Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Veiklos prioritetai

VYKSTA INFORMACIJOS ATNAUJINOMO DARBAI

MOKYKLOS UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PRIORITETAI 

2015–2016 M.M.

 

 

TIKSLAI:

 

  1. padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas ššvietimo ir užimtumo galimybes;
  2. sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

 

 

UŽDAVINIAI:

 

  1. Rengti informaciją apie studijų ir darbo galimybes, supažindinti su jomis mokyklos bendruomenę ir talpinti ją mokyklos internetinėje svetainėje ir informaciniame stende;
  2. Plėsti socialinių partnerių tinklą su mokyklos tarybos ir tėvų pagalba ir įtraukti juos į aktyvią ugdymo karjerai veiklą;
  3. Integruoti ugdymą karjerai į mokyklos neformalaus ugdymo renginius, į 1-4 klasių gimtosios kalbos ugdymo programą, į 5-10 klasių dorinio ugdymo, technologijų, informacinių technologijų ugdymo programas, į dalykų savaites, klasės valandėles, ekskursijas siekiant supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis;
  4. Konsultuoti mokinius ir jų tėvus ugdymo karjerai klausimais individualiai ir grupėse;
  5. Konsultuoti 9-10 klasių mokinius  karjeros planų pildymo klausimais.