Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Metinis veiklos planas

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos direktorės

2022 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V-81

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2022-2023 MOKSLO METAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos (toliau – Mokykla) veiklos planas 2022-2023 mokslo metams (toliau Planas) parengtas atsižvelgus į Mokyklos  strateginius veiklos prioritetus, išorės įvertinimo ir vidinio įsivertinimo išvadas, mokyklos bendruomenės rekomendacijas ir siūlymus.

 

2. Planas atitinka Valstybės švietimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti aptarnaujamos teritorijos gyventojų vaikų ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą, per neformaliojo ugdymo programas vykdyti neformalųjį švietimą, suteikti priešmokyklinio ugdymo paslaugas, racionaliai ir tikslingai naudoti mokyklai skirtus išteklius, stiprinti mokyklos ryšius su socialiniais partneriais bei tėvų bendruomene, kurti gerą mokyklos įvaizdį.

 

3. Planas nustato metinius Mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir numato priemones uždaviniams įgyvendinti.

 

4. Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – ŠMSM, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP,  nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai – NMPP, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, ugdymo planas – UP, pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, mokinio krepšelio lėšos – MKL.

II. MOKYKLOS VIZIJA

 

Saugi, moderni, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti pagrindinės tipo mokykla, kurioje mokinys siekia tvirtų pilietiškumo, dorovės ir pasaulio pažinimo pagrindų.

 

III. MOKYKLOS MISIJA

 

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti sąmoningą demokratinės visuomenės pilietį, būsimą gimnazistą, išsaugant jo tautinį identitetą daugiakultūrinės aplinkos sąlygomis.

 

IV. MOKYKLOS FILOSOFIJA

 

„Ateities“ mokykloje prasideda sėkminga kiekvieno vaiko ateitis...

 

V. MOKYKLOS VERTYBĖS

 

Mokiniai, siekiantys pažangos.

Tėvai, siekiantys bendradarbiavimo.

Mokytojai, siekiantys tobulėjimo.

Mokyklos vadovai, siekiantys valdymo demokratijos.

 

VI. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ (SWOT)

 

PRIVALUMAI

TRŪKUMAI

 • Dirba kompetentingi pedagogai (4 ekspertai, 13 metodininkų, 43 vyr. mokytojai, visi gerai išmano IKT).
 • Mokymo efektyvumas ir kokybė atitinka valstybės išsilavinimo standartus (remiantis 2015–2022 m. m. egzaminų, PUPP, NMPP rezultatais).
 • Mokykla nuolat dalyvauja šalies ir miesto projektuose, turi nemažai socialinių partnerių.
 • Kyla mokyklos kompiuterizavimo lygis: visuose kabinetuose kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos, yra Internetas,Wi-Fi, veikia 3 kompiuterinės klasės, kalbų laboratorija bibliotekoje, prezentacinės erdvės bibliotekoje ir I a. hole, spausdintuvai mokytojų kambaryje ir bibliotekoje, interaktyvios lentos kabinetuose, mokytojams skirti nešiojami kompiuteriai ir kt.
 • Turininga neformaliojo ugdymo sistema (skautų būrelis, teatras, dailės ir amatų būreliai, kompiuterinė grafika, futbolo sekcijos, šokių teatras „Fantazija“ ir kt.).
 • Dirba aukštos kvalifikacijos pagalbos mokiniui specialistai: spec. pedagogas, socialiniai pedagogai, logopedai, psichologai, mokytojai-padėjėjai.
 • Veikia pailgintos dienos grupės, dienos centras, priešmokyklinio ugdymo grupė, šeštadieninė mokykla būsimiems pirmokams.
 • 2019 metais mokyklos pastatas buvo renovuotas (langai, apšiltinimas, sienų dekoras).
 • Nepakankamas tėvų švietimas, pasyvus tėvų bendruomenės dalyvavimas mokyklos gyvenime.
 • Nemaža dalis „krepšelio“ lėšų panaudojama priemokoms ekspertams, metodininkams, vyr. mokytojams, aplinkos lėšos - remontams ir mokyklos ūkio išlaikymui (dėl mokyklos pastato nepatenkinamos fizinės būklės).
 • Pasyvi kolegialių mokyklos organų veikla.
 • Dalis mokinių stokoja mokymosi motyvacijos, turi elgesio problemų.
 • Ugdymo procesas diferencijuotas tik daliai ugdytinių, dažniausiai specialiųjų poreikių mokiniams.
 • Mažas dėmesys gabių mokinių ugdymui, mokinių ruošimui miesto olimpiadoms ir konkursams.
 • Ne visi mokytojai stebi vieningus reikalavimus mokinių pasiekimų vertinimui.

