Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Vaiko gerovės komisija

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2023 – 2024 M. M.

 

Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija) – dirba pagal Mokyklos direktoriaus 2011-09-15 d. įsakymu V-4b patvirtintą darbo reglamentą: organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

VGK veiklos planas

 

NARIAI

 

Aneta Nijazova-Elsayed – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su mokyklos savivaldos bei kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus ir atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui. Krizės metu organizuoja mokyklos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia mokyklos darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę.

 

Svetlana Kanapickienė – biologijos mokytoja, komisijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su 5-8 ir 9-10 klasių auklėtojais, sprendžiant konkretaus vyresnių klasių mokinio problemas renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinio, krizės metu teikia informaciją 5-10 klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.

 

Onutė Jankauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja, komisijos sekretorė, rengia Komisijos posėdžių medžiagą; suderinusi su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius; renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti; tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu; vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.

 

Natalija Serova – mokyklos psichologė, Teresa Gvozdova – mokyklos psichologė, atsakingos už mokykloje atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą,  už programų, susijusių su bendruomenės psichinės sveikatos inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, nagrinėja mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba, psichikos sveikatos bei priklausomybės ligų centrais, vertina ir teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu.

 

Talina Nechamkina – socialinė pedagogė, atsakinga už socialinės paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą, mokyklos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė, socialinė ar kita pagalba, įvertinimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus, mokinių ugdymo(si) poreikių analizę, renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. Krizės metu parengia informaciją apie Krizę mokyklos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai, konsultuoja mokyklos vadovą, mokytojus, kaip informuoti apie Krizę mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

 

Danguolė Zdanevičienė – mokyklos sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūrą mokykloje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.

 

Lina Jankovskaja – specialioji pedagogė,  atsakinga  už mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir individualiai krizės metu.

 

Ala Kozik – mokyklos logopedė, Jelena Chrebtova – mokyklos logopedė, atsakingos už mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir individualiai krizės metu.

 

Marija Presnova – tėvų atstovas.

 

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Mokykloje yra mokinių, turinčių elgesio ir bendravimo problemų, stokojančių socialinių įgūdžių,  blogai besimokančių ir praleidinėjančių pamokų.

 

2022 – 2023 m. m. projektas „Savu keliu“, skirtas mokinių psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai ir socialinių įgūdžių lavinimui; pradinių klasių mokiniams tarptautiniai ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, skirtos padėti ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, dalyvavimas akcijoje „Savaitė be patyčių“.

 

Mokykloje veikia dienos centras „Ateities vaikai“ socialiai remiamiems ir specialiuosius poreikius turintiems vaikams.

 

Visi mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, baigė mokslo metus teigiamais pažymiais ir buvo perkelti į aukštesnę klasę.

 

Psichologė Natalija Serova pravedė 3 klasių valandėles: 2 – penktose klasėse; 1 – dešimtoje klasėje. Temos: 1. Stipriųjų savybių pažinimas. 2. Pykčio valdymas. 3. Savigarbos suvokimas ir vystymas. Buvo pravesta 18 grupinių užsiėmimų 6 A ir 6 B klasės SUP vaikams, 3 koreguojantys užsiėmimai 7 C klasėje siekiant sumažinti susidariusią įtampą tarp vaikų ir pagerinti mikroklimatą klasėje, 6 susitikimai 6 B klasėje tarpasmeninių santykių stiprinimo tikslu. Dalyvauta 1-ame tėvų susirinkime. Ištirtas adaptacinis periodas 5 klasėse (mokinių pamokinės veiklos stebėjimas, grupiniai ir individualūs pokalbiai su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais, mokinių savijautos klasėje ir požiūrio į mokymosi procesą įvertinimas). Rezultatai aptarti su klasių vadovais ir mokinių tėvais. Skaitytos paskaitos, pravesti praktiniai užsiėmimai mokytojams: „Pažintis su MAK (metaforinėmis asociatyvinėmis kortelėmis)“, „Kaip bendrauti su sunkiais vaikais?“

 

Psichologė Teresa Gvozdova pravedė 17 klasių valandėlių: visose pirmose, antrose, trečiose ir ketvirtose klasėse. Dalyvavo 7-iuose tėvų susirinkimuose. Atliko 2 mokinių tyrimus 4-tų klasių mokiniams „Nerimastingumas“ ir „Savijauta klasėje“. Pravesta 1-mų klasių mokinių pirminė ir pakartotinė adaptacijos analizė.

