Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2018 - 2019 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-7

2019-01-31

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2019 M. VASARIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

II-ojo trimestro pabaiga – kovo 8 diena

 

Mokinių Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – 2019 m. vasario 22 d.

 

Neformalaus ugdymo diena – Sveikatingumo ir sporto diena, skirta Vasario 16 d.   Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimui – vasario 15 diena (pamokos vyksta pagal tvarkaraštį už sausio 18 d.)

2.

METODINĖ VEIKLA

2.1.

Susirinkimai          

2.1.1.

Tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas tema: „Mokyklos aktualijos“ 1 d. 18.00 171

I. Prosniakovas

L. Kobrina

V. Sadovskaja
 
2.1.2. Metodinių grupių pirmininkų susirinkimas tema: „Metodinės savaitės organizavimas ir vedimas“ 5 d. 8.00 Direktoriaus kabinetas

I.Prosniakovas

J. Stručkienė
Dalyvauja metodinių grupių pirmininkai
2.1.3. Visuotinis tėvų susirinkimas 7 d. 18.00  

I. Prosniakovas

L. Kobrina

Klasės vadovai

Mokytojai dalykininkai
Dalyvavimas būtinas
Tėvų susitikimas su mokytojais dalykininkais Mokytojų kabinetuose
10 klasių mokinių tėvų supažindinimas su PUPP reikalavimais 171
2.1.4. Metodinių grupių susirinkimai tema: „Klasės ir namų užduočių diferencijavimas pagal mokinio individualius gebėjimus“ 20 d. Laisvu grafiku  

K. Prosniakovas

L. Kobrina

Metodinių grupių pirmininkai

Susirinkimų grafikus pristatyti

L. Kobrinai
2.2. Olimpiados          
2.2.1. Dalyvavimas Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etape (Vilniaus miesto 9-10 klasių mokiniams) 1 d. 9.00   T. Zubova

Dalyvauja

V. Ceiko, 10a

E. Macel, 10a
2.2.2. Dalyvavimas Vilniaus m. lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių mokiniams 5 d. 9.00-16.00

Vilniaus S.Konarskio mokykloje

A. Lesauskienė

Dalyvauja

V. Ceiko, 10a
2.2.3. Dalyvavimas 2019 m. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10-11 klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiadoje 12 d. 9.00-16.00 Vilniaus V. Kačialovo gimnazijoje

N. Kirilova

I. Maslak

Dalyvauja

V. Charkevič, 10a
2.2.4 Dalyvavimas Vilniaus m. 4-tų klasių žingeidžių mokinių olimpiadoje 19 d. 10.00 Vilniaus S. Kovalevskajos progimnazija V. Kovger

Dalyvauja A. Jefimavičius, 4a

2.3. Seminarai, susitikimai          
2.3.1. Lietuvių kalbos mokytojų susitikimas su vadovėlio „Mano ir tavo šalis“ autore H. Prosniakova ir Airijoje dirbančia lietuvių kalbos mokytoja J. Urbeliene. Gerosios patirties sklaida: kaip ugdyti gebėjimus komunikuoti lietuvių kalba 7 d. 7 pamoka 235

J. Kudirkienė

Lietuvių kalbos mokytojai
 
2.3.2. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras tema: „Mokymo proceso stiprybė – modernieji mokymo (-si) metodai“, lektorė Vilma Leonavičienė 18 d, 10.00-14.00 171 I. Prosniakovas

Dalyvaujamokytojai pagal lapkričio mėn. planą

2.3.3. Mokyklos seminaras tema: „Patyčių įveika mokykloje“

18 d.

19 d.

10.00-12.00

10.00-12.00
239

N. Serova

T. Gvozdova

I grupė

II grupė
2.3.4. Privalomi pirmosios pagalbos ir higienos kursai mokyklos darbuotojams 20 d.

10.00-12.00

Aktų salė

I. Prosniakovas

D. Zdanevičienė
 
2.3.5. Mokyklos vidaus įsivertinimo grupės susirinkimas. (Mokinio pasiekimai ir pažanga) 20 d. 12.30 222

L. Kobrina

J. Ignatovič

A. Butnorienė

I. Jerofejeva

A. Mikelevič

R. Sinkevič

A. Ranceva
 
2.3.6. Projekto „Savu keliu“ tęstinis seminaras 22 d. 11.00 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras   Dalyvauja pradinių klasių mokytojai

3.

UGDYMO PROCESO INSPEKTAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1.1.

Atvira integruota rusų kalbos ir geografijos pamoka tema: „Metafora E. Asadovo eilėraštyje „Ледяная баллада 12 d.    

S. Smirnova

I. Maslak
6v klasė

3.1.2.

Atvira integruota istorijos ir pilietiškumo ugdymo pamoka, skirta Vasario 16 dienai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai atminti 29 d. 5-6 pamokos 141

B. Kozlov

D. Tučkovskij
10a klasė

3.2.

Mokyklinės olimpiados, konkursai, projektai          

3.2.1.

Geografijos mokyklinės olimpiados (I turas) organizavimas ir vykdymas 5 d. 4 pamoka 241

S. Smirnova

V. Guk
 
3.2.2.

Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea-2019“ (I turas)

6 d. 2-3 pamokos   D. Lisovskaja

Dalyvauja 3-10 klasių mokiniai

3.2.3.

Tarptautinis matematikos konkursas „Mini Euklidas“ (I turas)

Pagal atskirą grafiką

    A. Koltan Dalyvauja 8-9 klasių mokiniai
3.2.4. Tarptautinis projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“

1 d.