GALIMYBĖS

PAVOJAI

 • Galimybė naudotis rėmėjų „1,2 procentų“ pritrauktomis lėšomis, kuriant mokyklos materialinę techninę bazę (papildomai prie biudžetinių asignavimų).
 • Pedagogams sudaromos galimybės tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir seminaruose, dalyvauti edukacinėse kelionėse ir stažuotėse, tarptautiniuose ir šalies projektuose.
 • Galimybė tęsti mokyklos pastato renovaciją.
 • Aktyviau ieškoti mokyklos rėmėjų.
 • Skatinti mokytojus bendradarbiauti optimizuojant mokinių mokymosi krūvį.
 • Galimybė pereiti pavaduotojams nuo klasių koncentrų kuravimo prie metodinių darbų, projektų vykdymo, analitinės tiriamosios veiklos administravimo.
 • Galimybė gerinti mokyklos aprūpinimą mokomąja medžiaga, informacinėmis mokomosiomis programomis (IKT).
 • Sukurti tinkamą edukacinę aplinką.
 • Pagerinti mokinių ugdymosi rezultatus olimpiadose, konkursuose, projektuose, parodose.
 • Galimybė stiprinti ryšius su socialiniais partneriais ir tėvų bendruomene.
 • Mažėjant mokinių ir klasių komplektų skaičiui, kyla pavojus mokytojams netekti darbo.
 • Finansinio palaikymo stoka (remonto darbams ir ūkio palaikymui).
 • Didėja mokinių, atvykstančių iš užsienio, skaičius, didėja lėšų ir laiko ištekliai jų adaptacijai.
 • Dėl mokyklos reorganizavimo  padidėjo mokinių, išvykstančių į „ilgąsias“ gimnazijas, skaičius; vis aktualesnė tampa klasių komplektavimo problema; mokyklos priverstos konkuruoti tarpusavy, o ne bendradarbiauti.
 • Didėja mokinių, turinčių sveikatos sutrikimų, specialiųjų poreikių vaikų, besimokančių individualiai namuose, skaičius.
 • Didelis mokytojų užimtumas neleidžia jiems skirti pakankamai laiko savišvietai, gerosios patirties sklaidai, kokybiškai vykdyti projektinius darbus.
 • Dėl didelio skaičiaus praleistų pamokų karantino metu krenta mokinių akademiniai rodikliai.
 • Nemažai mokytojų yra priešpensinio amžiaus, jaunų mokytojų mažai, reikalui esant sunku surasti ir įdarbinti mokykloje naujus mokytojus.  

 

VII. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2018–2022 m. strateginis tikslas – ugdymo kokybės gerinimas, tobulinant ugdymo(si) procesą, kuriant ir modernizuojant mokymąsi skatinančią aplinką.

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2021-2022 metų veiklos plano uždaviniai siejami su mokyklos strateginio plano 2018-2022 metams tikslais ir uždaviniais. Įgyvendinant strateginius tikslus mokykloje veiklos plane 2021 metams buvo numatytas pagrindinis tikslas – ugdymo(si) sąlygų ir kokybės gerinimas, kuris įgyvendinamas siekiant:

 

 1. tęsti inovatyvių mokymo(si) formų, technologijų ir kt. aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymą ugdyme;
 2. stebėti, fiksuoti, analizuoti mokinių asmeninę pažangą, įdiegti bendrą mokinio įsivertinimo sistemą (darbų aplankai, individualus pasiekimų / pažangos įsivertinimas);
 3. taikant demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategiją ugdyti mokinių komunikacinę kompetenciją;
 4. modernizuoti ugdymo erdves ir gerinti ugdymo(si) sąlygas.

 

2021 metų mokyklos veiklos rezultatai, įgyvendinus numatytus uždavinius:

 

1. Tęsti inovatyvių mokymo(si) formų, technologijų ir kt. aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymą ugdyme.

 

Vykdant strateginio plano užduotis, mokyklos administracijos ir mokytojų veikla nukreipta į mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo tobulinimą, mokinių individualios pažangos stebėjimą ir analizę, mokinių komunikacinės kompetencijos ugdymą taikant mokymo(si) bendradarbiabvimo strategiją, pedagogų kvalifikacijos kėlimą.

 

Siekiant kelti ugdymo kokybę ypatingas dėmesys skirtas mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendradarbiavimui, metodinių grupių veiklai, nustatant vieningus reikalavimus vertinimui, namų darbų krūvių optimizavimui, gabių vaikų užimtumui pamokose ir neformalioje veikloje, mokymo diferencijavimui ir kt. (mokyklos mėnesių darbo planai). Siekiant aukštesnės ugdymo proceso kokybės sudaryta mokyklos metodinė taryba. Ją sudaro visų metodinių grupių pirmininkai, mokyklos metodininkai ir ekspertai. Dėmesys nukreiptas į mokinių dalyvavimą mokyklos ir miesto dalykų olimpiadose, projektuose, akcijose. Mokykla dalyvavo tarptautiniuose matematikos konkursuose  „Pangea“ (dalyvavo 20 mokinių, iš kurių 6 mokiniai praėjo į II turą, 6 klasės mokinys užėmė III vietą respublikoje), tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ (dalyvavo 50 mokinių, 5 klasės mokinys surinko 106,25 taškus), „Kings“ olimpiadoje (dalyvavo 45 mokiniai: 1 mokinys gavo II lygmens diplomą, 1 mokinys – III lygmens diplomą), 6 klasių matematiniame konkurse „Skaičiuok ir mąstyk“ (dalyvavo 2 mokiniai, 6 klasės mokinys užėmė II vietą), respublikiniame projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena Eduten playground“ (dalyvavo 5-6 kl. 115 mok.), projekte „Dideli ir maži ekranai“ (dalyvavo 6-7 klasių 15 mokinių), tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų, matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros ir biologijos( II laipsnio diplomas) konkurse „Olympis   2022 – Pavasario sesija“ 2 kl. mok.  apdovanotas I laipsnio diplomu, II   laipsnio diplomu (biologija), projekte kartu su VšĮ Demokratine mokykla ir Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvos mokyklose“ (Projektas finansuojamas Europos Ekonominio finansinio mechanizmo ir yra APF (Aktyvaus piliečių fondo) programos dalis) dalyvavo 4 ir 2 kl. 57 mok., projekte „Kokybės krepšelis“, mokytojų kvalifikacijos tobulinime „Mokymosi bendradarbiaujant strategijos diegimas mokykloje“ (dalyvavo 2 klasės 28 mokiniai), kalbų Kengūros konkurse dalyvavo 27 mokiniai, nusiųsta oficialiam vertinimui 7 darbai, 8 klasės mokinė apdovanota sidabrine Kengūra. Kryptingai vykdomas mokinių pilietinis ugdymas: nuolat dalyvaujama Konstitucijos egzamine, organizuojami visų valstybinių švenčių iškilmingi minėjimai.