 

Analizuojant situaciją mokykloje, galima pamatyti, kad vykdoma labai daug edukacinių renginių mokiniams: apie 20 klasės valandėlių įvairių klasių mokiniams, akcija „Savaitė be patyčių“. Taip pat mokykloje stengiamasi atsižvelgti į mokinių individualius gebėjimus ir specialius poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai mokytis. Daugiau dėmesio reikėtų skirti mokytojų, tėvų švietimui, drausmingumo ir mokymosi motyvacijos kėlimui, patyčių prevencijai.

 

Šiuolaikinės prevencinės programos taiko formulę – žinios + socialiniai įgūdžiai + nuostatos, vertybės. Juk svarbu pateikti ne tik informaciją apie narkotikus, rūkymą, alkoholį, jų vartojimo pasekmes, smurtą, lytinį gyvenimą, bet ir pakeisti jaunimo nuostatas, didinti jų psichologinį atsparumą, puoselėti psichologinę brandą, tikintis, kad ateityje tai užkirs kelią įvairiems asmenybės sutrikimams ir priklausomybių vystymuisi.

 

2013-2014 m. m. pedagogų tarybos posėdyje ir pritarus mokyklos tarybai buvo priimtas sprendimas užrakinti mokyklos duris tam, kad sumažinti nelankomumą, vėlavimą į pamokas ir rūkymą mokyklos teritorijoje. Šis sprendimas buvo įtrauktas į ilgalaikį projektą „Saugi mokykla“. Šio projekto rėmuose vykdoma ir kita veikla: mokinių pasitikimas prie įėjimo, vėlavimo į pirmą pamoką fiksavimas, pavėlavusių mokinių sąrašų sudarymas ir klasių vadovų savalaikis informavimas, mokytojų budėjimas mokykloje pertraukų metu ir kt.

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2023-2024 m. m. pagrindinis tikslas –  ugdymo(si) sąlygų ir kokybės gerinimas, kuris bus įgyvendinamas siekiant:

 1. Stiprinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą.
 2. Teikti mokiniams savalaikę pagalbą ir tobulinti šiuolaikinę pamoką ir pagalbos mokiniui sistemą.
 3. Taikyti demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategijas ugdymo procese.
 4. Gerinti saugią, efektyvią ugdymosi procesui skirtą aplinką.

 

 

Prevencinės veiklos tikslai ir uždaviniai 2023-2024 m. m.

 

I. Smurto ir patyčių  prevencijos ir intervencijos tikslai ir uždaviniai

 

Tikslas – organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Vilniaus „Ateities“ mokykloje smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemones, kurios padėtų vaikus išmokyti bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant bei  kurti saugią ir draugišką aplinką mokykloje.

 

Uždaviniai:

 1. Mažinti smurto ir patyčių paplitimą mokykloje;
 2. Individualiai dirbti su linkusiais smurtauti bei smurtą ir patyčias patiriančiais moksleiviais, teikti jiems pagalbą;
 3. Kurti mokykloje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą skriaudą ar patyčias;
 4. Suteikti mokiniams reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą;
 5. Formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas ir aplinką;
 6. Stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi;
 7. Suteikti tinkamus, vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančius patarimus ir paramą;
 8. Padėti tiksliai suvokti asmeninę atsakomybę ir jos ribas;
 9. Bendradarbiauti su VTAT ir nepilnamečių reikalų specialiste, siekiant užkirsti kelią priekabiavimui ir smurtui;
 10. Glaudžiai bendradarbiauti su mokyklos patyčių  prevencijos ir intervencijos komisija.

