Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2020 - 2021 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

L. e. p. direktorės

įsakymu Nr. V-58

2021-05-31

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2021 M. BIRŽELIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Mokytojų, dirbančių PUG, 1-4 klasėse, pasitarimai Trečiadieniais 12.20 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė

 
1.2. Mokytojų, dirbančių 5-10 klasėse, pasitarimai Penktadieniais
1.3.

Metodinių grupių susirinkimai:

1.3.1.

Gimtosios kalbos (rusų) mokytojų metodinės grupės susirinkimas

1 d. 15.00 Teams N. Kirilova Metų metodinės veiklos aptarimas, preliminarus pamokų paskirstymas
1.3.2. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas 9 d. 14.30 Teams T. Mackelo
1.3.3. Užsienio kalbos (anglų) mokytojų metodinės grupės susirinkimas 21 d. 12.20 Teams I. Miler
1.3.4. Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos mokslo metodinės grupės susirinkimas 23 d. 10.00 Teams T. Zubova
1.4. Darbo Tarybos susirinkimas 10 d. 14.30 Teams Darbo Tarybos nariai  
1.5. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų mokyklos ugdymo plano parengimo darbo grupės susirinkimas

3 d.

10 d.

12.20

15.00
Teams

L. Kobrina

Darbo grupės nariai

VGK
 
1.6. Pedagogų tarybos posėdžiai
1.6.1. Pradinių klasių III trimestro ir metų mokinių pasiekimų ir lankomumo analizė, pažangos pokyčiai 15 d. 15.00 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė
Pamokos vyksta iki birželio 10 d., birželio 11-15 d. vyksta integruotos pamokos, edukacinės išvykos, asmeninės pažangos pristatymai, nepažangių mokinių įskaitos.
1.6.2. 5-10 klasių III trimestro ir metų mokinių pasiekimų ir lankomumo analizė, pažangos pokyčiai,  PUPP rezultatų aptarimas 22 d. 15.00 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė
Pamokos vyksta iki birželio 14 d., birželio 15-22 d. vyksta integruotos pamokos, edukacinės išvykos, asmeninės pažangos pristatymai, nepažangių mokinių įskaitos.
1.7.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžiai:

1 posėdis

2 posėdis

3 posėdis

4 posėdis

 

 

 

3 d.

15 d.

22 d.

29 d.

 

 

 

14.00

13.30

13.30

11.00
220

J. Stručkienė

Komisijos nariai
 
1.8. Mokinių mokymosi namuose, mokinių, turinčių spec. poreikių, pritaikytų ir individualių programų ataskaitų parengimas Iki 10 d.    

L. Kobrina

L. Jankovskaja
 
1.9. Mokinių, atvykusių iš užsienio, protokolų, ataskaitų parengimas Iki 10 d.     J. Stručkienė  
1.10.

Tėvų supažindinimas su e-NMPP rezultatais

4 klasėse

8 klasėse

 

 

Iki 14 d.

Iki 21 d.
    Klasės vadovai  
1.11.

Direkciniai pasitarimai su mokytojais metodinėse grupėse.

Iškilusių 2020–2021 m. m. problemų išsiaiškinimas ir sprendimo būdai.

Preliminarus darbo krūvio paskirstymas mokytojams

16 d.

PUG-4 kl.
10.00 Teams

Administracija

Mokyklos tarybos pirmininkė

Darbo tarybos pirmininkas

A. Paragys
Komandoje Pradinio ugdymo grupė

23 d.

