Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Metinis veiklos planas

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos direktoriaus

2019 m. rūgpjūčio 22 d.

įsakymu Nr. V-79

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2019-2020 MOKSLO METAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos (toliau – Mokykla) veiklos planas 2019-2020 mokslo metams (toliau Planas) parengtas atsižvelgus į Mokyklos  strateginius veiklos prioritetus, išorės įvertinimo ir vidinio įsivertinimo išvadas, mokyklos bendruomenės rekomendacijas ir siūlymus.

 

2. Planas atitinka Valstybės švietimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti aptarnaujamos teritorijos gyventojų vaikų mokymosi ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą, per neformaliojo ugdymo programas vykdyti neformalųjį švietimą, suteikti priešmokyklinio ugdymo paslaugas, racionaliai ir tikslingai naudoti mokyklai skirtus išteklius, stiprinti mokyklos ryšius su socialiniais partneriais bei tėvų bendruomene, kurti gerą mokyklos įvaizdį.

 

3. Planas nustato metinius Mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir numato priemones uždaviniams įgyvendinti.

 

4.Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, ugdymo planas – UP, pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, mokinio krepšelio lėšos – MKL.

 

II. MOKYKLOS VIZIJA

 

Saugi, moderni, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti pagrindinės tipo mokykla, kurioje mokinys siekia tvirtų pilietiškumo, dorovės ir pasaulio pažinimo pagrindų.

 

III. MOKYKLOS MISIJA

 

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti sąmoningą demokratinės visuomenės pilietį, būsimą gimnazistą, išsaugant jo tautinį identitetą daugiakultūrinės aplinkos sąlygomis.

 

IV. MOKYKLOS FILOSOFIJA

 

„Ateities“ mokykloje prasideda sėkminga kiekvieno vaiko ateitis...

 

V. MOKYKLOS VERTYBĖS

 

Mokiniai, siekiantys pažangos.

Tėvai, siekiantys bendradarbiavimo.

Mokytojai, siekiantys tobulėjimo.

Mokyklos vadovai, siekiantys valdymo demokratijos.

 

VI. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ (SWOT)

 

PRIVALUMAI

TRŪKUMAI

 • Dirba kompetentingi pedagogai (5 ekspertai, 12 metodininkų, 32 vyr. mokytojai, visi gerai išmano IKT).
 • Mokymo efektyvumas ir kokybė atitinka valstybės išsilavinimo standartus (remiantis 2000 - 2016 m.m. egzaminų,  PUPP, NPPT  rezultatais).
 • Mokykla nuolat  dalyvauja šalies ir miesto projektuose, turi nemažai socialinių partnerių.
 • Kyla mokyklos kompiuterizavimo lygis: visuose kabinetuose kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos, yra Internetas,Wi-Fi, veikia 3 kompiuterinės klasės, informacinis  metodinis centras bibliotekoje, media informacinis stendas antrame aukšte, spausdintuvai mokytojų kambaryje ir bibliotekoje, interaktyvios lentos kabinetas, mokytojams skirta 25 nešiojami kompiuteriai ir kt.
 • Turininga neformaliojo ugdymo sistema ( skautų būrelis, teatras, muziejus, futbolo sekcijos, šokių studija „Fantazija“ ir kt.).
 • Dirba aukštos kvalifikacijos pagalbos mokiniui specialistai: spec. pedagodas, socialinis pedagogas, logopedas, du psichologai, mokytojai-padėjėjai.
 • Mokykla dažnai organizuoja metodinius renginius, konferencijas, seminarus, taip pat ir miesto mokyklų pedagogams.
 • Veikia pailgintos dienos grupės, priešmokyklinio ugdymo grupės, šeštadieninė mokykla busimiems pirmokams.
 • Mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje yra trys didžiausi Vilniaus m. mikrorajonai – Fabijoniškės, Jeruzalė, Baltupiai, kur nuolat vykdomos statybos ir didėja gyventojų skaičius;  mokinių skaičius mokykloje per trys paskutinius metus yra stabilus.
 • 2019 metais mokyklos pastatas buvo surenovuotas (langai, apšiltinimas, sienų dekoras).
 • Nepakankamas tėvų švietimas, pasyvus tėvų bendruomenės dalyvavimas mokyklos gyvenime.
 • Nemaža dalis „krepšelio“ lėšų išnaudojama priemokoms ekspertams, metodininkams, vyr. mokytojams, aplinkos lėšos - remontams ir mokyklos ūkio išlaikymui (dėl mokyklos pastato nepatenkinamos fizinės būklės).
 • Pasyvi kolegialių mokyklos organų veiklą.
 • Dalis mokinių stokoja mokymosi motyvacijos, turi elgesio problemų.
 • Ugdymo procesas diferencijuotas tik daliai ugdytinių, dažniausiai specialiųjų poreikių mokiniams.
 • Mažas dėmesys gabių mokinių ugdymui, mokinių ruošimui miesto olimpiadoms ir konkursams.
 • Ne visi mokytojai stebi vieningus reikalavimus mokinių pasiekimų vertinimui.