 

 

II. Žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotikų) prevencijos tikslai ir uždaviniai

 

Tikslas – organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Vilniaus „Ateities“ mokykloje veiksmingas žalingų įpročių prevencijos priemones, kurios formuotų mokinių psichologinę – socialinę kompetenciją, gyvenimo bei sveikatos įgūdžius, padėtų sveikai gyventi, kurti, sąmoningai rinktis, atsakyti už savo veiksmus ir suprasti savo poelgių padarinius.

 

Uždaviniai:

 1. Formuoti moksleivių požiūrį į žalingus įpročius naudojant modelį: žinios – požiūris – elgsena;
 2. Ugdyti moksleivių gebėjimą priimti teisingus sprendimus;
 3. Įtraukti mokinius ne tik į gyvenimo įgūdžių ugdymą, bet ir į visapusišką aktyvią žalingų įpročių prevencijos veiklą: išvykos į kitas institucijas, susitikimai su kompetentingais žmonėmis, renginių, akcijų organizavimas ir t.t.;
 4. Naudoti aktyvaus ugdymo metodus (paskaitas, filmus, interviu, vaidybą, diskusijas, darbą grupėje ir t.t.) kaip priemonę, padėsiančią užkirsti kelią žalingiems įpročiams vartojimui;
 5. Ugdyti moksleivių gebėjimą priimti teisingus sprendimus;
 6. Skatinti pasitikėti savimi, bendrauti, stiprinti vaikų atsakomybę, įsipareigojimus;
 7. Į prevencinę veiklą įtraukti mokinių tėvelius;
 8. Kelti pedagogų kvalifikaciją žalingų įpročių prevencijos klausimais;
 9. Skatinti sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimą, ugdant ir įtvirtinant sveiką gyvenseną, kartu formuojant platesnį požiūrį į sveikatą;
 10. Žalingų įpročių prevencijos klausimus įtraukti į ugdymo programas, kaupti metodines priemones;
 11. Ugdyti moksleivių pasipriešinimą bendraamžių spaudimui vartoti žalingus įpročius, mokėjimą pasakyti „ne“.

 

 

III. Mokyklos nelankymo ir vėlavimo į pamokas prevencijos tikslai ir uždaviniai

 

Tikslas – visokeriopai mažinti pamokų praleidinėjimą, užkirsti kelią pamokų nelankymui.

 

Uždaviniai:

 1. Padėti tėvams, auklėtojams spręsti mokyklos nelankymo problemas;
 2. Vykdyti mokymosi motyvacijos, užimtumo, elgesio prevencijos programas;
 3. Nuolat palaikyti ryšius su vietos bendruomene, VTAT, nepilnamečių reikalų inspekcija;
 4. Nustatyti taisykles dėl pamokų lankomumo, taikyti apribojimus, bausmes bei paskatinimus už gerą lankomumą;
 5. Formuoti mokinių atsakomybę už lankomumą;
 6. Stiprinti atgalinį ryšį tarp mokyklos ir vaikų, kurie linkę praleidinėti pamokas;
 7. Tobulinti mokyklos darbą rizikos veiksnių eliminavimo linkme, rūpintis šeima;
 8. Stiprinti bendravimo ir demokratijos principus tam, kad mokymosi procesas taptų mokymosi tikslu;
 9. Vykdyti mokinių vėlavimo į pamokas apskaitą.

 

 

IV. Mokinių individualios pažangos stebėjimas ir mokymosi motyvacijos kėlimas.

 

Tikslas – skatinti kiekvieną mokinį siekti individualios pažangos.

 

Uždaviniai:

 1. Glaudus VGK narių bendradarbiavimas su klasės vadovais ir dalykų mokytojais.
 2. Nuolatinis tėvų informavimas apie vaiko pažangą TAMO dienyne.

 

 

V. Pandemijos sukeltų pasekmių mokinių emocinei sveikatai prevencija ir įveika

 

Tikslas – vystyti ir stiprinti mokinių savireguliacijos įgūdžius.