5-10 kl.
9.00 Komandoje Visi pagal atskirą grafiką
1.12. Projektas „Kokybės krepšelis“. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas: ataskaitos tikslinimas 16 d. 14.30 Teams

L. Kobrina

J. Stručkienė

Darbo grupė
 
1.13. Projektas „Kokybės krepšelis“. Kalbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, gilinant IT naudojimosi kompetencijas 17 d. 13.30-15.00 254

L. Kobrina

J. Stručkienė
Lietuvių k. mokytojai
15.00-16.30 Anglų k. ir rusų k .mokytojai
1.14. Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, mokymuose, konsultacijose
1.14.1. Projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“. Dalyvavimas mokytojų patirties mainų seminare, I dalis 3 d. 14.30-16.00  

A. Jankovskaja

A. Koltan

M. Stankevič

O. Ulevičiūtė
 
1.14.2. Dalyvavimas mokymuose „Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams“ 3 d. 12.00-17.15  

S. Kanapickienė

T. Zubova
 
1.14.3. Projektas „Demokratinis ugdymas Lietuvoje“. Konsultacija: pasiruošimas kitiems metams 8 d. 16.00  

J. Stručkienė

T. Mackelo

V. Sadovskaja
 
1.14.4. Dalyvavimas konferencijoje „Darbas su gabiais mokiniais“ 9 d.     N. Kirilova  

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2.1.

Projektai

2.1.1. Tęstinio 6b ir 6c klasių projekto „Vilniaus miesto 700 Jubiliejui“ 3 dalis. Orientacinis žaidimas Vilniaus sienamiestyje. Treasure Hunt 11 d. 11.00 Vilniaus Katedros aikštė

I. Jerofejeva

O. Gric
 
2.2. Edukacinė pamoka „Teatro užkulisiai. Susitikimas su aktoriais“ 11 d. 11.00 Rusų dramos teatras J. Pipirienė 2c
2.3.

Individualios mokinių pažangos pristatymai „Sėkmės istorijos“

2.3.1. Individualios mokinių pažangos pristatymai 4 d. 8.00 Teams O. Ulevičiūtė 5d
2.3.2. Individualios pažangos pristatymai „Mano šių metų pasiekimai“ 7 d. 14.40 N. Kirilova 5b
2.3.3. Asmeninės pažangos pristatymas 8 d. 13.45 R. Sinkevič 5c
2.3.4. Asmeninės pažangos pristatymas 14.30 A. Koltan 7a
2.3.5. Individualios pažangos stebėjimas 9 d. 8.50 M. Stankevič 2b
2.3.6. Individualios pažangos stebėjimas 9.00 J. Ignatovič 10b
2.3.7. Individualios mokinių veiklos ir pasiekimų įsivertinimas 10.40 105 I. Šaranova 1a
2.3.8. Individualios mokinių veiklos ir pasiekimų įsivertinimas 10.40 Teams T. Ustinovič 1b
2.3.9. Individualios mokinių veiklos ir pasiekimų įsivertinimas 13.45 115 L. Triščenko 4a
2.3.10. Individualios mokinių veiklos ir pasiekimų įsivertinimas 14.40 Teams O. Jankauskaitė 7b
2.3.11. Individualios pažangos pristatymai „Mano pasiekimai per visus mokslo metus“ 10 d. 10.40 218 A. Ranceva 1c
2.3.12 Asmeninės pažangos pristatymas 8.50 Teams T. Mackelo 4c
2.3.13.

Asmeninės pažangos pristatymas

9.45-11.25 I. Grigorieva 4 d
2.3.14. Mokinių asmeninės pažangos pristatymas 12.50 229 V. Sadovskaja 3c
2.3.15. Mokinių pasiekimų ir pažangos įsivertinimo pristatymai 11 d. 8.50 Teams A. Jankovskaja 3b
2.3.16. Sėkmės istorijų šventė 10.00 R. Yakubova 2a
2.3.17. Mokinių asmeninės pažangos pristatymas 12.50 S. Chizovec 4b
2.3.18. Individualios pažangos pristatymas 14.30 S. Smirnova 7c
2.3.19. Individualios pažangos pristatymas 14 d. 9.00 J. Semenovič 3a
2.3.20. Mokinių asmeninės pažangos pristatymas 10.00 J. Pipirienė 2c
2.3.21. Mokinių asmeninės pažangos pristatymas 10.00 A. Voroncova 8b
2.3.22. Individualios mokinių pažangos pristatymas 9.45, 11.45 A. Butnorienė 6a
2.3.23. Individualios mokinių pažangos pristatymas 11.30 J. Tarakanovas 5a
2.3.24. Individualios mokinių pažangos pristatymas 12.00 A. Nijazova-Elsayed 8a
2.3.25. Asmeninės pažangos pristatymas 15 d. 10.00 V. Antanavičiūtė 6b
2.3.26. Mokinių pažangos pristatymas 16 d. 9.00 T. Zubova 8c
2.3.27. Mokinių pažangos pristatymas 13.00 S. Tretjakova 9b
2.3.28. Mokinių pažangos pristatymas 12.50 I. Maslak 10a
2.3.29. Mokinių pažangos pristatymas 12.50 D. Lisovskaja 9a
2.3.30. Individualios mokinių pažangos pristatymas 17 d. 9.00 D. Tučkovskij 6c