 

Mokykloje veikė 29 neformaliojo švietimo būreliai, kuriuos lankė 64% mokinių.

 

Mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Vilniaus m. matematikos, lietuvių kalbos (apdovanotas už raštingumą), gimtosios (rusų) kalbos, istorijos, anglų kalbos (mokinys surinko 26 iš 30 balų), biologijos, chemijos, fizikos, geografijos olimpiadose, Vilniaus miesto 3 ir 4 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiadoje (3 ir 4 kl. mok. užėmė III-ias vietas).

 

Kartu su mokytojų grupe bei konsultantu atnaujinome Vilniaus „Ateities“ mokyklos veiklos tobulinimo planą (ES SF lėšų bendrai finansuojamas projektas „Kokybės krepšelis“) bei tęsėme jo įgyvendinimą.

 

Mokiniai ir mokytojai dalyvauja respublikiniame projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena Eduten playground“ (nuo rugsėjo mėn. dešimt klasių, iš viso 237 2-6 klasių mokinių).

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos pradinių klasių mokytojai dalyvauja ilgalaikiame 2021–2024 m. Vilniaus švietimo pažangos centro projekte „Informatika ir technologinė kūryba pradiniame ugdyme“ (13 mokytojų ir 319 mokinių).

 

Matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai papildomai naudoja skaitmeninę mokymo(si) aplinką EDUKA klasė (iš Ateities ekonomikos DNR plano lėšų skaitmeninio ugdymo plėtrai įsigyta 607 licencijos vaikams ir 25 mokytojams).

 

2021–2022 m. m. tęsiama sutartis su Vilniaus statybininkų centru dėl 10-tų klasių mokinių technologinio mokymo centro bazėje (modulis „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo), valstybinis kodas - 207320007). Pasirašyta sutartis su Vilniaus statybininkų centru dėl 9-tų klasių mokinių technologinio mokymo centro bazėje (modulis „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo, valstybinis kodas – 21073205 ir paviršių apdaila plytelėmis - valstybinis kodas – 207320011).

 

Įgyvendintas projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ (LITNET KTU TC ir NŠA).

 

Tęsiamas vaisių ir pieno teikimo vaikams projektas.

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „IMPULS LTU“ dėl nemokamų mokymo plaukti užsiėmimų organizavimo visiems mokyklos 2-os klasės mokiniams per fizinio ugdymo pamokas (dalyvauja 70 mokinių). Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos teniso sąjunga dėl teniso sporto šakos integracijos į bendrąją fizinio ugdymo programą. 

 

Skatinant pozityvius Vilniaus miesto gyventojų sveikatos elgsenos pokyčius, didinant jų sveikatos raštingumo lygį, 8-10 klasių mokiniai dalyvauja projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ (176 mokiniai). Mokykloje dirba Dienos centras „Ateities vaikai“ vaikams iš rizikos šeimų (20 vaikų). Aktyviai dalyvauta SPPC psichotropinių medžiagų prevencijos programoje „Savu keliu“. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja emocinių ir elgesio problemų prevencijos programose „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ (šeši mokytojai parengti darbui programose). Tęsia darbą šeštadieninė mokykla „Šaltinėlis“ būsimiems pirmokams (11 vaikų), mokyklos Skautų draugija „Gabija“, mokyklos laikraščio „Ateika“ leidimas ir t. t. Organizuojami projekto „Kultūros pasas“ renginiai vaikams.

 

2. Stebėti, fiksuoti, analizuoti mokinių asmeninę pažangą, įdiegti bendrą mokinio įsivertinimo sistemą (darbų aplankai, individualus pasiekimų / pažangos įsivertinimas).

 

Mokiniai mokslo metų pradžioje atlieka įsivertinimą, numato lūkesčius ir individualią pažangą, numatytais laikotarpiais (signalinio, trimestro, mokslo metų pabaigoje) fiksuoja mokymosi pasiekimų rezultatus ir matuoja kaitą, asmeninį tobulėjimą aptaria su klasės vadovu, mokytoju, tėvais. Kompetencijų aplanke (segtuve) kaupia kompetencijas įrodančius darbus ir vertinimo visumą (individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir įsivertinimo lenteles; socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapą; gautus pagyrimo raštus, diplomus, padėkas ir kita). Kiekvienas 1-4, 9-10 klasių mokinys mokslo metų pabaigoje pristatė savo „Sėkmės istoriją“. 100 % 5-8 klasių mokinių pristatė arba aptarė su mokytoju „Sėkmės istorijas“. 13 pristatymų edukacinių išvykų metu (5 kl. – 75 mok., 6 kl. – 80 mok., 7 kl. – 82 mok., 8 kl. – 67 mok.).

 

Visi 10 klasių mokiniai sėkmingai baigė pagrindinio ugdymo programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą (lietuvių kalbos ir literatūros PUPP vidurkis – 5,36, 2021 m. – 5,56,  matematikos – 4,58, 2021 m. – 5,79). 10 klasių mokinių pažangumas – 100 proc., mokymosi kokybė – 39 proc. (2021 m. - mokymosi pažangumas 100 proc., mokymosi kokybė – 44 proc). 1-4 klasių mokinių mokymosi pažangumas: 1-4 klasių – 100 proc., mokymosi kokybė – 57 proc. (2021 m. - mokymosi pažangumas 100 proc., mokymosi kokybė – 72 proc.); 5-10 klasių mokinių mokymosi pažangumas 97 proc., mokymosi kokybė – 56 proc. (2021 m. - mokymosi pažangumas 97 proc., mokymosi kokybė – 60 proc.).