 

Uždaviniai:

 1. Glaudus mokyklos pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas su klasės vadovais.
 2. Edukacinių ir praktinių renginių organizavimas. 

 

 

Laukiami rezultatai

 

1. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos laukiami rezultatai:

 

1.1.Vaikams bus suteikta žinių apie smurtinį elgesį, galimybę gauti pagalbą nukentėjus nuo smurto, bus ugdomi tinkamo bendravimo ir problemų sprendimo, socialiniai ir savisaugos įgūdžiai;

 

1.2. Pradinių klasių mokiniai patobulins savo socialinius įgūdžius, taip sumažės linkusių smurtauti ir tyčiotis vaikų skaičius;

 

1.3. Mokyklos bendruomenė bus mokoma valdyti krizines situacijas, pagerės konfliktų, smurto atvejų sprendimo kokybė, sumažės mokinių agresyvus elgesys;

 

1.4. Per informacijos sklaidą bus supažindinta mokyklos bendruomenė su smurto ir patyčių problema, jos prevencija ir sprendimo būdais;

 

1.5. Mokinių tėvai ir mokyklos pedagogai pagilins žinias apie vaiko raidos psichologiją, amžiaus tarpsnių psichologiją, išmoks spręsti konfliktus, sužinos, kaip įsisąmoninti jausmus ir mokėti juos teisingai išreikšti, kartu suteikdami vaikui psichologinę pagalbą;

 

1.6. Sukursime geresnius tarpusavio santykius tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, užkirsime kelią konfliktams;

 

1.7. Bus sukurta saugesnė atmosfera ir aplinka mokykloje;

 

1.8. Sustiprintas budėjimas mokykloje padės geriau užtikrinti mokinių saugumą mokykloje;

 

1.9. Moksleiviai įgis pasitikėjimo mokyklos vadovybe, nebijos papasakoti apie patiriamą smurtą ar vykdomą nusikaltimą.

 

 

2. Žalingų įpročių prevencijos laukiami rezultatai:

 

2.1. Bus pateikta visapusiška informacija apie tabako, alkoholio ir kitokių žalingų įpročių daromą žalą žmogui ir visuomenei;

 

2.2.  Moksleiviai patobulins savo gyvenimo įgūdžius, taip sumažės linkusių į žalingus įpročius mokinių skaičius;

 

2.3. Bus pažadinta vaikų motyvacija ugdyti sveiką gyvenseną;

 

2.4. Tėvai bus įtraukti į žalingų įpročių  prevencinę veiklą;

 

2.5. Mokytojai įgis reikiamos informacijos žalingų įpročių prevencijos temomis;

 

2.6.Sustiprės tėvų tarpusavio bendravimas, santykiai tarp vaikų ir mokyklos, įgis daugiau reikiamų žinių apie žalingus įpročius jų prevenciją dalyvaudami prevencinėje veikloje.

 

2.7.  Bus išugdyti socialiniai įgūdžiai, padedantys pasipriešinti socialiniam spaudimui.

 

 

3. Mokyklos nelankymo prevencijos laukiami rezultatai:

 

3.1. Visokeriopai sumažintas mokinių iki 16 metų mokyklos nelankymas, pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties;

 

3.2.Sumažintas mokinių vėlavimas į pamokas.

 

 

4. Mokinių individualios pažangos stebėjimas ir mokymosi motyvacijos kėlimas.

 

4.1. Klasės vadovai ir mokytojai glaudžiai bendradarbiaus su VGK nariais.

 

4.2. Dalykų mokytojai nuolat informuos tėvus apie vaiko individualią pažangą.

 

5. Pandemijos sukeltų pasekmių mokinių emocinei sveikatai prevencija ir įveika.

 

5.1.  Mokyklos pagalbos mokiniui specialistai bendradarbiaus su klasės vadovais ir mokiniais.

 

5.2. Mokiniai pritaikys naujus sveikos gyvensenos įgūdžius kasdieniame gyvenime, gebės atpažinti ir įveikti nerimą, taps atsparesni stresui.