Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2022 - 2023 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

direktoriaus

įsakymu Nr. V-71

2022-09-01

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2022 M. RUGSĖJO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

Neformalaus ugdymo diena – Žinių diena rugsėjo 1 diena

Neformalaus ugdymo diena – Informacinė diena – rugsėjo 2 diena
1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Pamokų PUG, 1-10 klasėms, užklasinei veiklai, papildomoms lietuvių k. pamokoms užsieniečiams, konsultacinėms pamokoms tvarkaraščio sudarymas, derinimas, tvirtinimas Iki 5 d.    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

 
1.2.

Mokyklos švietimo pagalbos mokiniui specialistų susirinkimas.

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas
5 d. 14.00 240

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

Švietimo pagalbos specialistai
 
1.3. Mokinių, besimokančių namuose, ugdymo pamokų tvarkaraščių sudarymas 8 d.    

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

Klasių vadovai
 
1.4.

Mokytojų, dirbančių 5 klasėse, susirinkimas, numatantis galimą  adaptacijos sėkmę. Supažindinimas su specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokymo ypatumais

12 d. 8.10 Aktų salė

L. Jankovskaja

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
Dalyvavimas būtinas
1.5.

Tarifikacijos sudarymas ir derinimas

Iki 15 d.    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė
 
1.6. Mokytojų dalykininkų, mokyklos specialistų, būrelių ir klasių vadovų, metodinių grupių teminių planų ir mokymo namuose teminių planų tvirtinimas Iki 15 d.    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

M/g pirmininkai

 
1.7. Mokytojų, dirbančių su mokiniais, atvykusiais iš užsienio, susirinkimas 14 d. 8.10 Aktų salė

J. Stručkienė

Darbo grupė

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai
Dalyvavimas būtinas
1.8. Mokytojų, dirbančių su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, susirinkimas. Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimas pagal sutrikimo pobūdį bei mokymo metodų, formų, priemonių parinkimas 21 d. 11.25 Aktų salė

A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

Mokytojai dalykininkai

Dalyvavimas būtinas
1.9. Patyčių prevencinės ir intervencinės komisijos susirinkimas 21 d. 15.00 Direktoriaus kabinetas

L. Kobrina

I. Cizauskiene

VGK nariai
 
1.10. Dalyvavimas seminaruose, mokymuose
1.10.1.

Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai saugos ir sveikatos klausimais

5 d. 13.40 Aktų salė

J. Stručkienė

Klasių vadovai
Dalyvavimas būtinas
1.10.2.

Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos ,,Obuolio draugai” mokymai

5 d.

8 d.

13.30-18.00 Šv. Ignoto g. 5, 260 kabinetas

T. Mackelo

 
1.10.3. Eduten koordinatorių konsultacija 15 d. 14.00-15.00   J. Stručkienė  
Individualios konsultacijos mokytojams (vaizdo konferencija)

15 d.

22 d.

29 d.
17.00-18.00  

I. Šaranova

T. Ustinovič

A. Ranceva

M. Stankevič

J. Ignatovič

A. Koltan

O. Ulevičiūtė
 
1.10.4. Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos ,,Zipio draugai” mokymai

12 d.

14 d.
12.30-17.00 Šv. Ignoto g. 5, 260 kabinetas

A. Jankovskaja

 

16 d.

20 d.
V. Sadovskaja

21 d.

23 d.
J. Semenovič
1.10.5. Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 mokymai priešmokyklinio ugdymo mokytojams, pavaduotojams

28 d.

29 d.
14.00-17.15  

J. Stručkienė

T. Levina
 

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. Konkursas ŠEIMOS HERBAS (leksikos temai įtvirtinti) 14 d.     I. Fondienė 6a, 6b, 6c, 6d klasės
2.2. Atvira pamoka-pristatymas „Kaip aš praleidau vasarą arba Gerų darbų judėjimas“ 16 d. 9.45   I. Šaranova 3a klasė
2.3. Visuotinis tėvų susirinkimas PUG, 1-10 kl. 22 d. 17.30 Aktų salė

Administracija

Klasių vadovai

 
18.00 Klasių kabinetai
2.4. Sienlaikraštis (darbų paroda) ,,Rugsėjo 26 d. - Europos kalbų diena“ 26 d.   Priešais 279 kab. A. Butnorienė 8b kl. pogrupio mokiniai
2.5. Diagnostiniai anglų k. testai 5 kl.  27 d. 5a, 5b   I. Miler  
2.6. 1 etapas projekto „O, sporte, tu taika!“ (mokytojų spartakiados stendo apipavidalinimas) Visą mėnesį     N. Kirilova 7b klasė

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1.

