Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Pamokų lankomumo ir mokyklos nelankymo

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d.

įsakymu Nr. V-126

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS

IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities‘‘ mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą (toliau Aprašą) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir Vilniaus „Ateities‘‘ mokyklos nuostatai.

 

2. Šis Aprašas reglamentuoja dalykų mokytojų, klasių auklėtojų, socialinio pedagogo, psichologo, Vaiko gerovės komisijos veiklą užtikrinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant mokinių pamokų nelankymo prevenciją.

 

3. Aprašas nustato mokinių pamokų lankomumo „Ateities‘‘ mokyklos apskaitą ir prevencines poveikio priemones mokyklos lankymui užtikrinti. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokinių priėmimo į mokyklą sutartimi, mokytojo ir mokytojo, vykdančio klasės auklėtojo funkcijas, pareigybės aprašu, direktoriaus įsakymais ir šiuo Aprašu.

 

4. Vartojamos sąvokos:

 

Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas.

 

Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.

 

Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs per 50 procentų pamokų be pateisinamos priežasties.

 

II. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

 

5. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

 

5.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – galioja tik gydymo įstaigų, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto išduotos pažymos;

 

5.2. dėl tikslinių iškvietimų (į policijos komisariatą, VTAT ir pan..);

 

5.3. dėl kitų svarbių priežasčių (mokinio atstovavimo mokyklai (rajonui ar šaliai) tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono, miesto ar mokyklos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir pan.); galioja švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų dokumentai, mokyklos mokytojų, siuntusių mokinį į konkursus, olimpiadas, varžybas ir kitus ugdymo renginius, pažymos ar sąrašai, patvirtinti mokyklos vadovo;

 

5.4. dėl svarbių šeimos aplinkybių (dėl šeimos švenčių, artimųjų ligos, mirties ir pan.);

 

5.5. dėl nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano; autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti PUG ir 1 – 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams ar žemesnei temperatūrai 6-10 klasių mokiniai.

 

5.6. kai mokiniui sunegalavus tėvai (globėjai, rūpintojai) pateisina per trimestrą ne daugiau kaip 3 dienas;

 

5.7. Mokinio, sunegalavusio pamokų metu ir turinčio visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, socialinio pedagogo, administracijos atstovo leidimą dėl blogos savijautos toliau nedalyvauti pamokose, praleistas pamokas pateisina tėvai (jei nebuvo kreiptasi į gydymo įstaigą). Tėvai, apie blogą vaiko savijautą, informuojami telefonu.

 

6. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių dokumentų.

 

III. VĖLAVIMO Į PAMOKAS PREVENCIJA

 

7. Pavėlavimu laikomas vėlavimas į pamoką 2 ir daugiau minučių.

 

8. Vėluoti į pamokas draudžiama. Mokinys, pavėlavęs į pirmą pamoką rašo pasiaiškinimą, įspėjamas žodžiu.

 

9. Pakartotinai pavėlavus į pirmą pamoką informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

10. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas dienyne pažymi „p“ ir parašo pastabą, nurodydamas vėlavimo priežastį (rašo tą priežastį, kurią nurodė mokinys). Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko ir vėlavimo priežastis nereikšminė, mokytojas gali žymėti „n“ ir rašo pastabą bei pranešimą tėvams.

 

IV. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA

 

11. Lankomumo apskaita pamokoje:

 

11.1. pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas. Lankyti pamokas ir laikytis šios tvarkos aprašo mokinys įsipareigoja pasirašydamas priėmimo į mokyklą sutartį;

 

11.2. mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje.

 

12. Pateisinančių praleistas pamokas dokumentų pateikimas ir rinkimas:

 

12.1. praleistas pamokas mokinys privalo pateisinti iš karto/kitą dieną po praleidimo;

 

12.2. už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui ar dalyko mokytojui atsakingas pamokas praleidęs mokinys ir jo tėvai;

 

12.3. praleistas pamokas ir pavėlavimus į jas pateisinančius dokumentus sistemina ir saugo klasės vadovas;

 

12.4. tėvams per trimestrą pateisinant daugiau negu tris dienas, nelankytų pamokų priežastis analizuoja socialinis pedagogas ir klasės vadovas bendradarbiaujant su šeima;

 

12.5. netvarkingai, neįskaitomai parašyti, taisyti mokinių neatvykimą pateisinantys dokumentai klasės vadovo gali būti nepriimami, o praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos be priežasties.

 

13. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

 

13.1. užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus;

 

13.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną (iki pamokų pabaigos) apie neatvykimo priežastis susitartu būdu informuoja klasės vadovą;

 

13.3. laiku parašo vaiko praleistų pamokų pateisinimus, aiškiai nurodydami datą ar pamoką, jos numerį pagal tvarkaraštį (jei praleista pavienė pamoka);

 

13.4. atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, dalyko mokytoju, socialiniu pedagogu,  mokyklos vadovais. Kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį;

 

13.5. bendradarbiauja su klasės vadovu, mokyklos vadovais, dalykų mokytojais bei specialistais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą;

 

13.6. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, operatyviai informuoja klasės vadovą;

 

13.7. kasdien susipažįsta su duomenimis dienyne (praleistų pamokų skaičiumi, pagyrimais ir pastabomis, ugdymo(-si) rezultatais ir kt. informacija);

 

13.8. lanko tėvų susirinkimus, dalyvauja kitose mokyklos organizuojamose veiklose.