GALIMYBĖS

PAVOJAI

 • Galimybė naudotis rėmėjų „2 procentų“ pritrauktomis lėšomis, kuriant mokyklos materialinę techninę bazę (papildomai prie biudžetinių asignavimų).
 • Pedagogams sudaromos galimybės tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir seminaruose, dalyvauti edukacinėse kelionėse ir stažuotėse, tarptautiniuose ir šalies projektuose.
 • Galimybė tęsti mokyklos pastato renovaciją.
 • Po mokyklos reorganizavimo į pagrindinę, yra galimybė plėsti neformaliojo ugdymo sistemą, leisti įsteigti mokykloje dailės arba muzikos mokyklų filialus.
 • Aktyviau ieškoti mokyklos rėmėjus.
 • Skatinti mokytojus bendradarbiauti optimizuojant mokinių mokymosi krūvį.
 • Galimybė pereiti pavaduotojams nuo klasių koncentrų kuravimo prie metodinių darbų, projektų vykdymo, analitinės tiriamosios veiklos administravimo.
 • Galimybė gerinti mokyklos aprūpinimą mokomąja medžiaga, informacinėmis mokomosiomis programomis (IKT).
 • Sukurti tinkamą edukacinę aplinką, pertvarkant mokyklą iš vidurinės į pagrindinę.
 • Pagerinti mokinių ugdymosi rezultatus olimpiadose, konkursuose, projektuose, parodose.
 • Sukurti naujai įkurtos pagrindinės tipo mokyklos vidaus susitarimų bazę: kolektyvinę sutartį, veiklos tvarkų aprašus, taisykles ir kt.
 • Galimybė stiprinti ryšius su socialiniais partneriais ir tėvų bendruomene.
 • Mažėjant mokinių ir klasių komplektų skaičiui, kyla pavojus mokytojams netekti darbo.
 • Kaitos metu mokykloje gali įsivyrauti įtempti santykiai tarp darbuotojų, tarp darbuotojų ir administracijos.
 • Finansinio palaikymo stoka (remonto darbams ir ūkio palaikymui).
 • Didėja mokinių, atvykstančių iš užsienio, skaičius, didėja lėšų ir laiko ištekliai jų adaptacijai.
 • Dėl mokyklos reorganizavimo žymiai padidėjo mokinių, išvykstančių į „ilgąsias“ gimnazijas, skaičius; vis aktualesne tampa klasių komplektavimo problema; mokyklos priverstos konkuruoti tarpusavy, o ne bendradarbiauti.
 • Didėja mokinių, turinčių sveikatos sutrikimų, specialiųjų. poreikių vaikų, besimokančių individualiai namuose, skaičius.
 • Didelis mokytojų užimtumas neleidžia jiems skirti pakankamai laiko savišvietai, gerosios patirties sklaidai, kokybiškai vykdyti projektinius darbus.
 • Dėl didelio skaičiaus be pateisinamos priežasties praleistų pamokų krenta mokinių akademiniai rodykliai.
 • Nemažai mokytojų yra priešpensijinio amžiaus, jaunų mokytojų mažai, reikalui esant sunku surasti ir įdarbinti mokykloje naujus mokytojus.

 

VII. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Mokyklos 2018-2022 m. strateginis tikslas – ugdymo kokybės gerinimas, tobulinant ugdymo(-si) procesą, kuriant ir modernizuojant mokymąsi skatinančią aplinką. Remiantis mokyklos išorės įvertinimo išvadomis, strateginiame plane suformuluoti šie pagrindiniai uždaviniai: 1) tobulinti pamokos vadybą; 2) tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą; 3) kurti mokytojų, mokinių, tėvų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo sistemą; 4) kryptingai tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas; 5) kurti kompetencijoms formuotis palankią mokymosi aplinką; 6) plėtoti neformaliojo ugdymo sistemą.

   Vykdant strateginio ir metinio veiklos planų uždavinius:

 

Suvedus mokslo metų rezultatus, buvo konstatuota, kad mokykla dirba prisilaikant uždavinių ir reikalavimų, išdėstytų LR Švietimo įstatyme ir kituose ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose. PUPP ir NPPT rezultatai rodo, kad mokyklos mokinių pasiekimų lygis yra ne žėmesnis, negu kitų Lietuvos pagrindinių mokyklų rezultatai. Vidinis mokyklos veiklos įsivertinimas, atliktas 2018 m. lapkričio-gruodžio mėnesį, byloja, kad mokyklos bendruomenė teigiamai vertina šiuos veiklos rodiklius:

Tačiau ne visi metų uždaviniai buvo įvykdyti. Reikalauja nuolatinio dėmesio darbas su specialiųjų poreikių mokiniais (ypatingai – su gabiais), tobulintina mokinių individualių pasiekimų stebėjimo ir fiksavimo sistema, daug pamokų praledžiama be pateisinamos priežasties, retai sulaukiame nugalėtojų iš miesto dalykinių olimpiadų ir konkursų. Vidinio įsivertinimo apklausa rodo, kad reikia atkreipti didesnį dėmesį į klasės ir namų darbų diferencijavimą, tobulinti pamokos vadybą. Tai yra sekančių mokslo metų prioritetai.

