 
1.10.4. Dalyvavimas projekto „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų diegimas Lietuvoje“ mokyklų dirbtuvėse 8 d. 9.00-15.00  

J. Stručkienė

T. Mackelo

V. Sadovskaja
 
1.10.5. Matematikų LMMA konferencija 9 d. 10.00  

D. Lisovskaja

M/g grupė
 
1.10.6. Bandomojo PUPP vertinimo analizės aptarimas, mokymai darbui TAO vertinimo sistemoje 8, 9, 22, 23, 26 d. Trukmė – 17 val.  

J. Stručkienė

D. Lisovskaja
Dalyvauja vertinimo komisijų pirmininkai
1.10.7. Respublikinė dalykinė mokytojų konferencija „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“, pranešimas tema „Projektas „Kultūrų ratas“. Mažosios Lietuvos vestuvių papročiai; pranešimas „Gerosios patirties sklaida: audiovizualinių medijų taikymas“ 16 d. 12.00-16.00 Vilniaus m. „Spindulio “ progimnazija

J. Kudirkienė

J. Ignatovič
 

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS 

2.1.  PUPP
2.1.1.

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu, nuotoliniu būdu)

20 d. 9.00-12.00  

L. Kobrina

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai

Direktoriaus 2021-03-31 įsakymas

Nr. V-37
2.1.2. Matematika 22 d. 9.00-11.00  

J. Stručkienė

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai

Direktoriaus 2021-03-31 įsakymas

Nr. V-37
2.1.3. Gimtoji kalba (rusų) (raštu) 26 d.

9.00–11.30 val. –I dalis

12.15–13.15 val. –II dalis
 

L. Kobrina

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai

Direktoriaus 2021-03-31 įsakymas

Nr. V-37
2.2.

Bandomasis gimtosios (rusų) kalbos PUPP (raštu)

13 d. 5-6 pam.  

S. Tretjakova

10b kl.
2.3. Mokyklinis raiškiojo skaitymo konkursas 5-10 kl. 12-15 d. Pamokų metu  

I. Maslak

S. Tretjakova

N. Kirilova

L. Jermolajeva
 
2.4. Mokyklinė gimtosios (rusų) kalbos 5-6 klasių olimpiada 29 d.    

I. Maslak

S. Tretjakova

N. Kirilova

L. Jermolajeva
 
2.5. Atviros pamokos
2.5.1. Viktorina „Aš, tu, jis, ji“ (kūrinių apie vaikus ir mokyklą aptarimas) 16 d. 13.45   R. Yakubova 2a kl.
2.5.2. Pamoka – konferencija, skirta Žemės dienai 22-26 d. Pamokų metu   S. Kanapickienė 6 kl.
2.5.3. Atvira pamokaVirtualios ekskursijos po žymiausius pasaulio muziejus! 23 d. 6 pam.   J. Ignatovič 9b kl.
2.6. Anglų kalbos dalykinė savaitė
2.6.1. „Pažink savo miestą“ (prezentacijos, filmukai, „Kahoot“ viktorina) 21 d. 4-5 pam.   O. Gric 9 kl.
2.6.2. Easter Greeting Cards 

26-30 d

27 d.

Pamokų metu

4-5 pam.
 

I. Gončarova

I. Miler

6a, 6c kl.

6b kl.
2.6.3. Quiz The UK - How much do you know about The UK? Team game 26-30 d. Pamokų metu   I. Gončarova 7c kl.
2.6.4. English Speaking Countries - Power Point Presentations 26-30 d. Pamokų metu   I. Gončarova 8a, 8b, 8c kl.
2.6.5. Spring Festivals all over the world Power-Point Presentations 26-30 d. Pamokų metu   I. Gončarova 10a kl.
2.6.6. "What do you know about the UK ?" (prezentacijos, viktorina) 26-30 d. Pamokų metu     6a, 7b, 8c kl.
2.7. Projektai
2.7.1. Tęstinio 6b ir 6c klasių projekto „Vilniaus miesto 700 Jubiliejui“ 1 dalis: virtuali ekskursija po miestą anglų kalba       

I. Jerofejeva

O. Gric
 
2.7.2. Projektų „Vilnius – skirtingų religijų ir kultūrų miestas“, „Maži dideli ekranai“, „Velykų šventė, sveikinimai“ įgyvendinimas Visą mėnesį     A. Voroncova 7-9 klasės
2.7.3. Projektas „Pasakų knygelė“ Visą mėnesį     R. Yakubova 2a kl.
2.8. Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos pasitarimas 29 d. 14.20  

J. Stručkienė

L. Jankovskaja

A. Nijazova-Elsayed

T. Gvozdova

M. Stankevič
Paskyroje Komisija

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1.

Velykinių darbelių paroda „Šv. Velykų belaukiant“

2 d.   Mokyklos svetainė I. Šaranova 1a kl.
3.2. Mokyklos laikraščio „Ateika“ kovo mėnesio leidimas 15 d.    

I. Grigorieva

A. Ranceva
 
3.3. Spektaklis „Čipolinas“ (per kultūros pasą) 14 d.

9.00-9.50

1a, 2c, 3a, 3c kl. 

I. Bačinskienė

Lietuvių k. mokytojos

Klasių vadovės
 
15 d.

9.00-9.50

3b ir 4d kl.  
3.4. Velykinių darbelių paroda „Velykų stebuklai – 2021“ 16 d.   Mokyklos svetainė M. Stankevič 2b kl.

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1.

Individuali pagalba, konsultavimas

Visą mėnesį    

T. Gvozdova

N. Serova

R. Lipnevič

A. Nijazova-Elsayed
 
4.2. Individuali ir grupinė specialiųjų poreikių mokinių ugdymo pagalba bei konsultavimas Visą mėnesį     L. Jankovskaja  
4.3. Mokinių grupės, kurioms VGK sprendimu teikiama mokymosi pagalba ir priežiūra mokykloje Visą mėnesį 8.30-14.30 220

V. Guk

T. Gvozdova

L. Jankovskaja

R. Lipnevič

G. Ponadiožina

N. Serova

G. Zinkovskaja

Mokytojai dalykininkai
 
4.4. Mokinių nedalyvaujančių pamokose kontrolė, pokalbiai su mokiniais, tėvais Visą mėnesį    

R. Lipnevič

N. Serova
 
4.5.

Sveika mityba „Svarbiausi sveikos mitybos principai“

Visą mėnesį     D. Zdanevičienė

9-10 kl., Informacija mokyklos bendruomenei

4.6. Psichikos sveikata „Kaip užtikrinti vaiko psichinę gerovę?“ Visą mėnesį     D. Zdanevičienė 9-10 kl., Informacija mokyklos bendruomenei

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1. Profesinių mokyklų sąrašo sudarymas, dalyvavimas atvirų durų dienose (nuotoliniu būdu) Visą mėnesį    

R. Lipnevič

Klasių vadovai
8-10 kl.
5.2. 1-10 klasių mokinių informavimas apie renginius profesinio informavimo tema virtualioje erdvėje Visą mėnesį     R. Lipnevič  Paruošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Balandis

 

Kovas

 

Vasaris

 

Sausis

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

Rugpjūtis

 

2019 – 2020 m.m.