 

Metodinės grupės aptarė ir pateikė mokomųjų dalykų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo priedus, metodinei tarybai pritarus, jie paviešinti svetainėje.

 

3. Taikant demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategiją ugdyti mokinių komunikacinę kompetenciją.

 

Tęsiamas projektas kartu su VšĮ Demokratine mokykla ir Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvos mokyklose“ (Projektas finansuojamas Europos Ekonominio finansinio mechanizmo ir yra APF (Aktyvaus piliečių fondo) programos dalis) (dalyvavo 57 mokiniai, nuo rugsėjo mėn. dalyvauja penkios klasės – 120 mokinių).

 

Siekiant pagilinti bendrąsias bei profesinio tobulėjimo žinias 88 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalyvavo įvairiuose seminaruose ir programose, iš jų 16 ak. val. mokytojų švietimo seminaras „Mokymosi bendradarbiaujant taikymas ugdymo(si) rezultatų gerinimui“ (Trakų švietimo centras) (dalyvavo 29 mokytojai), pradėta 92 ak. val.  kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokymosi bendradarbiaujant strategija mokinių aktyviam mokymuisi“ (30 mokytojų).

 

2021-2022 m. m. kiekvienoje 5-8 klasėje  klasių valandėlių metu pravesta po 3 demokratinius susirinkimus (dalyvavo 100 % mokinių). Mokinių komunikacijos gebėjimų ugdymui taikant mokymosi bendradarbiaujant strategijas sudarytos 7 reflektuojančios grupės (4-5 mokytojai grupėse). Nuo 2021 m. gruodžio mėnesio stebėtos ir aptartos  72 pamokos, įvyko 6 refleksijos.

 

4. Modernizuoti ugdymo erdves ir gerinti ugdymo(si) sąlygas.

 

2021 m. daug laiko skirta palankios mokymosi aplinkos kūrimui ir atnaujinimui. Suremontuoti du kabinetai (280, 284, 177); įrengta prezentacinė erdvė I a. hole.

 

Suvedus mokslo metų rezultatus, buvo konstatuota, kad mokykla dirba prisilaikant uždavinių ir reikalavimų, išdėstytų LR Švietimo įstatyme ir kituose ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose. PUPP ir NMPP rezultatai rodo, kad mokyklos mokinių pasiekimų lygis yra ne žemesnis, negu kitų Lietuvos pagrindinių mokyklų rezultatai. Vidinis mokyklos veiklos įsivertinimas, atliktas 2022 m. sausio mėnesį ir gegužės mėnesį, byloja, kad mokyklos bendruomenė teigiamai vertina šiuos veiklos rodiklius:

 

 

Tačiau ne visi metų uždaviniai buvo įvykdyti. Atkreipti dėmesį į klasės ir namų užduočių diferencijavimą pagal mokinio individualius gebėjimus (pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis). Daugiau dėmesio skirti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimui, planuojant mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti). Mokykloje organizuojama socialinė veikla vaikams ne visada yra įdomi ir prasminga. Įtraukti kuo daugiau mokinių į organizuojamą socialinę ir visuomeninę veiklą. Kartą per mėnesį klasės susirinkimo metu aptarti mokiniams svarbius siūlymus, klausimus ir pan., siekiant išgirsti ir pripažinti kiekvieno mokinio nuomonę.

 

Tai yra kitų mokslo metų prioritetai.

 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 

 1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 4 lygis).
 2. Tapatumo jausmas (1.1.3. – 4 lygis).
 3. Bendruomenės santykiai (1.1.4. – 4 lygis).
 4. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5. – 4 lygis).
 5. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekiai (1.2.3. – 3 lygis).
 6. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 4 lygis).
 7. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 3 lygis).
 8. Socialinė pagalba (4.2.3. – 4 lygis).
 9. Valdymo demokratiškumas (5.3.1. – 4 lygis).
 10. Personalo komplektavimas ir dėmesys personalui (5.4.1., 5.4.2. – 4 lygis)

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 

 1. Dalykų ryšiai ir integracija pamokose (2.1.3. – 2 lygis).
 2. Mokytojo veiklos planavimas, orientuotas į kiekvieno mokinio pažangą (2.2.1., 3.1.1. – 2 lygis).
 3. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).
 4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis).
 5. Gabių vaikų mokymas pamokose (4.3.2. – 2 lygis)

 

Įšorės įvertinimo metu buvo rekomenduota, siekiant efektyvinti įsivertinimo procesus, vykdyti mokykloje platųjį įsivertinimą, derinant su strateginio planavimo ciklu, kas padėtų mokyklos bendruomenei sudaryti „giluminio vertinimo probleminį rodiklių krepšelį“.

 

2022-2023 m. m. mokyklos tikslas - ugdymo(si) sąlygų ir kokybės gerinimas, kuris bus įgyvendintas siekiant:

 

 1. Stiprinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą.
 2. Teikti mokiniams savalaikę pagalbą ir tobulinti šiuolaikinę pamoką ir pagalbos mokiniui sistemą.
 3. Taikyti demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategijas ugdymo procese.
 4. Gerinti saugią, efektyvią ugdymosi procesui skirtą aplinką.