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1.

Vaikų gynimo dienos renginys. Akcija „Vaikų gildijos žiedai“

1 d.   Mokyklos kiemas

V. Sadovskaja

I. Šaranova

3c

1a
3.2. Edukacinė kelionė į IX fortą Kaune 8 d.     N. Kirilova 5b kl. mokiniai ir tėvai
3.3. Ekskursija į Botanikos sodą Kairėnuose 9 d. 11.00 Kairėnai V. Sadovskaja 3c klasės mokiniai
3.4. Išvyka į Kauno zoologijos sodą 10 d. 8.00- 17.00  

I. Šaranova

Tėvų komitetas
1a klasės mokiniai
3.5. Šventinis renginys „Jubiliato diena“ 10 d. 13.30   T. Ustinovič 1b (sveikinimai mokiniams, kurių gimtadienis vasarą)
3.6. Estafetės 12 d. 12.00 Stadionas J. Pipirienė 2c kl. mokiniai ir tėvai
3.7. Išvyka į Pelėdų parką 16 d. 10.00-13.00   A. Butnorienė 6a
3.8. Edukacinė kelionė „Panemunės pilys, medaus degustacija bityne“ 17 d. 8.00-18.00   V. Antanavičiūtė 6b
3.9. Išvyka į Belmonto parką 18 d. N. Kirilova   N. Kirilova 5b kl.  mokiniai ir tėvai
3.10. Šokių teatro „Fantazija“ baigiamasis koncertas 25 d. 17.00   I. Gurejeva  
3.11. MOKSLO METŲ PABAIGOS / PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖS
3.11.1. 3c klasė 14 d. 12.00 Mokyklos kiemas

Mokyklos administracija

N. Grudzinskienė

M. Presnova

B. Kozlov

Klasių vadovai

Būrelių vadovai
 
3.11.2.

4 klasės

4A

4B, 4C, 4D
15 d.

10.00-10.45

11.30-12.15
 
3.11.3. 10 klasės 25 d. 12.00  

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1.

Užkrečiamų ligų profilaktika: erkės ir jų platinamos ligos

Visą mėnesį     D. Zdanevičienė

7-8 klasės,

informacija mokyklos bendruomenei
4.2. VGK posėdis. VGK veiklos ataskaita. Vaiko pagalbos specialistų (logopedo, psichologo, soc. pedagogo, spec. pedagogo) ataskaitų aptarimas 14 d. 14.30   Teams

L. Kobrina

VGK nariai
4.3. Individuali pagalba, konsultavimas Visą mėnesį    

T. Gvozdova

N. Serova

R. Lipnevič

A. Nijazova-Elsayed
 
4.4. Individuali ir grupinė specialiųjų poreikių mokinių ugdymo pagalba bei konsultavimas Visą mėnesį     L. Jankovskaja  
4.5.

Mokinių grupės, kurioms VGK sprendimu teikiama mokymosi pagalba ir priežiūra mokykloje

Visą mėnesį 8.30-14.30 269

V. Guk

T. Gvozdova

L. Jankovskaja

R. Lipnevič

G. Ponadiožina

N. Serova

G. Zinkovskaja

Mokytojai dalykininkai
 Paruošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Birželis

 

Gegužė

 

Balandis

 

Kovas

 

Vasaris

 

Sausis

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

Rugpjūtis

 

2019 – 2020 m.m.