 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 4 lygis).
 2. Tapatumo jausmas (1.1.3. – 4 lygis).
 3. Bendruomenės santykiai (1.1.4. – 4 lygis).
 4. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5. – 4 lygis).
 5. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekiai (1.2.3. – 3 lygis).
 6. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 4 lygis).
 7. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 3 lygis).
 8. Socialinė pagalba (4.2.3. – 4 lygis).
 9. Valdymo demokratiškumas (5.3.1. – 4 lygis).
 10. Personalo komplektavimas ir dėmesys personalui (5.4.1., 5.4.2. – 4 lygis)

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 1. Dalykų ryšiai ir integracija pamokose (2.1.3. – 2 lygis).
 2. Mokytojo veiklos planavimas, orientuotas į kiekvieno mokinio pažangą (2.2.1., 3.1.1. – 2 lygis).
 3. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).
 4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis).
 5. Gabių vaikų mokymas pamokose (4.3.2. – 2 lygis)

 

Įšorės įvertinimo metu buvo rekomenduota, siekiant efektyvinti įsivertinimo procesus, vykdyti mokykloje platųjį įsivertinimą, derinant su strateginio planavimo ciklu, kas padėtų mokyklos bendruomenei sudaryti „giluminio vertinimo probleminį rodiklių krepšelį“.

 

2019-2020 m. m. ypatingą dėmesį skirsime kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimui, fiksavimui bei pagalbos teikimui, gerinsime ugdymo kokybę, kelsime mokytojų kompetencijas tarpdalykinių ryšių srityje, parenkant tinkamus ugdymo metodus, diferencijuojant mokiniams užduotis ir integruojant dalykus. Šiais mokslo metais vykdysime platųjį įsivertinimą.

 

VIII. PAGRINDINIŲ 2018-2019 MOKSLO METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO GALIMYBĖS IR KAŠTAI

 

Realizuodama iškeltus 2019-2020 mokslo metams tikslus ir uždavinius, mokyklai iš valstybės ugdymui skirtų lėšų numato panaudoti:

 

Siekdama įgyvendinti mokslo metų tikslus ir uždavinius, Vilniaus “Ateities” mokykla iš „2 procentų“ ir už patalpų nuomą pritrauktų lėšų skirs:

 

Siekdamos sudaryti sąlygas mokiniams mokytis jaukioje ir saugioje mokykloje, Mokyklos Taryba ir administracija numato nuolat kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl mokyklos skubios renovacijos, lėšų skirimo avariniams remonto darbams bei dalyvauti įvairiuose projektuose, kur skiriamos lėšos mokyklų materialinės bazės tobulinimui.

 

Numatoma, kad mokykla  2019-2020 metais disponuos 10000 Eur (iš 2 procentų rėmėjų pajamų ir lėšų už patalpų nuomą) ir pinigai bus skiriami ugdymo reikmėms ir aplinkai.

 

IX. MOKYKLOS METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO ŠALTINIAI

 

 

X. PAGRINDINIS 2019-2020 MOKSLO METŲ TIKSLAS – KELTI UGDYMO(SI) SĄLYGŲ IR KOKYBĖS LYGĮ. 

TIKSLO ĮGYVENDINIMO OPERATYVINIAI UŽDAVINIAI:

 

 1. Kelti pamokos kaip pagrindinės ugdymo (-si) formos kokybę.

 2. Kelti mokytojų kvalifikaciją ir padėti jiems geriau pažinti šiuolaikinės kartos mokinį, jo psichologiją, mokymosi ypatumus.

 3. Plėtoti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą.

 4. Tęsti mokyklos ugdymo erdvių modernizavimą ir gerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas

 

Tikslai ir uždaviniai 2019-2020 mokslo metams

 

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Atsakingi vykdytojai

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1 TIKSLAS

Kelti pamokos kaip pagrindinės ugdymo (-si) formos kokybę.

1. Tobulinti pamokos vadybą, kaip efektyvų pamokos uždavinių įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo bei kompleksinės pagalbos mokiniui teikimo pagrindą.

1.1. Pamokų stebėjimas ir vertinimas pagal nustatytus pamokos tobulinimo aspektus: pamokos uždavinio formulavimas, išmokimo matavimas, vertinimas ir įsivertinimas pamokoje.

Nuolat (pagal ugdomosios priežiūros planą)

Mokyklos administracija

Metodinė taryba

Bus aplankyta ne mažiau kaip 80 pamokų, mokytojai aiškiai formuluos pamokos uždavinį (-ius), pamokose taikys išmokimo stebėjimo metodus. Mokiniai pamokos pabaigoje įvertins pamokos uždavinius kaip aiškius ir suprantamus, vertinimas skatins mokymosi motyvaciją.

1.2. Mokinio sėkmės ir pažangos matavimo procedūrų pamokose taikymas.

Nuolat

Dalykų mokytojai

Mokytojai dažniau taikys grįžtamojo ryšio procedūras, gautą informaciją, esant reikalui, panaudos vaiko pažangai pasiekti ir ilgalaikiams planams koreguoti.