Iškilmingas 2022-2023 mokslo metų atidarymas

1 d. 10.00 Mokyklos vidinis kiemas

Administracija

N. Grudzinskienė

M. Presnova

B. Kozlov

I. Gurejeva

Klasių vadovai 
 
3.2. Klasių valandėlės, skirtos Mokslo ir žinių dienai 1 d. 10.00 Klasių kabinetai Klasių vadovai  
3.3.

Informacinė diena „Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės. Saugos taisyklės mokykloje, gatvėje, bendruomenėje ekstremaliosios situacijos metu. Mokinių supažindinimas su mokinių individualios pažangos tvarkos aprašu“, PUG-10 kl. 

2 d. 1-3 pamoka Klasių kabinetai Administracija Klasių vadovai Tamo dienyne įrašas „Informacinė diena“
1 pam.

Aktų salė

5-6
2 pam.

Aktų salė

7-8
3 pam.

Aktų salė

9-10
3.4. Edukacinė išvyka į Pelėdų parką (Rudamina) 2 d. 10.00-13.00   R. Yakubova 4a klasė
3.5. Saugaus eismo pamokėlės pirmokams 15 d.

1a, 1b -9.00

1c, 1d -9.30

1061, 109

229, 271

A. Nijazova-Elsayed

6-ojo policijos komisariato pareigūnės
 
3.6. Edukacinė išvyka į Kauną  16 d.    

J. Ignatovič

D. Lisovskaja

6c, 5a klasės
3.7. Išvyka į VU Botanikos sodą Kairėnuose, edukacinis užsiėmimas „Mokomės pažinti augalus: lapai, žiedai, vaisiai" 22 d. 8.50-14.00  

I. Šaranova

T. Ustinovič
3a, 3b klasės
3.8. Edukacinė išvyka į Rygą  23 d.    

V. Antanavičiūtė

D. Tučkovskij
8b, 8c klasės
3.9. 2021-2022 m. m. geriausiai lankiusios pamokas klasės išvyka 28 d. 9.00-18.00  

A. Nijazova-Elsayed

N. Kirilova
7b klasė
3.10. Mokyklos bendruomenės fotografavimas 28-30 d.   Aktų salė

J. Stručkienė

Klasių vadovai
Pagal atskirą grafiką

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1.

Paskaita mokytojų padėjėjams apie efektyvius elgesio modelius su vaikais, turinčiais autistinio spektro sutrikimus

19-23 d.     N. Serova  
4.2. 5 klasių mokinių stebėjimas pamokose adaptacijos tikslu Nuo 19 d.     N. Serova  
4.3. Klasės valandėlės 5-oms klasėms apie aprangą ir jos siunčiamus signalus (siekiant sustiprinti motyvaciją laikytis formos dėvėjimo taisyklių) Visą mėnesį     N. Serova  
4.4. Darbas su mokiniais, turinčiais psichologinių, asmenybės ar ugdymosi problemų (pamokų stebėjimas ir analizė, pokalbiai su mokytojais) Visą mėnesį     T. Gvozdova 1-4 klasės
4.5. Naujai atvykusių mokinių adaptacijos stebėsena ir pagalbos organizavimas būtinais atvejais Visą mėnesį     T. Gvozdova 1-4 klasės
N. Serova 5-10 klasės
R. Lipnevič 5-10 klasės
4.6. Klasių socialiniai pasai  Visą mėnesį    

R. Lipnevič

Klasių vadovai
 
4.7.

Čiaudėjimo etiketas.

Rankų higiena.
Visą mėnesį     D. Zdanevičienė 1, 2, 5 klasės

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1.

Karjeros ugdymo darbo plano derinimas ir tvirtinimas

Iki 16 d.    

R. Lipnevič

Darbo grupė

Klasių vadovai
 

Paruošė: J. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugsėjis

 

2021 – 2022 m.m.

 

2020 – 2021 m.m.

 

2019 – 2020 m.m.