Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Individualios pažangos stebėjimo aprašas

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2016 m. gegužės 17 d.

įsakymu Nr. V-44

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO,

FIKSAVIMO, PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) paskirtis – nustatyti mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarką Vilniaus „Ateities“ mokykloje.

 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK- 2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) ir 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 269 (Žin., 2011, Nr. 26-128) ir 2015-2016 ir 2016-2017 m. m. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ISAK-970.

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

1. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias puses, įvertinti savo pasiekimų lygį, kelti mokymosi tikslus.

 

2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, spartinti kiekvieno mokinio pažangą, parenkant tinkamus ugdymo metodus, puoselėjant bendraklasių sąveiką.

 

3. Stiprinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti palankiausias vaikams ugdymosi sąlygas.

 

PRINCIPAI IR BŪDAI

 

1. Kiekvieno mokinio pažangos matavimas pamokos pabaigoje pasirinktais būdais.

 

2. Mokinio veiklos ir pasiekimų įsivertinimas pamokoje (skatinama atsakomybė už mokymosi rezultatus).

 

3. Pasiekimų aplanko kiekvienam PUG-4 klasės mokiniui pildymas, mokymosi rezultatų ir pasiekimų pokyčių analizavimas, individualūs pokalbiai su pradinių klasių mokinių tėvais ir mokiniais.

 

4. Įsivertinimo anketas (Priedas Nr. 1) kiekvienas 5-10 klasės mokinys pildo 2 kartus per metus. Duomenis renka ir analizuoja klasės vadovė.

 

5. Klasės vadovė ne rečiau kaip kartą per mėnesį peržiūri Tamo dienyne auklėtinių mokymosi rezultatus, lankomumo ataskaitas, pagyrimus ir pastabas ir individualiai su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos.

 

6. Kas mėnesį klasės vadovė organizuoja klasės valandėlę mokinių pažangos ir pasiekimo klausimais, kiekvienas mokinys rašo refleksiją (Priedas Nr. 2) ir priima sprendimą dėl tolimesnės pažangos siekimo.

 

7. Pusmečio pabaigoje mokiniai įsivertina ir su klasės vadove, tėvais aptaria, kaip pavyko pasiekti asmeninę pažangą.

 

8. Kiekvienas 1-10 klasės mokinys rašo pusmečio ir/ar metinius kontrolinius darbus iš pagrindinių mokomųjų dalykų. Rezultatai analizuojami ir apibendrinami kontrolinių darbų suvestinėse. Mokinio pažangos pokyčius galime stebėti per (dvejus ar ketverius metus) 4 kontrolinius darbus. Mokinio individuali pažanga aptariama mokyklos lygmeniu pagal mokomuosius dalykus.

 

9. Standartizuoti įrankiai – nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2, 4, 6, 8 klasėse, PUPP - 10 klasėse. Stebimas mokinio, mokytojo, mokyklos tobulėjimas valstybės lygmeniu. Vizualizuoti rezultatai naudojami kaip mokymosi problemų diagnostika, atskaitingumas tėvams.

 

10. Mokytojai ir mokiniai viešoje erdvėje rengia stendines parodas.

 

11. Mokytojai dalykininkai nuolat stebi kiekvieno mokinio pažangos kitimą, renka ir saugo 1 metus mokinių pasiekimų rezultatus (kontrolinių darbų sąsiuvinius, projektinius darbus, pasiekimų suvestines ir kita).

 

12. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai renka informaciją ir dokumentus, liudijančius mokinio dalyvavimą, laimėjimus įvairiuose konkursuose, olimpiadose, projektuose, socialinėje veikloje. Geriausi rezultatai skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje.

 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS

 

1. Žemų mokymosi pasiekimų priežasties nustatymas (atsakingi klasės vadovai, spec. ir socialinis pedagogai, logopedė).

 

2. Mokinių konsultavimas iš pagrindinių mokomųjų dalykų pagal jų mokymosi lygius ir poreikius (atsakingi direktoriaus pavaduotojos ugdymui, mokytojai).

 

3. Dalykų programų pagilinimui organizuoti modulius:

a) Tarpdalykiniai projektai 2-4 klasėse;

b) Gilesnis teksto suvokimas (lietuvių k.) 5-8 klasėse;

c) Rašto kultūra (lietuvių k.) 10 klasėse;

d) Neįmanomi uždaviniai 5-10 klasėse.

 

4. Vesti 9-oje klasėje dalyką „Pilietiniai pagrindai laisvės kovų istorijoje“ lietuvių k.

 

5. Namų darbų klubo darbo organizavimas (atsakingi administracija, mokytojai dalykininkai).

 

6. Individualūs pokalbiai su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais). reikalui esant kvietimas į VGK posėdžius (atsakingi administracija, klasių vadovai).

 

7. Klasių vadovai moderuoja mokinių individualios pažangos aptarimą su mokytojais, dirbančiais toje pačioje klasėje (2 kartus per mokslo metus).

 

PRIEDAI:

 

1 Priedas - Indiviadualios pažangos stebėsena

 

2 PriedasĮsivertinimo anketa