15 d.
7 pamoka 141

B. Kozlov

D. Tučkovskij

R. Sinkevič

9b klasė Integruota pamoka

3.2.5. Projekto „Sveikata ir kaip ją išsaugoti” II dalies pristatymas 8 d. 2-3 pamokos 238 S. Kanapickienė Dalyvauja 9 klasių mokiniai
3.3. Lietuvių kalbos dalykinė savaitė 11 - 15 d.    

A. Lesauskienė

Lietuvių kalbos mokytojai
Pagal atskirą grafiką
3.3.1. Pamoka „Draugystės laiškai“ (8b kl.): dalyvavimas tarptautiniame projekte  su Airijos Bremor mokykla „Mus vienija draugystė, mus vienija lietuvių kalba“ 7 d. 3 pamoka   J. Kudirkienė Renginys – susitikimas su Airijoje dirbančia lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Urbeliene
3.3.2. Netradicinė lietuvių literatūros pamoka: Vytauto Mačernio poeziją skaito Kauno dramos aktorius Alvydas Brunalas. 12 d. 13.45-14.30 Aktų salė J. Stručkienė

Dalyvauja 7-8 klasių mokiniai (kaina 2 Eur)

3.3.3. Protmūšis „Įdomiai apie Lietuvą“ 14 d. 1-2 pamokos  171 A. Lesauskienė Dalyvauja 8a ir 10a klasių komandos
3.3.4. Popietė su rašytoju Vytautu Račicku 15 d. 10.00 Aktų salė A. Stogienė

Dalyvauja 3, 4 klasių mokiniai

3.4. 10 klasių mokinių supažindinimas pasirašytinai su PUPP organizavimo ir vykdymo Aprašo instrukcijomis 5 d. 12.30 171

L. Kobrina

N. Kirilova

V.Antanavičiūtė
10a, 10b kl.
3.5. II-ojo trimestro signalinių pažymių vedimas. Tėvų supažindinimas su II-ojo trimestro signaliniais pažymiais Iki 7 d.    

L. Kobrina

Klasių vadovai
 
3.6. Tamo dienyno pildymo patikra Iki 8 d.     L. Kobrina  
3.7. Užsienio (anglų) kalbos lygio nustatymas (dalis žodžiu) 15 d. 9.00 - 10.30

290

291

292

253

I. Miler

I. Gončarova

I. Jerofejeva

R. Sinkevič
10a, 10b kl.
3.8. Kontrolinių darbų grafiko stebėjimas (mokinių krūvio reguliavimas) Visą mėnesį     L. Kobrina  
3.9. Lietuvių kalbos mokytojų praktinės veiklos stebėjimas ir analizė, pokalbiai su tėvais, tikslas – nustatyti mokinių kalbėjimo bei rašymo valstybinės kalbos lygį Visą mėnesį    

I. Prosniakovas

L. Kobrina
 

4.

NEFORMALIOJO UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

4.1. Dalyvavimas Lietuvos moksleivių sąjungos asamblėjoje 2019 1-3 d.   Šiauliai

L. Kobrina

N. Šeinker (10a)
 
4.2. Mokyklos teatro spektaklio „Laukinės gulbės“ peržiūra 7 d. 13.45 Aktų salė O. Valentienė Kviečiami 1-os ir 4-os klasės mokiniai
4.3. Vilniaus miesto ir Vilniaus rajonų komandinis šokių konkursas/festivalis „Fantazijos akimirkos - II“

8 d.

Dėl miesto epidemijos perkeltas į kovo 1 d.

12.00 Aktų salė

I. Gurejeva

L. Kobrina

B. Kozlov

O. Valentienė

N. Grudzinskienė

Techninis aprūpinimas:

P. Purpurovič,

K. Ostapenko
4.4. Išvyka-ekskursija į Airijos ambasadą 8 d. 10.00  

J. Kudirkienė

J. Ignatovič
8b klasė
4.5. Projektas „Anderseno pasakos. Stebuklingas pasaulis“. 3a ir 3b klasės spektaklis „Sniego karalienė“ 14 d. 11.45 Aktų salė

T. Ustinovič

I. Šaranova

N. Grudzinskienė

I. Gurejeva
Dalyvauja 2-3 klasės mokiniai
4.6. Išvyka – integruota pamoka Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Spektaklis „Bjaurusis ančiukas“ 14 d.    

T. Levina

G. Ponadiožina
PUGa, PUGb
4.7. Vasario 16-tos dienos minėjimas (tematinių pamokų vedimas, informacinių stendų apipavidalinimas, filmų peržiūra) 15 d.   Pamokų ir klasės valandėlių metu Visi mokytojai. Žymėti Tamo dienyne 
4.8. Edukacinė išvyka į „Forum Palace“, animacinio filmo peržiūra lietuvių kalba 27 d.     T. Levina PUGa
4.9.

Vasaris – sveikatingumo mėnuo. PUG – 10 klasės

Visą mėnesį Per kūno kultūros, gamtos mokslo pamokas, klasės valandėles  

Kūno kultūros metodinė grupė, klasės vadovai,

S. Kanapickienė, V. Agafonova
 

5.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

5.1. Vaiko gerovės komisijos posėdis 12 d. 15.00 Direktoriaus kabinetas

I. Prosniakovas

L. Kobrina

VGK nariai
 
5.2. Vaikų elgesio stebėjimas pamokų metu (5a, 8a klasė) Visą mėnesį     N.Serova  
5.3. Pamoka-žaidimas „Mikrobų medžioklė“ Pagal pageidavimą     D. Zdanevičienė Pradinei mokyklai

 

Paruošė:  L. Kobrina

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugpjūčio - Rugsejo

 

Spalio

 

Lapkričio

 

Gruodžio

 

Sausio