Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Metinis veiklos planas

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos direktoriaus

2018 m. rugsėjo 17 d.

įsakymu Nr. V-39

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2018-2019 MOKSLO METAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos (toliau – Mokykla) veiklos planas 2018-2019 mokslo metams (toliau Planas) parengtas atsižvelgus į Mokyklos  strateginius veiklos prioritetus, išorės įvertinimo ir vidinio įsivertinimo išvadas, mokyklos bendruomenės rekomendacijas ir siūlymus.

 

2. Planas atitinka Valstybės švietimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti aptarnaujamos teritorijos gyventojų vaikų mokymosi ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą, per neformaliojo ugdymo programas vykdyti neformalųjį švietimą, suteikti priešmokyklinio ugdymo paslaugas, racionaliai ir tikslingai naudoti mokyklai skirtus išteklius, stiprinti mokyklos ryšius su socialiniais partneriais bei tėvų bendruomene, kurti gerą mokyklos įvaizdį.

 

3. Planas nustato metinius Mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir numato priemones uždaviniams įgyvendinti.

 

4. Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, ugdymo planas – UP, pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, mokinio krepšelio lėšos – MKL.

 

II. MOKYKLOS VIZIJA

 

Saugi, moderni, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti pagrindinės tipo mokykla, kurioje mokinys siekia tvirtų pilietiškumo, dorovės ir pasaulio pažinimo pagrindų.

 

III. MOKYKLOS MISIJA

 

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti sąmoningą demokratinės visuomenės pilietį, būsimą gimnazistą, išsaugant jo tautinį identitetą daugiakultūrinės aplinkos sąlygomis.

 

IV. MOKYKLOS FILOSOFIJA

 

„Ateities“ mokykloje prasideda sėkminga kiekvieno vaiko ateitis...

 

V. MOKYKLOS VERTYBĖS

 

Mokiniai, siekiantys pažangos.

Tėvai, siekiantys bendradarbiavimo.

Mokytojai, siekiantys tobulėjimo.

Mokyklos vadovai, siekiantys valdymo demokratijos.

 

VI. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ

 

Stipriosios pusės

Silpnosios pusės

Aukšta pedagogų kvalifikacija ( ekspertai,  metodininkai,  vyr. mokytojai,  atestuoti mokytojai).

 

Aukšta pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacija.

 

Geri PUPP ir standartizuotų testų rezultatai.

 

Geras mokyklos įvaizdis.

 

Ugdymo programos ir tvarkaraščiai tenkina mokinių poreikius, skatina mokytis ir leidžia rinktis.

 

Sėkmingai pasinaudojama programų bei projektų teikiamomis galimybėmis.

 

Kasmet atliekamas mokyklos įsivertinimas, kurio išvados panaudojamos tolimesniam planavimui.

 

Turtinga IKT ir organizacinės technikos bazė.

Tėvų pasyvumas, bendravimo kultūros problemos.

 

Tolerantiškumo trūkumas tarp bendruomenės narių.

 

Mokinių mokymosi motyvacijos stoka.

 

Nepakankamai aktyviai ieškoma mokyklos rėmėjų.

 

Finansavimo stoka.

 

 

Mokyklos pastato avarinė būklė, skubios renovacijos būtinumas.

Galimybės

Grėsmės

Mokėjimo mokyti (-is) kompetencijos ugdymas.

 

Taikant įvairesnes ugdymo formas, integraciją, mokytojų dalykininkų bendradarbiavimą skatinti  mokymosi motyvaciją.

 

Partnerystė su įvairiomis institucijomis leidžia gerinti mokyklos įvaizdį miesto bendruomenėje, pritraukti įvairių fondų ir projektų lėšas.

 

Pedagogams sudaromos galimybės tobulinti savo kompetencijas įvairiuose kursuose, seminaruose, edukacinėse kelionėse ir stažuotėse.

 

Galimybė direktoriaus pavaduotojams pereiti nuo klasių koncentrų kuravimo prie metodinės veiklos tobulinimo, projektų vykdymo, komandinio darbo organizavimo, analitinės tiriamosios veiklos organizavimo.