1.3. Ugdyti ir plėtoti mokinio mokėjimo mokytis kompetencijas.

Nuolat

Klasių vadovai

Dalykų mokytojai

1.4. Standartizuotų testų 2,4,6 ir 8 klasėse vykdymas ir aptarimas.

2020 m. pavasarį

L.Kobrina

J.Stručkienė

Analizuojami ir lyginami pasiekimų rezultatai leis tikslingiau koreguoti ir tobulinti ugdymo procesą.

1.5. Seminarų mokytojams organizavimas:

1) darbo su gabiais mokiniais tematika;

2) inovatyvių ir aktyvių  mokymo formų ir būdų klausimais

2 kartus per metus (iš krepšelio lėšų)

I. Prosniakovas

Mokytojai įgis reikalingų kompetencijų, pamokose didesnis dėmesys bus skiriamas teisingam pamokos uždavinio formulavimui, kiekvieno mokinio pažangos fiksavimui.

1.6. Mokytojų gerosios patirties sklaida mokytojų tarybos posėdžių ir metodinių renginių metu.

Pagal atskirą planą

I.Prosniakovas L.Kobrina J.Stručkienė

Mokytojų mokymosi iš gerosios kolegų patirties strategija leis pakelti mokytojų profesinį kompetencijų lygį.

1.7. Mokytojų gerosios patirties sklaida mieste.

Nuolat

Metodinė taryba

Gerinamas mokyklos įvaizdis.

1.8. Mokytojų aprūpinimas reikalinga metodine ir dalykine literatūra, kompiuterinėmis programomis, orgtechnika.

Nuolat

I. Prosniakovas

Metodinė taryba

Bibliotekos vedėja

D. Mazėtienė

Mokytojams sudarytos galimybės tobulinti pamokos kokybę: naudoti naujausius metodus, pasirinkti tinkamą medžiagą.

1.9. Sistemingas mokytojų veiklos įsivertinimas, numatant tobulinimosi kryptis.

Birželio mėn.

I. Prosniakovas

L. Kobrina

S. Butautienė

Mokytojai

Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, siekti asmeninės pažangos.

1.10. Mokyklos „platusis“ veiklos įsivertinimas, įvertinant mokymo ir mokymosi pokyčius.

Lapkričio – kovo mėn

L.Kobrina

I. Prosniakovas

Įsivertinimo grupė

Nustačius mokytojų ir mokyklos privalumus ir trūkumus tikslingai ir planingai bus koreguojama veikla (sudaromi veiklos ir ugdymo planai kitiems mokslo metams).

2. Tobulinti ugdymo proceso priežiūros sistemą.

2.1. Vykdyti metinį ugdymo proceso priežiūros planą (priedas Nr.1)

Nuolat

L. Kobrina

J.Stručkienė

Nuolat ir sistemingai prižiūrimas ugdymo procesas įgalins pasiekti geresnių rezultatų, fiksuoti klasių pokyčius. Mažės probleminių situacijų klasėse. Mokytojai gaus savalaikę metodinę pagalbą.

2.2. Grįžtamojo stebėjimo organizavimas ir aptarimas direkcinių pasitarimų metu.

Balandžio mėn.

L. Kobrina

J.Stručkienė

2.3. Ugdomosios priežiūros rezultatus sistemingai aptarti direkciniuose ir mokytojų pasitarimuose, tėvų susirinkimuose.

Nuolat

L. .Kobrina

 J.Stručkienė

3. Tobulinti mokinių, turinčių skirtingus gebėjimus, ugdymą pamokose ir neformaliojo ugdymo programose.

3.1. 1 ir 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos stebėjimas, tyrimas ir aptarimas

Spalis-lapkritis,

balandis-gegužė

 L.Kobrina

 J.Stručkienė

Ne mažiau kaip 60 proc. mokinių vertins savo jauseną mokykloje gerai. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, pasitarimai, analizuojant klasės ir atskirų mokinių individualią  pažangą, vyks ne rečiau kaip 3 kartus per metus.

3.2. Pagalbos mokiniui, leidžiančios pasiekti individualios kiekvieno vaiko sėkmės, organizavimas bendradarbiaujant klasėje dirbantiems mokytojams.

Nuolat

 L. Kobrina

Klasių vadovės

 

3.3. Efektyvus ir veiksmingas mokytojų teikiamų konsultacijų naudojimas siekiant kompleksinės pagalbos kiekvienam mokiniui.

Nuolat (individualiai ir konsultacinių pamokų metu)

Dalykų mokytojai

Mokiniai turės galimybę išsiaiškinti pamokoje nesuprastas temas, didės mokinių mokymosi motyvacija, atsiradus galimybei patirti sėkmę.

3.4. Tikslinga pagalbos mokiniui specialistų veikla, teikiant pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir elgesio sutrikimų problemų.

Nuolat

Psichologai, logopedė,

soc. pedagogė,

spec. pedagogė,

mokytojo padėjėjai

70 proc. mokinių pozityviai vertis savo individualius pasiekimus.