 

VIII. MOKYKLOS METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO ŠALTINIAI

 

 

IX. PAGRINDINIS 2022-2023 MOKSLO METŲ TIKSLAS – UGDYMO(SI) SĄLYGŲ IR KOKYBĖS GERINIMAS. 

TIKSLO ĮGYVENDINIMO OPERATYVINIAI UŽDAVINIAI:

 

 1. Stiprinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą.
 2. Teikti mokiniams savalaikę pagalbą ir tobulinti šiuolaikinę pamoką ir pagalbos mokiniui sistemą.
 3. Taikyti demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategijas ugdymo procese.
 4. Gerinti saugią, efektyvią ugdymosi procesui skirtą aplinką.

 

Tikslai ir uždaviniai 2022-2023 mokslo metams

 

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Atsakingi vykdytojai

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1 UŽDAVINYS

Stiprinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą.

1. Tobulinti pamokos vadybą, kaip efektyvų pamokos uždavinių įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo bei kompleksinės pagalbos mokiniui teikimo pagrindą.

1.1. Pamokų stebėjimas ir vertinimas pagal nustatytus pamokos tobulinimo aspektus: pamokos uždavinio formulavimas, išmokimo matavimas, vertinimas ir įsivertinimas pamokoje.

Nuolat (pagal ugdymo proceso priežiūros planą)

Mokyklos administracija

Metodinė taryba

Bus aplankyta ne mažiau kaip 80 pamokų, mokytojai aiškiai formuluos pamokos uždavinį (-ius), pamokose taikys išmokimo stebėjimo metodus. Mokiniai pamokos pabaigoje įvertins pamokos uždavinius kaip aiškius ir suprantamus, vertinimas skatins mokymosi motyvaciją.

1.2. Mokinio sėkmės ir pažangos matavimo procedūrų pamokose taikymas.

Nuolat

Dalykų mokytojai

Mokytojai taikys grįžtamojo ryšio procedūras, gautą informaciją, esant reikalui, panaudos vaiko pažangai pasiekti ir ilgalaikiams planams koreguoti.

1.3. Ugdyti ir plėtoti mokinio mokėjimo mokytis kompetencijas.

Nuolat

Klasių vadovai

Dalykų mokytojai

1.4. Standartizuotų testų 4 ir 8 klasėse vykdymas ir aptarimas.

2023 m. sausio-balandžio mėn.

J. Stručkienė

Analizuojami ir lyginami pasiekimų rezultatai leis tikslingiau koreguoti ir tobulinti ugdymo procesą.

1.5. Seminarų mokytojams organizavimas:

1) įtraukiojo ugdymo tematika;

2) inovatyvių ir aktyvių  mokymo formų ir būdų klausimais.

2 kartus per metus (iš krepšelio lėšų)

L. Kobrina

Mokytojai įgis reikalingų kompetencijų, pamokose didesnis dėmesys bus skiriamas teisingam pamokos uždavinio formulavimui, kiekvieno mokinio pažangos fiksavimui.

1.6. Mokytojų gerosios patirties sklaida mokytojų tarybos posėdžių ir metodinių renginių metu.

Pagal atskirą planą

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

Mokytojų mokymosi iš gerosios kolegų patirties strategija leis pakelti mokytojų profesinį kompetencijų lygį.

1.7. Mokytojų gerosios patirties sklaida mieste.

Nuolat

Metodinė taryba

Gerinamas mokyklos įvaizdis.

1.8. Mokytojų aprūpinimas reikalinga metodine ir dalykine literatūra, kompiuterinėmis programomis, orgtechnika.

Nuolat

L. Kobrina

Metodinė taryba

Bibliotekos vedėja

Mokytojams sudarytos galimybės tobulinti pamokos kokybę: naudoti naujausius metodus, pasirinkti tinkamą medžiagą.

1.9. Sistemingas mokytojų veiklos įsivertinimas, numatant tobulinimosi kryptis.

Gegužės-birželio mėn.

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

Mokytojai

Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, siekti asmeninės pažangos.

1.10. Mokyklos „platusis“ veiklos įsivertinimas, įvertinant mokymo ir mokymosi pokyčius.

Gruodžio – vasario mėn.

A. Nijazova-Elsayed

Įsivertinimo grupė

Nustačius mokytojų ir mokyklos privalumus ir trūkumus tikslingai ir planingai bus koreguojama veikla (sudaromi veiklos ir ugdymo planai kitiems mokslo metams).

2. Tobulinti ugdymo proceso priežiūros sistemą.

2.1. Vykdyti metinį ugdymo proceso priežiūros planą (priedas Nr.1)

Nuolat

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

Nuolat ir sistemingai prižiūrimas ugdymo procesas įgalins pasiekti geresnių rezultatų, fiksuoti klasių pokyčius. Mažės probleminių situacijų klasėse. Mokytojai gaus savalaikę metodinę pagalbą.

2.2. Ugdomosios priežiūros rezultatus sistemingai aptarti direkciniuose ir mokytojų pasitarimuose, tėvų susirinkimuose.

Nuolat

A. Nijazova-Elsayed

 J. Stručkienė

3. Tobulinti mokinių, turinčių skirtingus gebėjimus, ugdymą pamokose ir neformaliojo ugdymo programose.

3.1. 1 ir 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos stebėjimas, tyrimas ir aptarimas

Spalio-lapkričio,

balandžio-gegužės mėn.

 A. Nijazova-Elsayed

 J. Stručkienė

Psichologai

Ne mažiau kaip 70 proc. Mokinių vertins savo jauseną mokykloje gerai. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, pasitarimai, analizuojant klasės ir atskirų mokinių individualią  pažangą, vyks ne rečiau kaip 3 kartus per metus.