Mažėjant mokinių ir klasių komplektų skaičiui, mokykla gali būti reorganizuota į progimnaziją, kyla pavojus mokytojams netekti darbo.

 

Nestabili švietimo politika.

 

Mokinių socialinio elgesio neigiami  pokyčiai.

 

Minimali tėvų pagalba vaikui, jaunų tėvų emigracija į užsienio šalis.

 

Mažėjantis tėvų bendradarbiavimo su  mokykla rezultatyvumas.

 

Miesto mokyklų tinklo optimizavimu nepatenkinta mokyklos bendruomenė, pageidaujanti, kad vaikai ir toliau galėtų gauti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą savo mikrorajono teritorijoje.

 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 4 lygis).
 2. Tapatumo jausmas (1.1.3. – 4 lygis).
 3. Bendruomenės santykiai (1.1.4. – 4 lygis).
 4. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5. – 4 lygis).
 5. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekiai (1.2.3. – 3 lygis).
 6. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 4 lygis).
 7. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 3 lygis).
 8. Socialinė pagalba (4.2.3. – 4 lygis).
 9. Valdymo demokratiškumas (5.3.1. – 4 lygis).
 10. Personalo komplektavimas ir dėmesys personalui (5.4.1., 5.4.2. – 4 lygis)

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 1. Dalykų ryšiai ir integracija pamokose (2.1.3. – 2 lygis).
 2. Mokytojo veiklos planavimas, orientuotas į kiekvieno mokinio pažangą (2.2.1., 3.1.1. – 2 lygis).
 3. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).
 4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis).
 5. Gabių vaikų mokymas pamokose (4.3.2. – 2 lygis)

 

Įšorės įvertinimo metu buvo rekomenduota, siekiant efektyvinti įsivertinimo procesus, vykdyti mokykloje platųjį įsivertinimą, derinant su strateginio planavimo ciklu, kas padėtų mokyklos bendruomenei sudaryti „giluminio vertinimo probleminį rodiklių krepšelį“.

 

2018-2019 m. m. ypatingą dėmesį skirsime kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimui, fiksavimui bei pagalbos teikimui, gerinsime ugdymo kokybę, kelsime mokytojų kompetencijas tarpdalykinių ryšių srityje, parenkant tinkamus ugdymo metodus, diferencijuojant mokiniams užduotis ir integruojant dalykus. Šiais mokslo metais vykdysime platųjį įsivertinimą.

 

VII. PAGRINDINIŲ 2018-2019 MOKSLO METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO GALIMYBĖS IR KAŠTAI

 

Realizuodama iškeltus 2018-2019 mokslo metams tikslus ir uždavinius, mokyklai iš mokinio “krepšelio” numato panaudoti:

 

Siekdama įgyvendinti mokslo metų tikslus ir uždavinius, Vilniaus “Ateities” mokykla iš „2 procentų“ ir už patalpų nuomą pritrauktų lėšų skirs:

 

Siekdamos sudaryti sąlygas mokiniams mokytis jaukioje ir saugioje mokykloje, Mokyklos Taryba ir administracija numato nuolat kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl mokyklos skubios renovacijos, lėšų skirimo avariniams remonto darbams bei dalyvauti įvairiuose projektuose, kur skiriamos lėšos mokyklų materialinės bazės tobulinimui.

 

Numatoma, kad mokykla  2018-2019 metais disponuos 10000 Eur (iš 2 procentų rėmėjų pajamų ir lėšų už patalpų nuomą) ir pinigai bus skiriami ugdymo reikmėms ir aplinkos gerinimui.

 

VIII. MOKYKLOS METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO ŠALTINIAI

 

 

IX. PAGRINDINIS 2018-2019 MOKSLO METŲ TIKSLAS – KELTI UGDYMO(SI) KOKYBĘ.

TIKSLO ĮGYVENDINIMO OPERATYVINIAI UŽDAVINIAI:

 

 1. Tobulinti pamokos kokybę, naudojant šiuolailines ugdymo technologijas ir mokymo metodus.
 2. Sukurti darnią specialiųjų poreikių mokinių ugdymo sistemą, ypatingą dėmesį skiriant gabiems mokiniams.
 3. Kurti saugią, jaukią ir kultūringą mokyklos aplinką, laiduojančią gerą ugdymo(si) kokybę.