3.5. Aptarti specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažangą direkciniuose pasitarimuose.

2 kartus per metus

 L. Kobrina

 J.Stručkienė

L. Jankovskaja

3.6. Efektyvinti darbą su gabiais mokiniais ruošiant juos konkursams ir olimpiadoms.

Nuolat

Dalykų mokytojai (darbą koordinuoja pavaduotojai, kuruojantis konkrečius dalykus)

Padaugės mokinių, pasiekiančių puikių rezultatų olimpiadose ir konkursuose.

3.7. Organizuoti pagalbos specialistų dieną mokykloje (seminaras mokytojams, susitikimai su tėvais, atviros pamokos su ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo elementais).

Balandžio mėn.

Pagalbos mokiniui specialistai

Mokiniai, mokytojai ir tėvai įgis naujų kompetencijų ugdant skirtingų gebėjimų vaikus.

3.8. Metodinių grupių susirinkimai tema:

„Vertinimas kaip ugdymas: kaip vertiname skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinių pažangą“.

Sausis

Mokyklos administracija

m/g pirmininkai

Dalykų mokytojai formuluoja vieningus reikalavimus, vertinant skirtingų gebėjimų mokinių pažangą.

3.9. Vykdyti Vaiko gerovės komisijos metinį Veiklos planą (priedas Nr. 2)

Nuolat

L. Kobrina

Mažės probleminių situacijų pamokose ir mokykloje, gilės tėvų-mokytojų-mokinių bendradarbiavimas padedant vaikui.

3.10. Vaiko gerovės komisijos sprendimų ir jų įgyvendinimo aptarimas direkciniuose pasitarimuose.

1 kartą per pusmetį

L. Kobrina

3.11. Klasių valandėlių bei tėvų susirinkimų metu analizuoti mokinio sėkmės galimybes.

2-3 kartus per metus

Klasių vadovės

Klasių bendruomenės bendradarbiavimas padės siekti pozityvių pokyčių.

3.12. Atlikti tyrimą: „Kaip tenkinami gabių mokinių poreikiai, siekiant individualios pažangos“.

Sausio mėn.

Psichologė N.Serova

50 proc. atlikus tyrimą ir suvedus rezultatus, bus koreguojami mokytojų darbo su gabiais mokiniais metodai.

4. Optimizuoti mokinių mokymosi krūvį.

4.1. Kontrolinių darbų laiko derinimas klasių el. dienyne.

Kiekvieną mėnesį

Klasių vadovai

Klasių seniūnai

Ne mažiau kaip 65 proc. mokinių kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų krūvį vertins kaip optimalų.

4.2. Savarankiškų ir kitų patikrinamųjų rašto darbų skaičiaus per dieną derinimas klasėje.

Kiekvieną mėnesį

Dalykų mokytojai

Klasių vadovai, seniūnai

4.3. Tobulinti namų darbų skyrimo ir tikrinimo tvarką 5-10 klasėse

Nuolat

Dalykų mokytojai

L.Kobrina

J. Stručkienė

Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių namų darbų krūvį vertins kaip tinkamą. Sumažės namų darbų neatliekančių mokinių skaičius.

5. Įdiegti bendrą mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizės sistemą. Kartu su metodinėmis grupėmis, mokyklos taryba sukurti mokyklos mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizės sistemą. Sausis-vasaris Mokyklos administracija, metodinė taryba. Bus suvienodinti reikalavimai mokytojams ir mokiniams, renkant, analizuojant ir vertinant kiekvieno mokinio pažangą.

2 TIKSLAS

SKelti mokytojų kvalifikaciją ir padėti jiems geriau pažinti šiuolaikinės kartos mokinį, jo psichologiją, mokymosi ypatumus.

1. Tikslingai vykdyti mokyklos pagalbos specialistų veiklą.

1.1. Atskirų mokomųjų dalykų metodinėse grupėse aptarti bendradarbiavimo su mokyklos pagalbos mokiniui specialistais klausimus.

I pusmetis

Metodinių grupių pirmininkai, pagalbos mokiniui specialistai.

Mažėja psichologinių ugdymosi problemų, gerėja mikroklimatas klasėse, sparčiau vyksta mokinių adaptacija, mokytojams dalykininkams teikiama realia pagalba iš specialistų.

1.2. Organizuoti nuolatinius mokinių, tėvų ir mokytojų konsultacijas psichologinėms,asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Nuolat 

A.Nijazova-Elsayed

L.Kobrina

N.Serova

T.Gvozdova

1.3. Pirmokų ir penktokų adaptacijos tyrimas.

Spalio mėn.

Pav-jai ugdymui

Pagalbos mokiniui specialistai

1.4. Dalyvauti pamokose, padedant mokytojams sukurti tinkamą psichologinį mikroklimatą klasėse.

Nuolat

Metodinių grupių pirmininkai, pagalbos mokiniui specialistai.