3.2. Pagalbos mokiniui, leidžiančios pasiekti individualios kiekvieno vaiko sėkmės, organizavimas bendradarbiaujant klasėje dirbantiems mokytojams.

Nuolat

 A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

Klasių vadovės

3.3. Efektyvus ir veiksmingas mokytojų teikiamų konsultacijų naudojimas siekiant kompleksinės pagalbos kiekvienam mokiniui.

Nuolat (individualiai ir konsultacinių pamokų metu)

Dalykų mokytojai

Mokiniai turės galimybę išsiaiškinti pamokoje nesuprastas temas, didės mokinių mokymosi motyvacija, atsiradus galimybei patirti sėkmę.

3.4. Tikslinga pagalbos mokiniui specialistų veikla, teikiant pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir elgesio sutrikimų.

Nuolat

Psichologai,

logopedė,

soc. pedagogė,

spec. pedagogė,

mokytojo padėjėjai

70 proc. mokinių pozityviai vertis savo individualius pasiekimus.

3.5. Aptarti specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažangą direkciniuose pasitarimuose.

3 kartus per metus

 A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

3.6. Efektyvinti darbą su gabiais mokiniais ruošiant juos konkursams ir olimpiadoms.

Nuolat

Dalykų mokytojai (darbą koordinuoja pavaduotojai, kuruojantis konkrečius dalykus)

Padaugės mokinių, pasiekiančių puikių rezultatų olimpiadose ir konkursuose.

3.7. Metodinių grupių susirinkimai tema: „Geros pamokos principai“

Sausio mėn.

Mokyklos administracija

m/g pirmininkai

psichologai

Dalykų mokytojai formuluoja vieningus reikalavimus, vertinant skirtingų gebėjimų mokinių pažangą.

3.8. Vykdyti Vaiko gerovės komisijos metinį Veiklos planą (priedas Nr. 2)

Nuolat

 A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

Mažės probleminių situacijų pamokose ir mokykloje, gilės tėvų-mokytojų-mokinių bendradarbiavimas padedant vaikui.

3.9. Vaiko gerovės komisijos sprendimų ir jų įgyvendinimo aptarimas direkciniuose pasitarimuose.

1 kartą per trimestrą

L. Kobrina

 A. Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

3.10. Klasių valandėlių bei tėvų susirinkimų metu analizuoti mokinio sėkmės galimybes.

2-3 kartus per metus

J. Ignatovič

Klasių vadovai

Klasių bendruomenės bendradarbiavimas padės siekti pozityvių pokyčių.

4. Optimizuoti mokinių mokymosi krūvį.

4.1. Kontrolinių darbų laiko derinimas klasių el. dienyne.

Kiekvieną mėnesį

Klasių vadovai

Klasių seniūnai

Ne mažiau kaip 65 proc. mokinių kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų krūvį vertins kaip optimalų.

4.2. Savarankiškų ir kitų patikrinamųjų rašto darbų skaičiaus per dieną derinimas klasėje.

Kiekvieną mėnesį

Dalykų mokytojai

Klasių vadovai, seniūnai

4.3. Tobulinti namų darbų skyrimo ir tikrinimo tvarką 5–10 klasėse

Nuolat

Dalykų mokytojai

 A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių namų darbų krūvį vertins kaip tinkamą. Sumažės namų darbų neatliekančių mokinių skaičius.

2 UŽDAVINYS

Teikti mokiniams savalaikę pagalbą ir tobulinti šiuolaikinę pamoką ir pagalbos mokiniui sistemą.

1. Tikslingai vykdyti mokyklos pagalbos specialistų veiklą.

1.1. Atskirų mokomųjų dalykų metodinėse grupėse aptarti bendradarbiavimo su mokyklos pagalbos mokiniui specialistais klausimus.

I-II trimestrai

Metodinių grupių pirmininkai, pagalbos mokiniui specialistai.

Mažėja psichologinių ugdymosi problemų, gerėja mikroklimatas klasėse, sparčiau vyksta mokinių adaptacija, mokytojams dalykininkams teikiama realia pagalba iš specialistų.

1.2. Organizuoti nuolatinius mokinių, tėvų ir mokytojų konsultacijas psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Nuolat 

A.Nijazova-Elsayed

L. Jankovskaja

R. Lipnevič

N. Serova

T. Gvozdova

1.3. Pirmokų ir penktokų adaptacijos tyrimas.

I-II trimestrai

Pav. ugdymui

Pagalbos mokiniui specialistai

1.4. Dalyvauti pamokose, padedant mokytojams sukurti tinkamą psichologinį mikroklimatą klasėse.

Nuolat

Metodinių grupių pirmininkai, pagalbos mokiniui specialistai.

1.5. Vykdyti patyčių prevencijos ir intervencijos metinį planą Visus metus

L.Kobrina

I. Cizauskiene

VGK

Gerės mikroklimatas mokykloje, mažės patyčių skaičius. Bus aktyviau bendradarbiaujama su socialiniais partnerias (policija, vaikų teisių institucijomis, seniūnija, tėvais)

2. Įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

2.1. Tęsti bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Statybininkų ruošimo centru, organizuojant 9 klasių technologijų mokymą centro bazėje.

Pagal atskirą planą

A. Nijazova-Elsayed

9-10 klasių vadovai

Mokiniai ruošiami ateičiai, gaus tikslingų žinių, padėsiančių rinktis tolesnę mokymosi kryptį ir profesiją.

2.2. Integruotos mokomųjų dalykų su ugdymu karjerai pamokos.

Pagal atskirą planą

Dalykų mokytojai

Sėkmingumo kriterijus – buvusių mokyklos mokinių ir mokinių tėvų dalyvavimas ugdymo karjerai skirtuose renginiuose, išvykos.