 

V. PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJA

 

14. Klasės vadovai:

 

14.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja mokyklos administraciją;

 

14.2. renka ir tvarko praleistas pamokas ir pavėlavimus į pamokas pateisinančius dokumentus. Paaiškinimus apie mokinių praleistas pamokas, tėvų, kitų vaiką ugdančių pedagogų parašytus pateisinimus saugo klasei skirtoje byloje;

 

14.3. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais:

 

14.3.1. su mokiniu, praleidusiu ir nepateisinusiu iki 10 pamokų (įskaitytinai) ar pavėlavusiu į pamokas individualiai susitaria dėl tolesnių veiksmų: bandomo laikotarpio, pokalbio su tėvais ir pan.;

 

14.3.2. organizuoja pokalbius su vėluojančio į pamokas, pamokų nelankančio, vengiančio lankyti mokyklą ar mokyklos nelankančio mokinio tėvais;

 

14.4. apie mokinį, kuris pakartotinai praleido iki 10 pamokų be pateisinamos priežasties, klasės vadovas raštu informuoja socialinį pedagogą. Atsižvelgiant į klasės vadovo jau taikytas priemones, planuojami klasės vadovo ir socialinio pedagogo tolesni bendri veiksmai, mokinys kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį;

 

14.5. apie mokinį vengiantį lankyti mokyklą ar jos nelankantį nedelsiant informuoja socialinį pedagogą, Vaiko gerovės komisijos pirmininką;

 

14.6. bendradarbiauja su dalykų mokytojais.

 

15. Socialinis pedagogas:

 

15.1. stebi mokinių lankomumą  dienyne, bendrauja su klasių vadovais ir aptaria klasių lankomumą, esant poreikiui dalyvauja klasių vadovų metodinių grupių susirinkimuose;

 

15.2. mokinys, per mėnesį praleidęs 20 ir daugiau nepateisintų pamokų, kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame su mokiniu dalyvauja tėvai (globėjai, rūpintojai) ir klasės vadovai;

 

15.3. mokiniui, per mėnesį praleidus daugiau kaip 50 proc. pamokų be pateisinamos priežasties, raštu informuojami jo tėvai, esant reikalui VTAT,  mokinys kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį;

 

15.4. mokiniui, pakartotinai per mėnesį praleidus daugiau kaip 50 proc. nepateisintų pamokų, raštu kreipiamasi  į Vilniaus m. Savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės taikymo.

 

15.5. individualiai dirba su mokyklos nelankančiais mokiniais ir jų šeimomis, analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir klasės vadovu, psichologu, kitais mokyklos specialistais ieško sprendimo būdų;

 

15.6. inicijuoja Vaiko gerovės komisijos neeilinius posėdžius dėl pamokų ar mokyklos vengiančių lankyti, nelankančių mokinių svarstymo. Posėdyje dalyvauja pamokas ar mokyklą vengiantis lankyti mokinys, mokinio tėvai (globėjai), socialinis pedagogas, klasės vadovas. Klasės vadovas informuoja komisiją apie taikytas priemones šalinant mokyklos nelankymo priežastis (mokinio pasiaiškinimai, klasės vadovo, mokyklos psichologo ir/ar socialinio pedagogo informacija).

 

16. Vaiko gerovės komisija:

 

16.1. renkasi į neeilinius posėdžius dėl pamokų nelankančių, mokyklą vengiančių ar mokyklos nelankančių mokinių svarstymo;

 

16.2. sudaro pamokų nelankančių, mokyklą vengiančių lankyti ir mokyklos nelankančių mokinių sąrašus. Su šiais mokiniais ir jų šeimomis dirba iki bus užtikrintas pamokų lankomumas;

 

16.4. teikia rekomendacijas mokyklos direktoriui dėl nuobaudų ir skatinimo sistemoje numatytų priemonių taikymo;

 

16.5. bendradarbiauja su Vilniaus m. savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, atskirais atvejais policijos pareigūnais

 

VI. NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA

 

17. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, mokyklą ar nelankančiam mokyklos, individualiai (priklausomai nuo situacijos) taikomos šios nuobaudos:

 

17.1. mokytojo, klasės vadovo pastaba dienyne;

 

17.2. žodinis  įspėjimas;

 

17.3. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje;

 

17.4. direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas;

 

17.5. mokiniui gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė.

 

18. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams), nuolat ir sistemingai vengiančiam lankyti mokyklą, pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms ir taikoma administracinė atsakomybė.

 

19. Mokiniui, nepraleidusiam per trimestrą nė vienos pamokos, direktoriaus įsakymu reiškiamas pagyrimas, kuris skelbiamas mokyklos svetainėje ir skelbimų lentoje.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiuo tvarkos aprašu kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.

 

21. Tėvai su šiuo aprašu supažindinami mokyklos internetinėje svetainėje.

 

22. Tvarkos aprašo nuostatos primenamos tėvų susirinkimų metu.

 

22. Aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.