 

 

1.5. Organizuoti seminarą praktikumą: „ Kaip dirbti su Z kartos mokiniais?“

Sausis

Mokyklos administracija

Metodinė taryba
Mokytojai įgyja naujų kompetencijų. Gerėja mokinių akademiniai rodikliai, emocinė aplinka mokykloje.
  1.6. Organizuoti mokytojų susitikimus su žinomais Lietuvoje  psichologais. Vasaris- kovas

N.Serova

T.Gvozdova

  1.7. Vykdyti patyčių prevencijos ir intervencijos metinį planą (priedas Nr.3) Visus metus

I.Prosniakovas

L.Kobrina

J.Stručkienė

Gerės mikroklimatas mokykloje, mažės patyčių skaičius, Bus aktyviau bendradarbiaujama su socialiniais partnerias (policija, vaikų teisių institucijomis, seniūnija, tėvais)

2. Įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

2.1. Tęsti bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Statybininkų ruošimo centru, organizuojant 9-10 klasių technologijų mokymą centro bazėje.

Pagal atskirą planą

I.Prosniakovas

9-10 klasių vadovai

Mokiniai ruošiami ateičiai, gaus tikslingų žinių, padėsiančių rinktis tolesnę mokymosi kryptį ir profesiją.

2.2. Integruotos mokomųjų dalykų su ugdymu karjerai pamokos.

Pagal atskirą planą

Dalykų mokytojai

Sėkmingumo kriterijus – buvusių mokyklos mokinių ir mokinių tėvų dalyvavimas ugdymo karjerai skirtuose renginiuose, išvykos.Susitikimai su buvusiais mokyklos mokiniais „Sėkmės istorijos“, skrtos mokyklos 30-mečiui.

2.3. Sutikimai su įvairių profesijų atstovais, pažintinės ekskursijos.

Pagal atskirą planą

Klasių vadovės (koordinatorė S.Smirnova)

3. Didinti mokytojų savišvietos ir dalyvavimo nuotolinėse kursuose vaidmenį.

3.1.Organizuoti mokytojų diskusijas tema: „ Kolegos, neseniai aš perskaičiau ir noriu pasidalinti... „

Per mokinių atostogas

Metodinė taryba

Kils mokytojų kompetencijų lygis, augs pamokos kokybė.

3.2. Sudaryti sutartį su nuotolinių kursų organizatoriais dėl bendradarbiavimo.

Sausis

I.Prosniakovas

4.Kelti mokytojų, dirbančių su mokiniais, atvykusiais iš kitų šalių, kompetencijas.

4.1. Organizuoti seminarą tema: „Kaip efektyviai integruoti užsieniečius į mokyklos ugdymosi procesą“

vasaris

L. Kobrina

Sėkmingumo kriterijus – mokinių užsieniečių gera adaptacija mokykloje, lietuvių kalbos žinių įvertinimai, emocinė savijauta.

4.2. Atlikti tyrimą: „Kaip vertina mokyklą mokiniai iš kitų šalių?“

balandis

N.Serova 

T.Gvozdova

 

3 TIKSLAS

PLĖTOTI MOKYKLOS BENDRUOMENĖS BENDRADARBIAVIMO KULTŪRĄ.

1. Efektyvinti klasės vadovo veiklą.

1.1. Planuojant klasės vadovo veiklą planuose numatyti edukacinių erdvių ir renginių lankymą už mokyklos ribų.

1 kartą per 3 mėn.

L. Kobrina

Klasėse įvairės veikla, klasių vadovės ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus vyks į meno, švietimo institucijas, vykdančias edukacinius projektus.

Klasių vadovės

 
1.2. Planuojant klasės vadovo veiklą planuose numatyti patyčių ir smurto prevencijos renginius, remiantis mokyklos planu (priedas Nr.3 ) 1 kartą per 3 mėn.

Klasių vadovai

L.Kobrina

J.Stručkienė

Mažės smurto ir patyčių klasėse, mikroklimatą klasėse 60 proc. mokinių vertins gerai.
1.3. Mokytojo padėjėjų, psichologų ir socialinio pedagogų pagalbos mokytojui bei klasės auklėtojui efektyvinimas klasės valdymo klausimais. Nuolat Pagalbos mokytojui specialistai Gerės klasių mikroklimatas. Efektyvės ugdomoji veikla pamokoje. 20 proc. sumažės pamokose incidentų, reikalaujančių pavaduotojo ar klasės vadovo pagalbos.

1.4. Gerąją klasės vadovo veiklos patirtį aptarti mokytojų tarybos posėdyje.

Vasario mėn.

L. Kobrina

J.Stručkienė 

Klasės vadovo veiklos stebėsenos metu mokytojai gaus reikalingą konsultaciją.

1.5.Organizuoti klasės vadovo veiklos patikrą -įvertinimą. Geriausius klasių vadovus paskatinti.

Gegužės mėn.

L. Kobrina

J.Stručkienė

 

2. Skatinti ir įvertinti mokinių iniciatyvas ir pasiekimus

2.1. Mokinių tarybos veiklos aktyvinimas. Nuolat Veiklos kuratorė L.Kobrina Mokykloje vyks mokinių inicijuotos akcijos, renginiai.
2.2. Mokinių apdovanojimas už puikius ugdymosi ir kitos veiklos pasiekimus mokyklos Padėkos Raštais, pirmūnų nuotraukos Garbės lentoje mokslo metų pabaigoje.