 

Tikslai ir uždaviniai 2018-2019 mokslo metams

 

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Atsakingi vykdytojai

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1 TIKSLAS

TOBULINTI PAMOKOS KOKYBĘ, NAUDOJANT ŠIUOLAIKINES UGDYMO TECHNOLOGIJAS IR MOKYMO METODUS

1. Tobulinti pamokos vadybą, kaip efektyvų pamokos uždavinių įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo bei kompleksinės pagalbos mokiniui teikimo pagrindą.

1.1. Pamokų stebėjimas ir vertinimas pagal nustatytus pamokos tobulinimo aspektus: pamokos uždavinio formulavimas, išmokimo matavimas, vertinimas ir įsivertinimas pamokoje.

Nuolat (pagal ugdomosios priežiūros planą)

Mokyklos administracija

Metodinė taryba

Bus aplankyta ne mažiau kaip 80 pamokų, mokytojai aiškiai formuluos pamokos uždavinį (-ius), pamokose taikys išmokimo stebėjimo metodus. Mokiniai pamokos pabaigoje įvertins pamokos uždavinius kaip aiškius ir suprantamus, vertinimas skatins mokymosi motyvaciją.

1.2. Mokinio sėkmės ir pažangos matavimo procedūrų pamokose taikymas.

Nuolat

Dalykų mokytojai

Mokytojai dažniau taikys grįžtamojo ryšio procedūras, gautą informaciją, esant reikalui, panaudos vaiko pažangai pasiekti ir ilgalaikiams planams koreguoti.

1.3. Ugdyti ir plėtoti mokinio mokėjimo mokytis kompetencijas.

Nuolat

Klasių vadovai

Dalykų mokytojai

1.4. Standartizuotų testų 2,4,6 ir 8 klasėse vykdymas ir aptarimas.

2019 m. pavasarį

L.Kobrina

S. Butautienė

Analizuojami ir lyginami pasiekimų rezultatai leis tikslingiau koreguoti ir tobulinti ugdymo procesą.

1.5. Seminarų mokytojams organizavimas:

1) darbo su gabiais mokiniais tematika;

2) aktyvių mokymo formų ir būdų klausimais.

2 kartus per metus (iš krepšelio lėšų)

I. Prosniakovas

Mokytojai įgis reikalingų kompetencijų, pamokose didesnis dėmesys bus skiriamas teisingam pamokos uždavinio formulavimui, kiekvieno mokinio pažangos fiksavimui,

naujų aktyvių ugdymo metodų panaudojimui.

1.6. Mokytojų gerosios patirties sklaida mokytojų tarybos posėdžių ir metodinių renginių metu.

Pagal atskirą planą

I.Prosniakovas L.Kobrina

S. Butautienė

Mokytojų mokymosi iš gerosios kolegų patirties strategija leis pakelti mokytojų profesinį kompetencijų lygį.

1.7. Mokytojų gerosios patirties sklaida mieste.

Nuolat

Metodinė taryba

Gerinamas mokyklos įvaizdis.

1.8. Mokytojų aprūpinimas reikalinga metodine ir dalykine literatūra, kompiuterinėmis programomis, orgtechnika.

Nuolat

I. Prosniakovas

Metodinė taryba

Bibliotekos vedėja

D. Mazėtienė

Mokytojams sudarytos galimybės tobulinti pamokos kokybę: naudoti naujausius metodus, pasirinkti tinkamą medžiagą, pagerinti mokymosi aplinką techninėmis priemonėmis.

1.9. Sistemingas mokytojų veiklos įsivertinimas, numatant tobulinimosi kryptis.

Birželio mėn.

I. Prosniakovas

L. Kobrina

S. Butautienė

Mokytojai

Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, siekti asmeninės pažangos.