Susitikimai su buvusiais mokyklos mokiniais „Sėkmės istorijos“.

2.3. Sutikimai su įvairių profesijų atstovais, pažintinės ekskursijos.

Pagal atskirą planą

Klasių vadovai (koordinatorė

R. Lipnevič)

3. Didinti mokytojų savišvietos ir dalyvavimo nuotolinėse kursuose vaidmenį.

3.1. Kelti mokytojų kompetencijas. Visus metus Metodinė taryba

Kils mokytojų kompetencijų lygis, augs pamokos kokybė.

3 UŽDAVINYS

Taikyti demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategijas ugdymo procese.

1. Efektyvinti klasės vadovo veiklą.

1.1. Planuojant klasės vadovo veiklą planuose numatyti edukacinių erdvių ir renginių lankymą už mokyklos ribų.

1 kartą per 3 mėn.

A. Nijazova- Elsayed

J. Ignatovič

A. Ranceva

Klasių vadovai

Klasėse įvairės veikla, klasių vadovės ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus vyks į meno, švietimo institucijas, vykdančias edukacinius projektus.

1.2. Planuojant klasės vadovo veiklą planuose numatyti patyčių ir smurto prevencijos renginius, remiantis mokyklos planu 1 kartą per mėn.

Klasių vadovai

L.Kobrina

A. Nijazova- Elsayed

Mažės smurto ir patyčių klasėse, mikroklimatą klasėse 60 proc. mokinių vertins gerai.
1.3. Mokytojo padėjėjų, psichologų ir socialinio pedagogų pagalbos mokytojui bei klasės auklėtojui efektyvinimas klasės valdymo klausimais. Nuolat Pagalbos mokytojui specialistai Gerės klasių mikroklimatas. Efektyvės ugdomoji veikla pamokoje. 20 proc. sumažės pamokose incidentų, reikalaujančių pavaduotojo ar klasės vadovo pagalbos.

1.4. Gerąją klasės vadovo veiklos patirtį aptarti mokytojų tarybos posėdyje.

Vasario-kovo mėn.

L. Kobrina

A. Nijazova- Elsayed 

J. Ignatovič

Klasės vadovo veiklos stebėsenos metu mokytojai gaus reikalingą konsultaciją.

1.5.Organizuoti klasės vadovo veiklos patikrą -įvertinimą. Geriausius klasių vadovus paskatinti.

Gegužės mėn.

A. Nijazova- Elsayed

J. Ignatovič

2. Skatinti ir įvertinti mokinių iniciatyvas ir pasiekimus

2.1. Mokinių tarybos veiklos aktyvinimas. Nuolat

D. Tučkovskij

Mokykloje vyks mokinių inicijuotos akcijos, renginiai.
2.2. Mokinių apdovanojimas už puikius ugdymosi ir kitos veiklos pasiekimus mokyklos padėkos raštais, pirmūnų nuotraukos garbės lentoje mokslo metų pabaigoje.

Gegužės-birželio mėn.

Mokyklos administracija

Mokyklos taryba

Geras mokymasis didelei daliai mokinių taps prioritetu. Puikiai, gerai ir labai gerai besimokančių mokinių skaičius padidės 5-10 proc.

2.3. Apie mokinių pasiekimus informuojama mokyklos internetinėje svetainėje.

Nuolat

Dalykų mokytojai A.Nijazova-Elsayed

2.4. Ekskursija klasei, laimėjusiai konkursą „Geriausiai lankanti pamokas klasė“.

Rugsėjo mėn.

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

3.Didinti tėvų vaidmenį mokyklos gyvenime

3.1. „Apvalieji stalai“ su klasių tėvų komitetų atstovais.

Lapkričio mėn.

L. Kobrina

V. Sadovskaja

Vis daugiau tėvų jaus tapatumą su mokykla, lankysis renginiuose. Atsiras tėvų inicijuotų veiklų mokykloje. Tėvai gaunamą informaciją aktualiais ugdymo ir auklėjimo klausimais vertins pozityviai.

3.2. Tėvų iniciatyvios grupės, siekiačios mokyklos renovacijos, veikla

Sausio mėn.

L. Kobrina

V. Sadovskaja

3.3. Tėvų įtraukimas į mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo veiklą.

Visus metus

J. Stručkienė

R. Lipnevič

Klasių vadovai

 3.4. Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystę organizuojant mokyklos renginius.

Nuolat

Klasių vadovai Renginių organizatoriai

3.5. Tėvų pedagoginis švietimas (paskaitos tėvams - kiekvienam koncentrui.)

1 kartą per metus

Psichologai, soc. pedagogai, mokyklos administracija

4. Tobulinti bendruomenės narių ir visuomenės informavimo kultūrą, pristatant mokyklos veiklą bei pasiekimus.

4.1. E-dienyno galimybių panaudojimas teikiant su ugdymu susijusią informaciją.

Nuolat

Mokytojai

Mokyklos vadovai

Pagalbos mokiniui specialistai

Ne mažiau nei 85 proc. tėvų palankiai vertins informacijos apie mokyklą pateikimą.

4.2. Savalaikis informacijos teikimas visuomenei panaudojant mokyklos internetinės svetainės galimybes.

Nuolat

4.3.Informacijos apie mokyklos veiklą pateikimas žiniasklaidai.

Nuolat

B. Kozlov

Visuomenė bus supažindinta su mokyklos veiklos rezultatais.