Gegužės-birželio mėn.

Mokyklos administracija

Geras mokymasis didelei daliai mokinių taps prioritetu. Puikiai, gerai ir labai gerai besimokančių mokinių skaičius padidės 5-10 proc.

2.3. Apie mokinių pasiekimus informuojama mokyklos internetinėje svetainėje.

Nuolat

Dalykų mokytojai A.Nijazova-Elsayed

2.4. Ekskursijos: 1).pirmūnams, klasių seniūnams, puikių ugdymosi rezultatų (meno, sporto, mokslo ir kt.) pasiekusiems mokiniams, 2) klasei, laimėjusiai konkursą „Geriausiai lankanti pamokas klasė“.

Rugsėjo mėn.

Gegužės mėn.

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

3.Didinti tėvų vaidmenį mokyklos gyvenime

3.1. „Apvalieji stalai“ su klasių tėvų komitetų atstovais.

Spalio mėn.

I. Prosniakovas

Vis daugiau tėvų jaus tapatumą su mokykla, lankysis renginiuose. Atsiras tėvų inicijuotų veiklų mokykloje. Tėvai gaunamą informaciją aktualiais ugdymo ir auklėjimo klausimais vertins pozityviai.

3.2. Tėvų iniciatyvios grupės, siekiačios mokyklos renovacijos, veikla

Rugsėjo mėn.

I. Prosniakovas

L. Kobrina

V.Sadovskaja

3.3. Tėvų įtraukimas į mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo veiklą.

Visus metus

L. Kobrina, S.Smirnova

Klasių vadovai

 3.4. Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystę organizuojant mokyklos renginius.

Nuolat

Klasių vadovai Renginių organizatoriai

3.5. Tėvų pedagoginis švietimas (paskaitos tėvams - kiekvienam koncentrui.)

1 kartą per metus

Psichologai, soc. pedagogai, mokyklos administracija

4. Tobulinti bendruomenės narių ir visuomenės informavimo kultūrą, pristatant mokyklos veiklą bei pasiekimus.

4.1. E-dienyno galimybių panaudojimas teikiant su ugdymu susijusią informaciją.

Nuolat

Mokytojai

Mokyklos vadovai

Pagalbos mokiniui specialistai

Ne mažiau nei 85 proc. tėvų palankiai vertins informacijos apie mokyklą pateikimą.

4.2. Savalaikis informacijos teikimas visuomenei panaudojant mokyklos internetinės svetainės galimybes.

Nuolat

4.3.Informacijos apie mokyklos veiklą pateikimas žiniasklaidai.

Nuolat

 

Švenčiant mokyklos 30-metį respublikos visuomenė bus supažindinta su mokyklos veiklos rezultatais.

4.4. Tradiciniai renginiai mokyklos ir miesto bendruomenei. Pagal atskirą planą.

L. Kobrina

Menų ir pradinio ugdymo mokytojai.
Organizuojami ne mažiau kaip 4 renginiai per metus.
4.5. Mokinių darbų ekspozicijos mokyklos erdvėse. Nuolat

J. Antonov, N. Riabčiuk, V. Antanavičiūtė, pradinių klasių mokytojai

Organizuojami ne mažiau kaip 4 renginiai per metus.
4.6. Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis (mokinių darbų parodos ir saviveiklos  pasirodymai mokyklose ir darželiuose).

2 kartus per metus

L. Kobrina, B.Kozlov N. Grudzinskienė I. Gurejeva

4.7. Mainų programos su Kaliningrado srities (Rusija) „Ateities“ mokykla organizavimas, vykdant tarptautinį projektą „Pažinkime vieni kitus“. II pusmetis Mokyklos administracija Mokiniai įgis naujų įgūdžių ir gebės tinkamai atstovauti mokyklai.
5. Organizuoti bendruomenės renginius, skirtus mokyklos 30-mečiui. 5.1. Sudaryti jubiliejinių renginių planą, numatyti ir patvirtinti organizatorius, datas, sąmatas. Iki sausio 1 d. Mokyklos administracija, taryba, organizacinis komitetas. Suvesti jubiliejinių metų rezultatus, įvertinti renginių kokybę iki gruodžio 15 d.

4 TIKSLAS

Tęsti mokyklos ugdymo erdvių modernizavimą ir gerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas.

1. Veiklios, saugios, draugiškos, be patyčių mokyklos kūrimas.

1.1. Bendruomenės dalyvavimas patyčių ir smurto prevencijos metinio plano vykdyme (priedas Nr. 3)

Visus metus

L.Kobrina,

I.Grigorijeva

Klasėse įvairės veikla, klasių vadovės ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus vyks į meno, švietimo institucijas, vykdančias edukacinius projektus.