1.10. Mokyklos „platusis“ veiklos įsivertinimas, įvertinant mokymo ir mokymosi pokyčius.

gruodžio - kovo mėn.

L.Kobrina

I. Prosniakovas

Įsivertinimo grupė

Nustačius mokytojų ir mokyklos privalumus ir trūkumus tikslingai ir planingai bus koreguojama veikla (sudaromi veiklos ir ugdymo planai kitiems mokslo metams).

2. Tobulinti ugdymo proceso priežiūros sistemą.

2.1. Vykdyti metinį ugdymo proceso priežiūros planą (priedas Nr.1)

Nuolat

L. Kobrina

S. Butautienė

Nuolat ir sistemingai prižiūrimas ugdymo procesas įgalins pasiekti geresnių rezultatų, fiksuoti klasių pokyčius. Mažės probleminių situacijų klasėse. Mokytojai gaus savalaikę metodinę pagalbą.

2.2. Grįžtamojo stebėjimo organizavimas ir aptarimas direkcinių pasitarimų metu.

Balandžio mėn.

L. Kobrina

S. Butautienė

2.3. Ugdomosios priežiūros rezultatus sistemingai aptarti direkciniuose ir mokytojų pasitarimuose, tėvų susirinkimuose.

Nuolat

L. .Kobrina

 S. Butautienė

3. Tobulinti mokinių, turinčių skirtingus gebėjimus, ugdymą pamokose ir neformaliojo ugdymo programose.

 

 

 

3.1. 1 ir 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos stebėjimas, tyrimas ir aptarimas

Spalis-lapkritis,

balandis-gegužė

 L. .Kobrina

 S. Butautienė

Ne mažiau kaip 60 proc. mokinių vertins savo jauseną mokykloje gerai. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, pasitarimai, analizuojant klasės ir atskirų mokinių individualią  pažangą, vyks ne rečiau kaip 3 kartus per metus.

3.2. Pagalbos mokiniui, leidžiančios pasiekti individualios kiekvieno vaiko sėkmės, organizavimas bendradarbiaujant klasėje dirbantiems mokytojams.

Nuolat

S. Butautienė

Klasių vadovės

 

3.3. Efektyvus ir veiksmingas mokytojų teikiamų konsultacijų naudojimas siekiant kompleksinės pagalbos kiekvienam mokiniui.

Nuolat (individualiai ir konsultacinių pamokų metu)

Dalykų mokytojai

Mokiniai turės galimybę išsiaiškinti pamokoje nesuprastas temas, didės mokinių mokymosi motyvacija, atsiradus galimybei patirti sėkmę.

 

3.4. Tikslinga pagalbos mokiniui specialistų veikla, teikiant pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir elgesio sutrikimų problemų.

Nuolat

Psichologai, logopedė,

soc. pedagogė,

spec. pedagogė,

mokytojo padėjėjai

70 proc. mokinių pozityviai vertis savo individualius pasiekimus.

3.5. Aptarti specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažangą direkciniuose pasitarimuose.

2 kartus per metus

S. Butautienė

3.6. Efektyvinti darbą su gabiais mokiniais ruošiant juos konkursams ir olimpiadoms.

Nuolat

Dalykų mokytojai (darbą koordinuoja pavaduotojai, kuruojantis konkrečius dalykus)

Padaugės mokinių, pasiekiančių puikių rezultatų olimpiadose ir konkursuose.

3.7. Organizuoti pagalbos specialistų dieną mokykloje (seminaras mokytojams, susitikimai su tėvais, atviros pamokos su ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo elementais).

Balandžio mėn.

S. Butautienė

Pagalbos mokiniui specialistai

Mokiniai, mokytojai ir tėvai įgis naujų kompetencijų ugdant skirtingų gebėjimų vaikus.

3.8. Metodinių grupių susirinkimai tema:

„Vertinimas kaip ugdymas: kaip vertiname skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinių pažangą“.

Sausis

Mokyklos administracija

m/g pirmininkai

Dalykų mokytojai formuluoja vieningus reikalavimus, vertinant skirtingų gebėjimų mokinių pažangą.