4.4. Tradiciniai renginiai mokyklos ir miesto bendruomenei. Pagal atskirą planą.

N. Grudzinskienė

B. Kozlov

Menų ir pradinio ugdymo mokytojai.
Organizuojami ne mažiau kaip 4 renginiai per metus.
4.5. Mokinių darbų ekspozicijos mokyklos erdvėse. Nuolat

J. Antonov,

N. Riabčiuk,

V. Antanavičiūtė,

pradinių klasių mokytojai

Mokiniai įgis naujų įgūdžių ir gebės tinkamai atstovauti mokyklai.

4.6. Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis (mokinių darbų parodos ir saviveiklos  pasirodymai mokyklose ir darželiuose).

2 kartus per metus

L. Kobrina, 

B. Kozlov,

N. Grudzinskienė,

I. Gurejeva

4 UŽDAVINYS

Gerinti saugią, efektyvią ugdymosi procesui skirtą aplinką.

1. Veiklios, saugios, draugiškos, be patyčių mokyklos kūrimas.

1.1. Bendruomenės dalyvavimas patyčių ir smurto prevencijos metinio plano vykdyme.

Visus metus

L. Kobrina,

A. Nijazova-Elsayed

I. Cizauskiene

Mažėja traumų.

Mažėja patyčių.

1.2. Mokytojų budėjimo mokyklos erdvėse pertraukų metu efektyvinimas. Nuolat

A. Nijazova-Elsayed

1.3. Mokinių patyčių prevencijos veiklų organizavimas, mažinant smurto ir traumų atvejus. Nuolat

A. Nijazova-Elsayed

R. Lipnevič

N. Serova
1.4. Dalyvavimas kitų institucijų inicijuojamose prevencinėse programose, akcijose. Nuolat

VGK

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis didins mokinių saugumą (mažės patyčių, smurto, traumatizmo atvejų, spręsis rūkymo problema).
1.5. Bendradarbiavimas su NRI, VTAT, policijos nuovada ir kt. vaiko saugumą užtikrinančiomis institucijomis Nuolat

A. Nijazova-Elsayed

VGK

1.6. Vaikų Dienos centro ir vasaros poilsio stovyklos organizavimas (teikiant projektus)

Birželio mėn.

L. Kobrina

R. Lipnevič

O. Ulevičiūtė

N. Stundžytė

Socialiai remtini vaikai dalyvauja mokinių Dienos centro, vasaros užimtumo programoje, skautų vasaros stovykloje.

2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

2.1. Renginiai sveikatos ugdymo klausimais. Pagal atskirą planą

D. Zdanevičienė, 

R. Lipnevič

Mokiniai ir tėvai įgis žinių, gerės mokinių sveikatos indeksas.
2.2. Tyrimas apie mokinių sveikatą.

Gruodžio mėn.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

D. Zdanevičienė

 

2.3. Sveikatinimo paskaitos 1-10 klasių mokiniams.

4-5 per metus

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

D.Zdanevičienė 

3. Ugdyti mokinių kultūrą, pasididžiavimo savo mokykla jausmą.

3.1. Klasių valandėlių organizavimas kultūros, bendravimo, tolerancijos klausimais. Pagal atskirą planą Klasių vadovai Mokyklos veiklos įsivertinimas atspindės mokyklos bendruomenės susitapatinimo su mokykla ir požiūrio į mokyklą kaitą (labai gerai vertins ne mažiau nei 90 proc. respondentų).
3.2. Mokyklos bendrųjų ir tarpklasinių renginių įvairovė, atitinkanti mokinių poreikius ir amžiaus ypatumus. Nuolat

Klasių vadovai

J. Ignatovič

3.3. Atvirųjų durų dienos būsimiesiems 1-okams ir 5-okams ir jų tėvams. Balandžio mėn.

L.Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

J.Stručkienė

3.4. Mokyklinės uniformos tradicijos formavimas. Nuolatinė nustatytų reikalavimų vykdymo kontrolė. Nuolat

Klasių vadovės

V. Sadovskaja

R. Lipnevič

Mokyklinė uniforma ugdys pasididžiavimo savo mokykla jausmą – visi 1-10 klasių mokiniai vilkės uniformą.

3.5. Mokyklos istorijos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas.

Nuolat

B.Kozlov

Mokinių taryba

Mokyklos bendruomenė ir svečiai vizualiai susipažins su mokykla.
4. Toliau gerinti mokyklos edukacines aplinkas, racionaliai naudojant savivaldybės, projektų bei paramos lėšas. 4.1. Tikslingai aprūpinti kabinetus reikiamomis ugdymo procesui priemonėmis. Visus metus

L. Kobrina

Mokyklos darbo tarybos pirmininkas J. Tarakanovas

S. Burim

Mokyklos edukacinė bazė tenkins 80 proc. mokytojų ir mokinių poreikius ugdymo procese.
4.2. Dalyvauti įvairiuose projektuose bei konkursuose, taip sudarant galimybę gauti paramą ir pagerinti mokinių ugdymo sąlygas. Nuolat

Mokyklos administracija

Mokytojai

Įgytos naujos priemonės
4.3. Mokyti mokytojus naudotis interaktyviosiomis lentomis ir skatinti naudotis jomis pamokose. Sudaryti galimybes mokyklos patalpose naudotis Wi-Fi ryšiu. Nuolat

P. Purpurovič

K. Ostapenko

25 proc. mokytojų ves pamokas pasinaudodami interaktyviąja lenta.
5. Kurti estetišką ir jaukią mokyklos aplinką 5.1. Jaukinti mokyklos erdves keičiamomis mokinių darbų ekspozicijomis. Nuolat (pagal planą) Mokytojai Mokiniai patys kurs jaukią aplinką. Kuriamas patrauklus mokyklos įvaizdis.