1.2. Mokytojų budėjimo mokyklos erdvėse pertraukų metu efektyvinimas. Nuolat

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

1.3. Mokinių patyčių prevencijos veiklų organizavimas, mažinant smurto ir traumų atvejus. Nuolat

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

N.Serova
1.4. Dalyvavimas kitų institucijų inicijuojamose prevencinėse programose, akcijose. Nuolat

А.  Nijazova-Elsayed

L. Kobrina

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis didins mokinių saugumą (mažės patyčių, smurto, traumatizmo atvejų, spręsis rūkymo problema).
1.5. Bendradarbiavimas su NRI, VTAT, policijos nuovada ir kt. vaiko saugumą užtikrinančiomis institucijomis Nuolat

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

1.6. Vaikų Dienos centro ir vasaros poilsio stovyklos organizavimas (teikiant projektus)

Birželio mėn.

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

N. Stundžytė

J.Spudienė

Socialiai remtini vaikai dalyvauja mokinių Dienos centro, vasaros užimtumo programoje, skautų vasaros stovykloje.

2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

2.1. Renginiai sveikatos ugdymo klausimais. Pagal atskirą planą

D.Zdanevičienė, 

L.Kobrina, 

J.Stručkienė

Mokiniai ir tėvai įgis žinių, gerės mokinių sveikatos indeksas.
2.2. Tyrimas apie mokinių sveikatą.

Gruodžio mėn.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D.Zdanevičienė

 

2.3. Sveikatinimo paskaitos 1-10 klasių mokiniams.

4-5 per metus

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D.Zdanevičienė 

2.4. Ekskursijos: 1).pirmūnams, klasių seniūnams, puikių ugdymosi rezultatų (meno, sporto, mokslo ir kt.) pasiekusiems mokiniams, 2) klasei, laimėjusiai konkursą „Geriausiai lankanti pamokas klasė“.

Rugsėjo mėn.

Gegužės mėn.

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

3. Ugdyti mokinių kultūrą, pasididžiavimo savo mokykla jausmą.

3.1. Klasių valandėlių organizavimas kultūros, bendravimo, tolerancijos klausimais. Pagal atskirą planą Klasių vadovės Mokyklos veiklos įsivertinimas atspindės mokyklos bendruomenės susitapatinimo su mokykla ir požiūrio į mokyklą kaitą (labai gerai vertins ne mažiau nei 90proc. respondentų).
  3.2. Mokyklos bendrųjų ir tarpklasinių renginių įvairovė, atitinkanti mokinių poreikius ir amžiaus ypatumus. Nuolat

Klasių vadovės

L. Kobrina

  3.3. Atvirųjų durų dienos būsimiesiems 1-okams ir 5-okams ir jų tėvams. Kovo - balandžio mėn.

I. Prosniakovas

L.Kobrina

J.Stručkienė
  3.4. Mokyklinės uniformos tradicijos formavimas. Nuolatinė nustatytų reikalavimų vykdymo kontrolė. Nuolat

Klasių vadovės

L. Kobrina

V. Sadovskaja

A. Nijazova-Elsayed

Mokyklinė uniforma ugdys pasididžiavimo savo mokykla jausmą – visi 1-10 klasių mokiniai vilkės uniformą.

 

3.5. Mokyklos istorijos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas, skirtas mokyklos 30-mečiui.

Iki kovo 1 d.

L. Kobrina, B.Kozlov, D.Tučkovskij,

N. Riabčuk,

Mokinių taryba
Mokyklos bendruomenė ir svečiai vizualiai susipažins su mokykla.
4. Toliau gerinti mokyklos edukacines aplinkas, racionaliai naudojant savivaldybės, projektų bei paramos lėšas. 4.1. Tikslingai aprūpinti kabinetus reikiamomis ugdymo procesui priemonėmis. Visus metus

I. Prosniakovas

Mokyklos tarybos pirmininkė V. Sadovskaja

 D. Mazėtienė

S. Aleinikovas
Mokyklos edukacinė bazė tenkins 70 proc. mokytojų ir mokinių poreikius ugdymo procese.
4.2. Dalyvauti įvairiuose projektuose bei konkursuose, taip sudarant galimybę gauti paramą ir pagerinti mokinių ugdymo sąlygas. Nuolat

Mokyklos administracija

Mokytojai
Įgytos naujos priemonės
4.3. Mokyti mokytojus naudotis interaktyviosiomis lentomis ir skatinti naudotis jomis pamokose. Sudaryti galimybes mokyklos patalpose naudotis Wi-Fi ryšiu. Nuolat

P.Purpurovič

 K.Ostapenko
25 proc. mokytojų ves pamokas pasinaudodami interaktyviąja lenta
5. Kurti estetišką ir jaukią mokyklos aplinką 5.1. Pakeisti mokyklos stendus ir stendų turinį, minint mokyklos 30-metį. Iki vasario 1 d.

S. Alenikovas

Klasių vadovai

M/g pirmininkai
Mokiniai patys kurs jaukią aplinką. Kuriamas patrauklus mokyklos įvaizdis.
5.2. Jaukinti mokyklos erdves keičiamomis mokinių darbų ekspozicijomis. Nuolat (pagal planą) Mokytojai
5.3. Puoselėti mokyklos gėlynus ir vejas. Pavasarį-rudenį

S. Aleinikovas

Biologijos ir technologijų mokytojai

 

 

„Княжна Мэри“.