3.9. Vykdyti Vaiko gerovės komisijos metinį Veiklos planą (priedas Nr. 2)

Nuolat

S. Butautienė

Mažės probleminių situacijų pamokose ir mokykloje, gilės tėvų-mokytojų-mokinių bendradarbiavimas padedant vaikui.

3.10. Vaiko gerovės komisijos sprendimų ir jų įgyvendinimo aptarimas direkciniuose pasitarimuose.

1 kartą per pusmetį

S. Butautienė

3.11. Klasių valandėlių bei tėvų susirinkimų metu analizuoti mokinio sėkmės galimybes.

2-3 kartus per metus

Klasių vadovės

Klasių bendruomenės bendradarbiavimas padės siekti pozityvių pokyčių.

3.12. Atlikti tyrimą: „Kaip tenkinami gabių mokinių poreikiai, siekiant individualios pažangos“.

Sausio mėn.

Psichologė N.Serova

Atlikus tyrimą ir suvedus rezultatus, bus koreguojami mokytojų darbo su gabiais mokiniais metodai.

4. Optimizuoti mokinių mokymosi krūvį.

4.1. Kontrolinių darbų laiko derinimas klasių el. dienyne.

Kiekvieną

mėnesį

Klasių vadovai

Klasių seniūnai

Ne mažiau kaip 65 proc. mokinių kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų krūvį vertins kaip optimalų.

4.2. Savarankiškų ir kitų patikrinamųjų rašto darbų skaičiaus per dieną derinimas klasėje.

Kiekvieną

mėnesį

Dalykų mokytojai

Klasių vadovai, seniūnai

4.3. Tobulinti namų darbų skyrimo ir tikrinimo tvarką 5-10 klasėse

Nuolat

Dalykų mokytojai

L.Kobrina

S.Butautienė

Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių namų darbų krūvį vertins kaip tinkamą. Sumažės namų darbų neatliekančių mokinių skaičius.

2 TIKSLAS

SUKURTI DARNIĄ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMO SISTEMĄ, YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRIANT GABIEMS MOKINIAMS

1. Tikslingai taikyti įvairius integracijos būdus ugdymo procese.

1.1. Atskirų mokomųjų dalykų metodinėse grupėse aptarti ugdymo turinio suderinimo ir integravimo galimybes.

I pusmetis

Metodinių grupių pirmininkai

Vykdomas realus dalykų turinio integravimas. Mažėja mokymosi krūvis.

Mokiniai kūrybiškai taiko įgytas žinias pamokose ir nepamokinėje veikloje.

Mokiniai įgyja naujų kompetencijų. Gerėja mokinių akademiniai rodikliai.

 

 

 

 

 

 

1.2. Vesti integruotas pamokas.

Nuolat (pagal met. tarybos planą)

Metodinė taryba

1.3. Organizuoti tarpdalykinės integracijos projektų savaitę.

Kovo mėn.

Pav-jai ugdymui

Mokytojai

1.4. Plėtoti tarpdalykinę integraciją dalykinių savaičių metu.

Pagal neformaliojo ugdymo planą

M/g pirmininkai

Mokytojai

1.5. Per įvairių dalykų pamokas ugdyti mokinių informacinius ir komunikacinius gebėjimus.

Nuolat

Mokyklos administracija

Metodinė taryba

1.6. Projektų savaitės, klasių renginių, išvykų metu ugdyti mokinių socialines ir pažinimo kompetencijas.

Nuolat

Klasių vadovės

Dalykų mokytojai

1.7. Sistemingai organizuoti mokinų projektinės veiklos multimedija pristatymus (taip pat mokyklos muziejaus informaciniame stende).

1 kartą per mėnesį

Metodinė taryba

 B. Kozlov

L. Kobrina

S.Butautienė

Plėsis mokinių akiratis, mokiniams bus pateikiama aktuali informacija, į informacijos rengimą bus įtraukti kaip aktyvūs dalyviai.

2. Įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

2.1. Tęsti bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Statybininkų ruošimo centru, organizuojant 9-10 klasių technologijų mokymą centro bazėje.

Pagal atskirą planą

I.Prosniakovas

9-10 klasių vadovai

Mokiniai ruošiami ateičiai, gaus tikslingų žinių, padėsiančių rinktis tolesnę mokymosi kryptį ir profesiją.

2.2. Integruotos mokomųjų dalykų su ugdymu karjerai pamokos.

Pagal atskirą planą

Dalykų mokytojai

Sėkmingumo kriterijus – buvusių mokyklos mokinių ir mokinių tėvų dalyvavimas ugdymo karjerai skirtuose renginiuose, išvykos.

2.3. Sutikimai su įvairių profesijų atstovais, pažintinės ekskursijos.

Pagal atskirą planą

Klasių vadovės (koordinatorė S.Smirnova)

3. Efektyvinti klasės vadovo veiklą, ugdant mokinio vertybines nuostatas.

3.1. Planuojant klasės veiklą, planuoti renginius, klasės valandėles mokinių pilietiškumo ir socialinėms kompetencijoms ugdyti.

1 kartą per 3 mėn.

Klasių vadovės

Per bendrą klasės veiklą ugdomos vertybinės nuostatos: patriotiškumas, pilietiškumas, bendradarbiavimas, atsakomybė ir kt. Daugiau kaip 60 proc. mokinių klasės veiklą vertins kaip įdomią ir turiningą.

3.2. Skatinti mokinius dalyvauti mokykloje ir mieste organizuojamose pilietiškumo akcijose ir renginiuose.

Nuolat

Klasių vadovės

4. Lavinti mokinių bendrąsias kompetencijas ir kūrybiškumą, įvairinant neformaliojo švietimo užsiėmimų spektrą.

4.1. Neformaliojo ugdymo programų poreikio bendruomenėje tyrimas.

Gegužės mėn.

Klasių vadovės

L. Kobrina

Veiklos stebėjimas leis koreguoti pasiūlą, išsiaiškinti šių veiklų kokybę. Siūlomos veiklos atitiks 70 proc. mokinių poreikius. Ne mažiau kaip 80 proc. mokinių neformaliojo ugdymo renginius ir formas mokykloje vertins teigiamai.

4.2. Mokiniams siūlomų neformaliojo ugdymo užsiėmimų spektro plėtotė, atsižvelgiant į mokinių poreikius.

Nuolat

Mokytojai

 

4.3. Sistemingas neformaliojo ugdymo veiklos stebėjimas ir vertinimas (priedas Nr.3)

Nuolat

 

S. Butautienė

L. Kobrina

3 TIKSLAS

KURTI SAUGIĄ, JAUKIĄ IR KULTŪRINGĄ MOKYKLOS APLINKĄ, LAIDUOJANČIĄ GERĄ UGDYMO(SI) KOKYBĘ.

1. Veiklios, saugios, draugiškos, be patyčių mokyklos kūrimas.

1.1. Bendruomenės dalyvavimas patyčių ir smurto prevencijos metinio plano vykdyme

Visus metus

S. Butautienė,

I.Grigorijeva

Mažėja traumų.

Mažėja patyčių.

1.2. Mokytojų budėjimo mokyklos erdvėse pertraukų metu efektyvinimas.

Nuolat

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

1.3. Mokinių patyčių prevencijos veiklų organizavimas, mažinant smurto ir traumų atvejus.

Nuolat

S. Butautienė

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

A. Pilkionienė

1.4. Dalyvavimas kitų institucijų inicijuojamose prevencinėse programose, akcijose.

Nuolat

A. Nijazova-Elsayed

S. Butautienė

L. Kobrina

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis didins mokinių saugumą (mažės patyčių, smurto, traumatizmo atvejų, spręsis rūkymo problema).

1.5. Bendradarbiavimas su NRI, VTAT, policijos nuovada ir kt. vaiko saugumą užtikrinančiomis institucijomis

Nuolat

S. Butautienė

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

1.6. Vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimas (teikiant projektus)

Birželio mėn.

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

N. Stundžytė

Socialiai remtini vaikai dalyvauja mokinių vasaros užimtumo programoje, skautų vasaros stovykloje.

2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

2.1. Renginiai sveikatos ugdymo klausimais.

Pagal atskirą planą

S. Butautienė

A. Pilkionienė,

D. Zdanevičienė

Mokiniai ir tėvai įgis žinių, gerės mokinių sveikatos indeksas.

2.2. Tyrimas apie mokinių sveikatą.

Gruodžio mėn.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

D. Zdanevičienė

2.3. Sveikatinimo paskaitos 1-10 klasių mokiniams.

4-5 per metus

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

D. Zdanevičienė

3. Ugdyti mokinių kultūrą, pasididžiavimo savo mokykla jausmą.

3.1. Klasių valandėlių organizavimas kultūros, bendravimo, tolerancijos klausimais.

Pagal atskirą planą

Klasių vadovės

Mokyklos veiklos įsivertinimas atspindės mokyklos bendruomenės susitapatinimo su mokykla ir požiūrio į mokyklą kaitą (labai gerai vertins ne mažiau nei 90proc. respondentų).

3.2. Mokyklos bendrųjų ir tarpklasinių renginių įvairovė, atitinkanti mokinių poreikius ir amžiaus ypatumus.

Nuolat

Klasių vadovės

L. Kobrina

3.3. Atvirųjų durų dienos būsimiesiems 1-okams ir 5-okams ir jų tėvams.

Kovo - balandžio mėn.

I. Prosniakovas

L.Kobrina

S. Butautienė

 3.4. Mokyklinės uniformos tradicijos formavimas. Nuolatinė nustatytų reikalavimų vykdymo kontrolė.

Nuolat

Klasių vadovės

L. Kobrina

V. Sadovskaja

A. Nijazova-Elsayed

Mokyklinė uniforma ugdys pasididžiavimo savo mokykla jausmą –

visi 1-10 klasių mokiniai vilkės uniformą.

3.5. Mokyklos istorijos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas.

Iki kovo 1 d.

L. Kobrina,

 B. Kozlov,

N. Riabčuk,

Mokinių taryba

Mokyklos bendruomenė ir svečiai vizualiai susipažins su mokykla.

4. Toliau gerinti mokyklos edukacines aplinkas, racionaliai naudojant savivaldybės, projektų bei paramos lėšas.

4.1. Tikslingai aprūpinti kabinetus reikiamomis ugdymo procesui priemonėmis.

Visus metus

I. Prosniakovas

Mokyklos tarybos pirmininkė V. Sadovskaja D. Mazėtienė

S. Aleinikovas

Mokyklos edukacinė bazė tenkins 70 proc. mokytojų ir mokinių poreikius ugdymo procese.

4.2. Dalyvauti įvairiuose projektuose bei konkursuose, taip sudarant galimybę gauti paramąir pagerinti mokinių ugdymo sąlygas.

Nuolat

Mokyklos administracija

Mokytojai

Įgytos naujos priemonės

4.3. Mokyti mokytojus naudotis interaktyviosiomis lentomis ir skatinti naudotis jomis pamokose. Sudaryti galimybes mokyklos patalpose naudotis Wi-Fi ryšiu.

Nuolat

L.Tynčenko

  K.Ostapenko

25 proc. mokytojų ves pamokas pasinaudodami interaktyviąja lenta

5. Kurti estetišką ir jaukią mokyklos aplinką.

5.1. Savitvarkos dienos mokykloje.

1 kartą per pusmetį

S. Alenikovas

Klasių vadovės

Mokiniai patys kurs jaukią aplinką. Kuriamas patrauklus mokyklos įvaizdis.

5.2. Jaukinti mokyklos erdves keičiamomis mokinių darbų ekspozicijomis.

Nuolat (pagal planą)

Mokytojai

5.3. Puoselėti mokyklos gėlynus ir vejas.

Pavasarį-rudenį

S. Aleinikovas

Biologijos ir technologijų mokytojai